مناویل الهومونیمی وتجلیاته فی اللغة العربیة

پیام:
چکیده:
عد اهلومونیمی من اهم التقنیات الیت تنصب الوجوه الداللیة یف خانتها، وهو یتمظهر اکثر ما یتمظهر یف الدراسات التقلیدیة للغة العربیة یف إطار املشرتک اللفظی، إال ان هذه التقنیة الیت تستوعب مساحة الئقة یف اللغة العربیة، تتوغل یف خفایا الغموض واإلبهام ومل تعرف حق املعرفة؛ ذلک ان اهلومونیمی حیتظی یف اللغة العربیة مبظاهر شتی ال یعرف منها إال ما مسی باملشرتک اللفظی من غری بسط املرایا املتواجدة فیه. وهذه املعرفة ال تضمن جناعة تکفل مهمة اإلضاءة التامة والکشف عما یتواری من هذه الظاهرة اللغویة. بذلک یستهدف البحث رصد اهم مظاهر اهلومونیمی یف اللغة العربیة وإزاحة الستار عن مدی فاعلیته یف النصوص. فتخطو هذه الدراسة خطواتها علی اساس املنهج الوصفی التحلیلی مبینة مظاهر اهلومونیمی یف اللغة العربیة مضیئة متفصالته ودهالیزه املختفیة، وذلک یف إطارین: االول التعریف بانواع اهلومونیمی ومناویله یف اللغة العربیة، والثانی: إزاحة الستار عن مدی فاعلیة اهلومونیمی یف التعامل اللغوی واستفسار النصوص ادبیة کانت ام غری ادبیة والتعبری عن کیفیات وظائفه الیت ختلق شحنة داللیة جدیدة یف اللغة. وما توصل إلیه البحث یکشف عن انواع اهلومونیمی یف اللغة العربیة من التام واجلزئی والرتقیمی، واللغوی، والنحوی، والصوتی، والرتکییب، واملضاد والسیاقی ویبین ان مظاهر اهلومونیمی تتوزع یف نطاق ما یسمی باملشرتک اللفظی احلقیقی املعجمی واملثلثات، واجلناس، والتضاد، والتوریة واالستخدام، واملشاکلة، وهذه الظاهرة تقد قمیص الرتاتب یف النصوص احیانا ویف احاینی اخری ختلق طقسا ادبیا بدیعا یتمتع به املتلقی متتعا ال مثیل له.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
69 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887990 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.