تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین –6 و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفای سرم مردان غیرفعال به دنبال اجرای آزمون وینگیت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مکمل های ضد اکسایشی برای کاهش اثرات تخریبی رادیکال های آزاد پس از ورزش های شدید، حیاتی هستند؛ در پژوهش حاضر تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 (IL-6) و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α) مردان جوان پس از یک آزمون شدید بی هوازی، مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق: مطالعه حاضر، یک طرح نیمه تجربی شاهد دار دو گروهی (تمرین با و بدون مصرف میوه عناب) بود. 20 مرد جوان به طور تصادفی در دو گروه همگن شامل: گروه تمرین حاد بی هوازی و گروه مکمل عناب (gr/kg 4/0 به مدت 3 هفته) و تمرین حاد بی هوازی، قرار گرفتند. ابتدا آزمون 30 ثانیه ای وینگیت به اجرا درآمد؛ سپس نمونه های خونی در سه مرحله پایه، پس از مصرف میوه عناب و پس از پروتکل تمرینی جمع آوری گردید. نتایج در محیط نرم افزار SPSS ویرایش 15 با آزمون های t مستقل، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تست تعقیبی بونفرونی، در سطح معنی داری 05/0≥P استخراج گردید.
یافته ها
IL-6 در مرحله پایه به طور معنی داری کمتر از مراحل قبل و بعد از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین IL-6 در مرحله بعد از آزمون وینگیت به طور معنی داری بیشتر از مرحله پایه بود (01/0P=). TNF-αدر مرحله بعد از آزمون وینگیت به طور معنی داری بیشتر از مراحل پایه و قبل از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین در سه مرحله با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند (06/0P=). همچنین تغییرات این شاخص ها در مراحل بعد و قبل از آزمون وینگیت با مرحله پایه دو گروه، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (05/0P>).
نتیجه گیری
مصرف عناب نتوانست عوامل التهابی IL-6 و TNF-α را که معمولا پس از تمرینات شدید بی هوازی بالا می روند، کنترل نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -233
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.