تاثیر تعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی برمقادیر سرمی هورمون های جنسی مردان جوان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به کاربردهای زعفران در طب سنتی و آثار اثبات شده آن بر هورمون های جنسی نر و اهمیت انقباض عضلانی در تحریک و ترشح هورمون های جنسی، هدف از پژوهش حاضر تاثیرتعاملی مکمل زعفران و تمرین مقاومتی بر مقادیر هورمون های جنسی (تستوسترون، LH و FSH) مردان جوان بوده است.
روش کار
در قالب یک طرح نیمه تجربی 30 مرد جوان به عنوان نمونه آماری انتخاب و تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (15 نفر) و تمرین همراه با مصرف مکمل زعفران (15 نفر) تقسیم شدند. دو گروه به مدت شش هفته پروتکل تمرین مقاومتی منتخب راکه با 60 تا 70 درصد 1RM بود انجام دادند. همچنین گروه دوم در همین دوره، روزانه یک عدد قرص 150 میلی گرمی زعفران خالص مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از شش هفته جهت سنجش متغیر ها انجام گرفت. سپس، یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های t وابسته و مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تحلیل داده ها نشان داد تمرین و تمرین همراه با مصرف مکمل زعفران باعث افزایش معنا دار مقادیر تستوسترون، LH و FSH می شود (05/0p≤). همچنین، بین مقادیر تستوسترون، LH و FSH گروه تمرین با گروه تمرین همراه با مکمل اختلاف معنا داری مشاهده شد (05/0p≤).
نتیجه گیری
به طور کلی، می توان نتیجه گرفت تعامل مکمل زعفران و تمرین مقاومتی می تواند باعث افزایش بیشتر هورمون های تستوسترون، FSH و LH در مردان جوان شود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890310 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.