شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز

پیام:
چکیده:
ارلیشیوز مونوسیتیک سگسانان، یک بیماری زئونوز و منتقله از طریق کنه است که توسط ارلیشیا کنیس ایجاد می شود. بیماری در سگ دارای نشانه های بالینی متنوعی از خفیف تا مرگ می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان آلودگی و فاکتورهای خطر ارلیشیا کنیس در سگ به روش الایزا و گسترش خونی بود. نمونه های خون از 184 قلاده سگ شهری و روستایی و بهصورت تصادفی، در منطقه اهواز تهیه شد. از 184 قلاده سگ مورد مطالعه، 98/30 درصد (فاصله اطمینان95% 68/37-28/24 درصد) و صفر درصد به ترتیب در الایزا و گسترش خونی مثبت بودند. رگرسیون لاجستیک نشان داد که شانس آلودگی بین سن برحسب سال و بیماری 6/1 (فاصله اطمینان 95% 97/1- 3/1) است (001/0>P) و سن 3/16 درصد از تغییرات بیماری را توجیه می کند. شانس آلودگی در جنس نر 1/1 برابر جنس ماده (فاصله اطمینان 95% 09/2- 58/0) بود (05/0<P). فراوانی نسبی آلودگی در نژاد اصیل و مخلوط به ترتیب 69/11 و 86/44 درصد بود. شانس آلودگی در نژاد مخلوط 14/6 برابر نژاد اصیل (فاصله اطمینان 95% 58/13- 78/2) است و نژاد 9/17 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می کند (001/0>P). شانس آلودگی در سگ های روستایی 31/4 برابر شهری (فاصله اطمینان 95% 59/8- 17/2) بود و محل زندگی 9/13 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می نمود (001/0>P). شانس آلودگی در سگ های دارای کنه 51/8 برابر نداشتن کنه (فاصله اطمینان 95% 57/19- 7/3) بود و تماس با کنه 2/20 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می نمود (001/0>P). مطالعه حاضر نشان داد که ارلیشیا کنیس در سگ های منطقه اهواز وجود دارد و اقدامات کنترلی و پیشگیری، می بایست مدنظر سیاست گذاران بهداشتی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896963 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.