ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس

پیام:
چکیده:
ماهی شوریده Otolithes ruberیکی از ماهیان تجاری مهم خلیج فارس می باشد. در این تحقیق با به کارگیری روش چندشکلی طولی (AFLP) ساختار جمعیتی و میزان تنوع این گونه در 6 منطقه خورموسی، هندیجان، گناوه، بوشهر، دیر و عسلویه بررسی گردید. در مجموع 345 باند با به کاربردن 7 جفت پرایمر انتخابی (3+) به دست آمد که به طورمیانگین 37/2% چندشکلی را نشان می دادند. بیش ترین و کم ترین درصد پلی مورفیسم به ترتیب با جفت پرایمر (E-AAG/M-CAT(39% و E-ACA/M-CAG (%25 حاصل گردید. میانگین تنوع ژنتیکی (h) و شاخص شانن به ترتیب 0/28 و 0/46 محاسبه شد. در جمعیت بوشهر بیش ترین میزان شاخص تنوع ژنتیکی و شاخص شانن (I) به ترتیب به میزان 0/33 و 0/5 به دست آمد. ارزش شاخص Fst در بین جمعیت ها در محدوده 0/022 تا 0/23 بود. شاخص Fst و آنالیز AMOVA اختلاف معنی داری را بین جمعیت ها نشان می دهند. براساس آنالیز Fst و دندروگرام شباهت افراد، سه جمعیت از ماهی شوریده در خورموسی، بوشهر و دیر قابل تفکیک می باشد. اما تمایز ژنتیکی بین جمعیت ها بالا نبود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899828 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.