فعالیت ضد اکسایشی عصاره میکروامولسیون شده چای سبز در روغن کلزا

پیام:
چکیده:
روغن های گیاهی در معرض اکسایش هستند که چنین واکنشی منجر به از دست رفتن کیفیت و ارزش تغذیه ای روغن می شود. به منظور مهار اکسیداسیون روغن، می توان از آنتی اکسیدان های طبیعی استفاده کرد. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از عصاره آبی چای سبز به شکل میکروامولسیون در روغن کلزا و مقایسه عملکرد آن با عصاره اتانولی چای سبز با هدف به تاخیر انداختن اکسایش روغن انجام شد. برای این منظور ابتدا تاثیر دو حلال آب و اتانول 96% بر میزان استخراج ترکیبات فنولی و به دام اندازی رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل بررسی شد و در نهایت عصاره آبی ]با استفاده از سامانه میکروامولسیون (به شکل کپسول هایی در ابعاد نانو) [ و اتانولی چای سبز و همچنین آنتی اکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسی تولوئن در غلظت ppm 200 به روغن کلزا بدون افزودنی (بدون آنتی اکسیدان) اضافه و اندیس پراکسید، آنیزیدین و اسید های چرب آزاد آن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی بیش ترین میزان ترکیبات فنولی (32/453 میلی گرم بر گرم نمونه) و بالاترین درصد بازدارندگی در آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل (91%) را داشت. نتایج آنالیز آماری نشان داد که عصاره آبی چای سبز در سطح ppm200 و در دمای 45 درجه سانتی گراد بالاترین تاثیر را در کنترل اندیس پراکسید، آنیزیدین و اسید های چرب آزاد در روغن کلزا داشت (p<0. 05). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از عصاره ی چای سبز به شکل سامانه میکروامولسیون به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی نسبت به بوتیل هیدروکسی تولوئن جهت جلوگیری از اکسیداسیون روغن مناسب تر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1900927 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.