فهرست مطالب

نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی
پیاپی 60 (تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ابوالقاسم عبدالله زاده، محسن وظیفه دوست*، زهره دیدار، محمدحسین حداد خداپرست، محمد آرمین صفحات 1-14

  نان حاصل از آرد گندم یکی از پر مصرف ترین غذاها در سراسر جهان است، اما بیماران سلیکاکی قادر به استفاده از آن نیستند. به بیماری عدم تحمل گلوتن، بیماری سلیاک گفته می شود و تنها روش درمان این بیماری، بکارگیری یک رژیم غذایی فاقد گلوتن است. به منظور ارزیابی اثر هیدروکلویید پکتین و کنسانتره کشمش برخواص نانوایی نان فاقد گلوتن حاصل از مخلوط آرد گاورس (setaria italic) و آرد برنج (oryza satira)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که در آن فاکتورهای آزمایشی مقادیر 1/5 % و 2/5 % پکتین و مقادیر 3 % و 4 % کنسانتره کشمش به همراه ترکیبات این دو ماده بود. آزمون سفتی و روند بیاتی نان برای تیمارهای مد نظر در سه زمان 24، 48و 72 ساعت بعد از پخت در قالب یک آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پکتین می تواند باعث افزایش پایداری و ثبات خمیر و کاهش درجه نرمی خمیر گردد .در آزمون رنگ سنجی مشخص گردید روشن ترین رنگ پوسته نان مربوط به نان حاوی پکتین است. بالاترین میزان حجم و حجم مخصوص را تیمارهایی که ترکیبی از پکتین و کنسانتره کشمش داشتند از خود نشان دادند. همچنین پکتین و کنسانتره کشمش توانستند در کلیه سطوح مقداری مورد استفاده، با کاهش سفتی و سختی مغز نان سبب کند شدن روند بیاتی گردند و در این راستا بیشترین تاثیر را تیمار 2/5 % پکتین +4 % کنسانتره کشمش از خود نشان داد بطوریکه میزان سفتی نان در طول زمان 24 ساعت بعد از پخت با زمان 48 ساعت بعد از پخت تفاوت معنی دار نداشت. نتایج حاکی از اینست که امکان تولید نان فاقد گلوتن از مخلوط آرد گاورس و آرد برنج و ارتقاء کیفیت آن با بکارگیری پکتین و کنسانتره کشمش وجود دارد.واژه های کلیدی: نان فاقد گلوتن، پکتین، کنسانتره کشمش، آرد گاورس، آرد برنج.

  کلیدواژگان: نان فاقد گلوتن، پکتین، کنسانتره کشمش، آرد گاورس، آرد برنج
 • زینب غلامیان، اسماعیل عطای صالحی*، الهام مهدیان، زهرا شیخ الاسلامی صفحات 15-31

  نان و کیک محصولاتی با بالاترین نرخ مصرف در میان محصولات صنایع پخت هستند. از این رو بهبود خواص تغذیه ای این محصولات و کاهش ضایعات آن از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ملی برخوردار است. در این تحقیق اثرات افزودن شیرین بیان به عنوان یک ترکیب فراسودمند و جایگزین قند در سطوح 5، 10 و 15 درصد و صمغ دانه "به" در سطوح 5/0 و 5/1 درصد به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رنگ سنجی، بافت سنجی و حسی کیک روغنی در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان مولفه های L* وa* پوسته کیک در تمامی تیمارها در مقایسه با نمونه شاهد کاهش و مولفه b* افزایش معنی داری یافت (p<0.05). تاثیر افزودن شیرین بیان و صمغ دانه "به" بر مولفه های L*، a* وb* مغز کیک مشابه با اثر آن در پوسته کیک بود. با افزودن شیرین بیان تا سطح 10 درصد میزان سفتی نمونه‏ها نسبت به نمونه شاهد کاهش (p<0.05) و پس از آن افزایش یافت. در حالیکه صمغ دانه "به" در هر دو سطح منجر به کاهش سفتی نمونه ها نسبت به شاهد شد. از طرفی با افزودن شیرین بیان تا سطح 10 درصد میزان پیوستگی، فنریت و قابلیت جویدن نمونه ها نسبت به نمونه شاهد افزایش (p<0.05) و پس از آن کاهش یافت. در حالیکه صمغ دانه "به" در هر دو سطح باعث افزایش این پارامترها نسبت به شاهد شد. در آزمون ارزیابی حسی، در تمامی نمونه ها با گذشت زمان امتیاز رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی کاهش معنی داری داشت (p<0.05). بیشترین امتیاز داوران به نمونه حاوی 10 درصد شیرین بیان و 5/1 درصد صمغ دانه "به" اختصاص یافت. نتایج تحقیق نشان داد که نمونه حاوی 10 درصد شیرین بیان و 5/1 درصد صمغ دانه "به" اثرات مثبتی بر روی ویژگی های رنگ سنجی، بافت سنجی و حسی کیک روغنی دارد.

  کلیدواژگان: شیرین بیان، صمغ دانه به، رنگ سنجی، بافت سنجی، ارزیابی حسی
 • مونا رحیمی، امیرحسین الهامی راد*، مسعود شفافی زنوزیان، محمد آرمین، افشین جعفرپور صفحات 33-47

  در پژوهش حاضر، غنی سازی نودل صنعتی با آرد عدس (35-7 %)، ایزوله سویا، آلبومین و اسپیرولینا پلاتنسیس در سطوح 1 تا 5 % و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و حسی آن انجام گردید. مطابق نتایج، تیمارهای حاوی سطوح 1 تا 5 % اسپیرولینا مقادیر بیشتری خاکستر، رطوبت، چربی و پروتیین در مقایسه با تیمارهای محتوی آلبومین، آرد عدس، ایزوله سویا و نمونه کنترل داشت. بیشترین و کمترین میزان pH در کل تیمارها به ترتیب مربوط به تیمار حاوی 35 % آرد عدس و 2 % ایزوله پروتیین سویا بود. افزایش سطح اسپیرولینا و آرد عدس به طور منفرد، کاهش عدد پراکسید را نتیجه داد. کمترین مولفه روشنایی، قرمزی و زردی به تیمارهای حاوی اسپیرولینا مربوط شد، در حالی که تیمارهای حاوی آرد عدس بیشترین مولفه قرمزی و زردی را داشتند و بیشترین مولفه قرمزی مربوط به تیمارهای حاوی آلبومین بود. در کلیه تیمارها، با افزایش سطح تمام افزودنی ها، میزان سفتی بافت افزایش یافت و تیمارهای حاوی ایزوله سویا، بیشترین سفتی را نشان دادند. بیشترین چسبندگی، کمترین پیوستگی، صمغیت و قابلیت جویدن مربوط به تیمارهای محتوی آرد عدس و بیشترین پیوستگی، صمغیت و قابلیت جویدن نیز مربوط به آلبومین بود. تیمارهای حاوی سطوح مختلف آلبومین بالاترین امتیاز رنگ را نشان دادند. بالاترین امتیاز طعم، بافت و پذیرش کلی متعلق به تیمارهای حاوی سطوح مختلف (2 تا 5 %) آلبومین بود. سطوح مختلف آلبومین بیشترین تاثیر معنی دار را بر خواص کیفی نمونه های نودل صنعتی گذاشت و در مقابل، تیمارهای حاوی اسپیرولینا نتایج قابل قبولی را در آزمون های کیفی مورد ارزیابی نشان ندادند.

  کلیدواژگان: آرد عدس، آلبومین، اسپیرولینا پلاتنسیس، ایزوله سویا، غنی سازی، نودل صنعتی
 • رضا مهدی زاده مقدم، پیمان آریایی*، محمد احمدی صفحات 49-63

  در مطالعه حاضر خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی و ضدباکتریایی عصاره و نانو عصاره پونه کوهی (Mentha pulegium L) بررسی شد. بدین منظور، عصاره گیاه پونه معطر با استفاده از روش اولتراسوند استخراج و مقادیر ترکیبات فنلی و ترکیبات شیمیایی عصاره سنجیده شد. نتایج نشان داد میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره پونه کوهی برابر با 25/1±64/75 میلی گرم گالیک اسید بر گرم بود و بیشترین ترکیبات عصاره شامل cis-Piperitone epoxide (25/28درصد)، pulegone (98/19درصد)، Menthone (89/13 درصد) و Piperitenone oxide (95/9 درصد) بوده است. سپس عصاره توسط مالتودکسترین- کنسانتره پروتیین آب پنیر ریز پوشانی شد و ویژگی های نانوعصاره شامل اندازه نانوذرات، پتانسیل زتا و راندمان ریزپوشانی تعیین شد. با توجه به نتایج اندازه ذرات عصاره ریز پوشانی برابر با 89/5±14/100 نانومتر، پتانسیل زتا برابر با 52/0±44/17 میلی ولت و راندمان ریزپوشانی برابر با 11/3±06/60 درصد بوده است. نتایج مربوط به میکروسکوپ الکترونی، مشخص شد که ساختار نانوعصاره، ساختاری بدون حضور منافذ و ترک ها، عیوب و نقوص های آشکار هستند. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره و نانوعصاره تولیدی از طریق مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاءکنندگی آهن، خاصیت ضد باکتریایی از طریق قطر هاله عدم رشد علیه باکتری های پاتوژن و خاصیت ضد سرطانی علیه سلول های SW742 (سلول های سرطان کولون) تعیین شد. نتایج نشان داد عصاره و نانو عصاره دارای خاصیت ضد میکروبی بالایی بودند و با افزایش غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی عصاره افزایش یافت و فعالیت ضد میکروبی، ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی نانو عصاره به طور معنی داری بالاتر از عصاره بود (05/0>P). بر اساس نتایج این مطالعه، نانو عصاره پونه کوهی می تواند به عنوان جایگزین مناسب، ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی سنتزی رایج مطرح شود.

  کلیدواژگان: اولتراسوند، کنسانتره پروتئین آب پنیر، عصاره پونه، ضد میکروبی، ریزپوشانی، مالتودکسترین
 • زهرا لطیفی، الهه بهرامیان*، صبا صباغ پور لنگرودی، رومینا محبی، مهسا اسمعیل رمجی، میلاد دانش نیا صفحات 65-76

  محصولات نانوایی به خاطر سهولت در پخت و ارزش غذایی مناسب به صورت گسترده و با تنوع زیاد در سراسر دنیا تهیه و مصرف می شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر تولید کیک یزدی غنی شده با عصاره چای سبز در سطوح مختلف (0، 5/2، 5 و 10 درصد) بود و سپس میزان ترکیبات فنولی کل، ویژگی های بافت، پایداری اکسیداتیو (عدد پراکسید و عدد اسیدی) و اثر ضدمیکروبی آن طی نگهداری در فواصل زمانی 2، 4 و 6 روز پس از پخت بررسی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی میزان ترکیبات فنولیک جهت بررسی میزان خواص آنتی اکسیدانی حاکی از آن است که با افزایش میزان درصد چای سبز میزان ترکیبات فنولیک محصول افزایش یافت. میانگین ترکیبات فنولیک از mgGAE/G 657/0 در نمونه شاهد به mgGAE/G 919/0 در نمونه با سطح چای سبز 10 درصد رسید. میزان تغییرات عدد پراکسید و عدد اسیدی در روغن استخراج شده از نمونه-های کیک یزدی اسیدی به تدریج تا پایان زمان نگهداری برای همه نمونه ها افزایش یافت؛ اما در روز پایان نگهداری کمترین میزان در هردو پارامتر در نمونه کیک حاوی 10 درصد عصاره چای سبز بود که با سایر نمونه ها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). در رابطه با ویژگی های بافت، سطوح مختلف عصاره چای سبز و زمان تاثیر معنی داری بر هیچ یک از ویژگی های سختی، چسبندگی، پیوستگی، فنریت، صمغیت و قابلیت جویدن ندارد (P0.05). میزان کپک و مخمر در روز پایان نگهداری در کیک حاوی 10 درصد چای سبز دارای کمترین میزان نسبت به سایر نمونه ها بود و نمونه شاهد بالاترین میزان کپک و مخمر (log cfu/g 27/084/9) در بین سایر نمونه ها داشت. با استناد بر نتایج بدست آمده، عصاره چای سبز می تواند با به تاخیر انداختن اکسیداسیون لیپید و رشد میکروبی در دمای اتاق، عمر مفید کیک های یزدی را افزایش دهد و بازدارنده های بسیار موثری برای اکسیداسیون لیپید هستند.

  کلیدواژگان: کیک یزدی، چای سبز، خواص تغذیه ای، فراسودمند
 • آیدا هدایت ساعتلو، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی صفحات 77-89

  در این تحقیق، تاثیر گیاه پنیرک در مقادیر صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد بر کیفیت ماست میوه ای گاومیش حاوی زردآلو در طول 21 روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های فیزیکوشیمیایی (pH، اسیدیته، رطوبت و آب اندازی)، ویسکوزیته، اندیس های رنگی (L*، a* و b*) و خواص حسی (رنگ، طعم و بافت) تعیین شد. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که pH نمونه های ماست در طول زمان نگهداری بطور معنی داری کاهش و اسیدیته افزایش پیدا کرد (05/0P<).با افزایش غلظت پنیرک تا مقادیر 1 درصد در نمونه های ماست، مقدار آب اندازی روند کاهشی و ویسکوزیته روند افزایشی داشت، اما افزایش 5/1 درصد پنیرک موجب افزایش آب اندازی و کاهش ویسکوزیته شد. مقایسه میانگین اندیس های رنگی نشان داد که فقط بین اندیس L* و a* نمونه شاهد و تمام نمونه های حاوی پنیرک اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<). اما بین نمونه های حاوی پنیرک اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0<p). مقدار اختلاف رنگ و شاخص سفیدی با افزایش پنیرک تا 5/0 درصد نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت اما با افزایش بیشتر پنیرک تغییرات معنی داری در این اندیس ها مشاهده نشد. نتایج ارزیابی خواص حسی نمونه های ماست نیز حاکی است که نمونه های کنترل و نمونه حاوی 5/0 درصد پنیرک بیشترین امتیاز خواص حسی (رنگ، طعم و بافت) را کسب کردند. با افزایش بیشتر پنیرک، امتیاز خواص حسی کاهش پیدا کرد. بر اساس نتایج این بررسی استفاده از 1 درصد پنیرک در تهیه ماست گاومیش میوه ای فراسودمند پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پنیرک، ماست میوه ای، شیر گاو میش
 • راحیل رضایی*، معصومه مقیمی، سید سهیل امیری عقدایی صفحات 91-109

  با وجود سابقه نسبتا زیاد تولید فرآورده های بدون گلوتن، همچنان چالش های زیادی در تولید آن مطرح است زیرا ترکیبات بدون گلوتن معمولا به طور گسترده قابل دسترس نیستند، گرانتر بوده و پذیرش کمتری نسبت به فرآورده های حاوی گلوتن دارند. طرح آزمایشی این تحقیق شامل 16 تیمار بود که در آنها نسبت های مختلف آرد ذرت و آرد برنج در محدوده 100-0 درصد و نشاسته مقاوم در محدوده 2-0 درصد در نظرگرفته شد. ویژگی های ریولوژیکی خمیر حاکی از آن بود که در تمامی نمونه ها، مدول ذخیره بالاتر از مدول افت بود که نشان دهنده آن است که رفتار خمیر بیسکویت حاوی نشاسته مقاوم شبه جامد بوده و نشاسته مقاوم بیشترین تاثیر را بر مدول افت و ذخیره داشت. اختلاط نشاسته مقاوم با آردها، میزان افزایش قطر در بیسکویت ها را کاهش داد اما سبب افزایش ارتفاع گردید. هر سه متغیر اثرات مثبتی بر حجم داشتند و بیشترین حجم در نمونه هایی دیده شد که آرد ذرت بیشتری داشتند. ترکیب نشاسته مقاوم با هر دو نوع آرد سبب کاهش ضریب گسترش شد. سفتی نمونه های بیسکویت بدون گلوتن تحت تاثیر نشاسته مقاوم کاهش یافت. بررسی رنگ نمونه ها نیز نشان داد که افزودن نشاسته مقاوم به آردها سبب کاهش روشنایی گردید. از نظر ارزیابی حسی مشخص گردید که افزودن نشاسته مقاوم به آردها، سبب کاهش پذیرش کلی بیسکویت ها گردید. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان داد که مقادیر 79/88 درصد آرد ذرت، 21/9 درصد آرد برنج و 2 درصد نشاسته مقاوم، بهترین نتیجه را در بیسکویت حاصل می نمایند.

  کلیدواژگان: بیسکویت، بدون گلوتن، نشاسته مقاوم، رئولوژی
 • نوشین مهاجری، پیمان مهستی شتربانی*، افشین آخوندزاده بستی، ژاله خوشخو، علی خنجری صفحات 111-124

  یکی از چالش های اصلی در استفاده از پروبیوتیک ها زنده و فعال نگه داشتن آن ها در حین فرآیند تولید و نگهداری مواد غذایی است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر استرس کمتر از حداقل غلظت بازدارندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی و برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک در طی دوره نگهداری در یخچال انجام شد. اسانس گیاه زیره سبز به روش تقطیر با بخار آب استخراج و ترکیب آن با دستگاه گاز کروماتوگرافی طیف سنج جرمی GC/MS تعیین شد. سپس اثر استرس اسانس زیره سبز به میزان 50 درصد MIC، به عنوان تیمار استرس در مقایسه با شاهد روی جمعیت باکتری های لاکتوباسیلوس کازیی، pH، اسیدیته و درصد آب اندازی در ماست های پروبیوتیک طی 28 روز نگهداری در یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش آنالیز واریانس Tukey در نر م افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت. مطابق نتایج مربوط به ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، بیشترین ترکیب را پروپانال- 2متیل-3- فنیل با 2/24 درصد تشکیل داده بود. همچنین نتایج مربوط به ماست نشان داد، تعداد باکتری لاکتوباسیلوس کازیی و pH در هر دو تیمار طی دوره نگهداری کاهش یافته بود به طوری که شدت کاهش pH در تیمار تحت استرس در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود (05/0 <)p. اما تغییرات باکتری لاکتوباسیلوس کازیی در دو تیمار اختلاف معنی داری باهم نداشتند (05/0P >). مقدار اسیدیته و درصد آب اندازی طی دوره نگهداری برای هر دو تیمار افزایش یافته بود و شدت افزایش در تیمار تحت استرس بیشتر از شاهد بود (05/0>P) در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد اعمال استرس های کمتر از حداقل غلظت بازدارندگی باعث زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازیی به مقدار توصیه شده (CFU/ ml107 -106) در ماست پروبیوتیک تا پایان دوره نگهداری شده بود.

  کلیدواژگان: استرس، لاکتوباسیلوس کازئی، ماست پروبیوتیک، زیره سبز
 • سحر جلیلی* صفحات 125-139

  افزایش روزافزون آگاهی مردم نسبت به ارزش، سلامت و بهداشت مواد غذایی و همچنین تغییر روش زندگی درکشورهای صنعتی و در حال پیشرفت سبب شده است تا تقاضا برای محصولات متنوع، سالم وآماده مصرف شیلاتی بیشتر شود. هدف از این پژوهش، امکان سنجی تولید فیش فینگر از گوشت ماهی کوتر ساده (Sphyraena jello) و مقایسه ترکیبات تقریبی و شاخص های فساد در شرایط انجماد (ċ18-) به مدت چهار ماه بود. 4 تیمار فیش فینگر، به ترتیب: (تیمار1:گوشت چرخ شده نشسته ، تیمار 2: سوریمی، تیمار3: گوشت چرخ شده نشسته+گوشت گوساله، تیمار4: سوریمی+گوشت گوساله) در نظر گرفته شد. سپس فاکتورهای تقریبی (رطوبت، خاکستر، چربی و پروتیین) و شاخص های فساد شامل:(پراکسید، اسید چرب آزاد، اسید تیوباربیتوریک، بازهای ازته فرار)در محصولات تولید شده در زمان های: صفر(نمونه تازه)، 1، 2، 3 و 4 ماه در شرایط انجماد اندازه گیری شدند. بررسی نتایج فاکتورهای تقریبی نشان داد که تیمار3 در چربی (06.0±72.6)، خاکستر (16.0±17.2)،پروتین (17.0±61.15) اختلاف معنی داری با سایر تیمارها (05/0 P≤) در پایان دوره نگهداری داشته است . تیمار2 در فاکتور رطوبت با اختلاف معنی دار (05/0 ≤p) نسبت به سایر تیمارها بالاترین میزان رطوبت را30/0±42/ 77 به دست آورد. با افزایش مدت نگهداری شاخص های فساد شیمیایی در تمام تیمارها به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 P≤). شاخص پراکسید(15/0± 56/4 meqO2/kg)، اسید چرب آزاد (02/0 ± 19/3 درصد)، و تیوباربیتوریک (05/0± 129/2 (mg MA /kg) در تیمار 3، در ماه سوم نگهداری و بازهای ازته آزاد (17/0± 22/28 mg/100 g) در ماه چهارم به بالاترین میزان خود رسید. در نتیجه این تیمار در ماه چهارم غیر قابل پذیرش اعلام شد. تیمار 2 با اختلاف معنی دار از نطر فاکتورهای فساد نسبت به سایر تیمارها بهترین ماندگاری را تا ماه چهارم به دست آورد. فیش فینگر های تهیه شده از سوریمی در تیمار 2 و 4 تا پایان ماه چهارم قابل پذیرش بودند.

  کلیدواژگان: فیش فینگر، کوتر ساده(باراکودا)، سوریمی، ارزیابی بیوشیمیایی، انجماد
 • مریم قنادنیا* صفحات 141-158

  یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان افزایش میکروارگانیسم های بیماری زای مقاوم به انواع مواد ضدمیکروبی است. در این پژوهش ویژگی ضدباکتریایی نانو ذرات نقره/کلرید نقره بیوسنتزی توسط عصاره برگ گیاه دارویی مرزه تحت تاثیر دوزهای مختلف پرتو گاما مقایسه شده است. بیوسنتز نانو ذرات نقره/کلرید نقره توسط عصاره برگ گیاهان روییده از بذرهایی که تحت تاثیر دوز های مختلف از اشعه گاما (0، 15، 30، 60 و 90 گری) قرار گرفته بودند، انجام شد. تشکیل نانو ذرات بیوسنتزی توسط دستگاه های اسپکتروفوتومتری UV و XRD تایید شده و ویژگی های آن ها مانند میانگین اندازه توسط DLS، شکل و اندازه توسط FESEM، آنالیز عنصری توسط EDAX، تعیین گروه های عاملی عصاره گیاه موثر در فرایند توسط FTIR و ویژگی ضدباکتریایی آن ها به روش انتشار دیسک (Disc Diffusion) انجام شد. بیشترین خاصیت ضدباکتریایی نانو ذرات نقره/کلرید نقره بیوسنتزی توسط دوز 15 گری از گاما با میانگین اندازه نانوذرات nm 02/40 و قطر هاله بازدارندگی رشد mm13 بر ضد باکتری Escherichia coli و کمترین آن در دوز 90 گری با میانگین اندازه نانوذرات nm 62/170 و قطر هاله بازدارندگی رشد mm10 بر ضد همین باکتری مشاهده شد. نانوذرات نقره بیوسنتزی توسط عصاره گیاه مرزه تیمار شده با دوز 15 گری از پرتو گاما، بیشترین ویژگی ضد باکتریایی را بر علیه باکتری Bacillus subtilis و به ویژه E. coli نشان داد. زیست سازگاری بالای این نانو ذرات بیوسنتزی، آن ها را جایگزین مناسبی به جای مواد مشابه سنتز شده از روش های غیر زیستی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: فعالیت ضد باکتری، عصاره گیاه مرزه، پرتو گاما، E. coli، B. subtilis
 • مریم میرزایی می آبادی، مهرناز امینی فر*، سیده شیما یوسفی صفحات 159-174

  شیره انگور، فرآوردهای تخمیر نشده، که از تغلیظ آب انگور تهیه می گردد و به واسطه داشتن میزان مناسبی از مونوساکاریدهای با قابلیت هضم سریع، مواد معدنی، انواع ویتامین، اسیدهای آلی و ترکیبات فنولی، فلانوییدی ارزش تغذیه ای و دارویی بالایی برخوردار است که نوع و درصد ترکیبات تشکیل دهنده آن، تحت تاثیر ژنوتیپ و شرایط محیطی قرار می گیرد، همچنین شرایط تولید و تغلیظ شیره انگور نیز بر ویژگی های کیفی آن نیز تاثیر می گذارد. در این پژوهش شیره انگور از دو واریته انگور گزنه‏ای قرمز، انگور فخری سبز با استفاده از روش های مختلف تغلیظ شامل حرارت دهی در شرایط اتمسفری، مایکروویو و همچنین غلظتهای مختلف خاک شیره (5/0 و 1 درصد) به همراه کربنات کلسیم تولید و سپس مقادیر ترکیبات فنلی، فلاونوییدی، آنتوسیانین و خاصیت آنتی اکسیدانی و همچنین پارامترهای فیزیکوشیمیایی (pH، اسیدیته، قند کل و بریکس) و حسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به مطالعه حاضر نشان داد، بالاترین ترکیبات فنلی، فلاونوییدی، آنتوسیانین و میزان فعالیت رادیکال آزاد DPPH در تیمارهای انگورگزنه ای قرمز و روش حرارت دهی با مایکروویو مشاهده شد (05/0>p)، انگور قرمز مقادیر pH، اسیدیته، بریکس و قند کل بالاتری نسبت به انگور سبز دارا بود و استفاده از روش حرارت دهی با مایکروویو تاثیر مثبتی بر ویژگی-های مذکور نسبت به روش حرارت دهی در شرایط اتمسفر داشت. ترکیب خاک شیره (غلظت 1%) و کربنات کلسیم سبب افزایش pH و کاهش مقادیر بریکس و اسیدیته شد (05/0>p). ویژگی های فیزیکوشیمیایی تمام شیره های تولیدی در محدوده مجاز استاندارد ملی ایران قرار داشت. بالاترین امتیاز حسی نیز در تیمارهای انگورگزنه ای قرمز+ مایکروویو+ خاک شیره 5/0% و انگورگزنه ای قرمز+ مایکروویو+ خاک شیره 1% +کربنات کلسیم مشاهده شد. بنابر این به نظر می رسد شیره انگور تولیدی ضمن داشتن ویژگی های فیزیکوشیمیایی مناسب، می تواند به عنوان منبع حاوی ترکیبات زیست فعال با فعالیت بالای آنتی اکسیدانی در صنایع غذایی و دارویی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انگور قرمز، انگور سبز، مایکروویو، فشار اتمسفر، خاک شیره
 • بهاره دهقان، رضا اسماعیل زاده کناری*، زینب رفتنی امیری صفحات 175-184

  به کارگیری آب پنیر به عنوان محصول جانبی کارخانجات لبنی در فرمولاسیون نوشیدنی میوه ای، با داشتن ارزش تغذیه ای بالا بهترین راه برای برگرداندن آن به جیره غذایی انسان می باشد. بی ثباتی کلوییدی و یا دوفاز شدن یک مشکل اساسی در تهیه نوشیدنی بر پایه آب پنیر می باشد. باتوجه به افزایش روزافزون مصرف هیدروکلوییدها در صنایع غذایی و قیمت بالای صمغ های تجاری، به کارگیری و استفاده از صمغ های بومی اهمیت فراوانی یافته است. تاثیر افزودن صمغ های بومی (ترکیبی از کتیرا، فارسی و مرو) و صمغ تجاری (پکتین) در پایداری نوشیدنی، ویسکوزیته، مقادیر پتانسیل زتا و رنگ نوشیدنی بررسی گردید. نهایتا نمونه ها از لحاظ ویژگی های چشایی مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کمترین آب اندازی (2/4 درصد) مربوط به نمونه حاوی صمغ تجاری و بیشترین آن (92 درصد) مربوط به نمونه شاهد (بدون صمغ) بود (05/0< P). هرچند این اختلاف در بین نمونه های تجاری و بومی معنی دار نبود. بیشترین میزان پتانسیل زتا (7/19-) و ویسکوزیته (3/60)، به ترتیب مربوط به نمونه حاوی صمغ تجاری و صمغ های بومی بود. از نظر اکثر ویژگی های حسی، نوشیدنی حاوی صمغ های بومی و تجاری امتیازات خوبی کسب کردند و می توانند به عنوان نمونه های خوب معرفی گردند. با توجه به یافته های این بررسی، تولید نوشیدنی پیناکولادا (ترکیبی از آب میوه نارگیل و آناناس) بر پایه آب پنیر با کم ترین میزان رسوب و دوفاز شدن با استفاده از ترکیبی از صمغ های بومی امکان پذیر می باشد

  کلیدواژگان: نوشیدنی، آب پنیر، آناناس و نارگیل، پایدارسازی، هیدروکلوئیدها
 • نازنین زند*، اورنگ عیوض زاده، فرناز کلانتری صفحات 185-205

  در این مطالعه اثر غلظت های مختلف سه نوع مخلوط گازی (دی اکسید کربن ، نیتروژن و اکسیژن) و نیز شرایط تحت خلا ،بسته بندی معمولی و لاکتات سدیم برای افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه بوقلمون در شرایط دمای یخچال (0C4) در سه نوع پوشش پلیمری4 لایه مورد بررسی قرار گرفت. شاهد با 4 نوع بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده با ترکیب های گازی که شامل 1) 75 درصد CO2 + 25 درصد N2 ، 2) 25 درصد CO2 + 75 درصد N2 ،3) 49 درصد CO2 + 49 درصد+ N2 2 درصد O2 و 4) تحت خلا ، همراه و یا بدون لاکتات سدیم بودند ، مقایسه گردید. برای بسته بندی نمونه ها از پاکت های چند لایه،PET12/AL7 /OPP20/ LLD85 ، PET12 /AL7 /PET 12/LLD 95 و PET12/AL7 /PA15/ LLD 85 استفاده شد و طی 16 روز مورد آزمون های شمارش باکتر های هوازی ، باکتری های بی هوازی ، تغییرات pH،TVN ، PVو ارزیابی های حسی قرار گرفتند. مدت ماندگاری گوشت بوقلمون در پاکت های 118 میکرون تحت ترکیبات گازی 75 درصد CO2 ، 49 درصد CO2 ، 25 درصد CO2 به ترتیب 16 ،15 و 13 روز و تحت خلا و شاهد11 و 6 روز ، در ترکیبات گازی 75 درصد CO2 ،در4 لایه 126 میکرون، 15 روز ، با 49 درصد CO2 ، 25 درصد CO2 13 و11روز ، در خلا و شاهد 10 و5 روز . در نمونه-های پاکت 124 میکرون ، در ترکیبات گازی 75 درصد CO2 ، 49 درصد CO2 ، 25 درصد CO2 ، تحت خلاء و شاهد به ترتیب9،11،13، 7و3 روزگزارش شد. بهترین تیمار متعلق به نمونه های تحت شرایط دی اکسید کربن 75 درصد همراه لاکتات سدیم درون بسته های 118 میکرون حاوی پلی آمید بود و تاثیر مطلوبی بر خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی نمونه ها گذاشت. بدترین تیمار متعلق به نمونه های بسته شده تحت شرایط بدون گاز و لاکتات سدیم درون پوشش های 124 میکرون بود .

  کلیدواژگان: بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده، گوشت تازه بوقلمون، پاکت های چند لایه انعطاف پذیر، لاکتات سدیم
|
 • Abolghasem Abdollahzadeh, Mohsen Vazifeh Doost *, Zohreh Didar, MohammadHossein Haddad khodaprast, Mohammad Armin Pages 1-14

  Wheat bread is one of the most commonly used foods in the world. However, coeliac patients are not able to use wheat bread because they are gluten intolerant. The only treatment for them is to use a gluten-free diet. To examine the effects of hydrocolloid pectin (1.5 and 2.5%) and raisins essence (3% and 4%) on baking effect of gluten-free bread of setaia italica and oryza sativa flour mixture a completely randomized study design was used. The results showed that using pectin increased stability of the dough and decreased its softness level. Colorimetry study showed that the brightest color of bread crust was obtained with pectin containing samples. The highest volume and specific volume were obtained with pectin and raisins essence treatments. In addition, pectin and raisins essence lowered rigidness and stiffness of the samples at all concentrations, which delayed breads going stale. The highest effect was seen with 2.5% pectin and 4% raisins essence treatments. Stiffness of samples in these two treatments was not significantly different between the first 24hrs and 48hrs. In general, adding 2.5% pectin and 4% raisins essence to setaria italica and oryza sativa flour mixture led to a gluten-free bread with a higher quality.

  Keywords: Gluten Free Bread, Pectin, Raisins Essence, Setaria Italica Flour, Oryza Sativa Flour
 • Zeinab Gholamian, Esmaeil Ataye Salehi *, Elham Mahdian, Zahra Sheikholeslami Pages 15-31

  Bread and cakes are the products with the highest consumption rates among the products of the baking industry. Therefore, improving the nutritional properties of these products and reducing their waste is of special importance in the national economy. In this study, the effects of adding licorice as a functional compound and sugar substitute at levels of 5, 10 and 15% and Quince seed gum (QSG) at levels of 0.5 and 1.5% as a fat substitute on color indexes, textural and sensory properties of the oil cake were examined in a completely randomized design. The results showed that the amount of L * and a * indexes of cake crust in all treatments decreased significantly compared to the control sample and b * index increased significantly (p <0.05). The effect of adding licorice and Quince seed gum (QSG) content on the L *, a * and b * indexes of the cake crumb was similar to its effect on the cake crust. By adding licorice up to 10%, the firmness of the samples decreased compared to the control sample (p <0.05) and then increased. While Quince seed gum (QSG) in both levels led to a decrease in firmness of the samples compared to the control. By adding licorice to the level of 10%, the cohesiveness, springiness and chewability of the samples increased compared to the control sample (p <0.05) and then decreased. While Quince seed gum (QSG) increased these characteristics in both levels. In sensory evaluation test, color, taste, texture and general acceptance scores decreased significantly in all samples over time (p <0.05). The highest score of the panelists was assigned to the sample containing 10% of licorice and 1.5% of "to" seed gum. The results showed that the sample containing 10% licorice and 1.5% of Quince seed gum (QSG) had positive effects on the colorimetric, textural and sensory characteristics of the oil cake.

  Keywords: Licorice Powder, Quince Seed Gum, Color Measurement, Textural Profile, Sensory Properties
 • Mona Rahimi, AmirHossein Elhami Rad*, Masoud Shafafi Zenozian, MohammadArmin, Afshain Jafarpour Pages 33-47

  In the present study, fortification of industrial noodles with lentil flour (7-35 %), soy protein isolate (SPI), albumin and Spirulina platensis microalgae were (at 1 to 5 %) and their physicochemical, rheological and sensory properties were evaluated. Treatments containing 1-5 % of S.platensis had higher ash, moisture, fat and protein content compared to treatments containing albumin, lentil flour, soy isolate content and control samples. Increasing the levels of S.platensis and lentil flour individually resulted in a decrease in the peroxide value. The lowest L * , a* and b* value were related to the treatments containing S.platensis, while the treatments containing lentil flour had the highest a * and b* and the highest a * was related to the treatments containing albumin. In all treatments, with increasing the level of all additives, the firmness increased and treatments containing SPI showed the highest firmness. However, the highest adhesion, gumminess and chewability were related to the treatments containing lentil flour and the highest gumminess and chewability were related to albumin. Different levels of albumin had the highest color scores compared to other treatments and control samples. The highest score of taste, texture and overall acceptance belonged to the treatments containing different levels (2 - 5%) of albumin. As a conclusion, it can be said that different levels of albumin had the most significant effect on the quality properties of industrial noodle samples, and in contrast, treatments containing spirulina did not show acceptable results in the quality tests evaluated.

  Keywords: Lentil flour, Albumin, Spirulina platensis, Firtification, Industrial Noodle
 • Reza Mahdizadeh Moghaddam, Peiman Ariayi *, Mohammad Ahmady Pages 49-63

  In the present study, the antioxidant, anti-cancer and antibacterial properties of Mentha pulegium L extract and nano-extract were investigated. For this purpose, pennyroyal extract was extracted using ultrasound method and the amounts of phenolic compounds and chemical compounds of the extract were measured. The results showed that the amount of total phenolic compounds in pennyroyal extract was 75.64 ±1.25 mg/ g gallic acid per gram and the most components of the extract included cis-piperitone epoxide (28.25%), pulegone (19.98%), Menthone (13.89%) and Piperitenone oxide (9.95%). The extract was coated with maltodextrin-whey protein concentrate and the properties of the nano-extract including nanoparticle size, zeta potential and microcoating efficiency were determined. According to the results, the particle size of pennyroyal extract was equal to 100.14± 5.89 nm, the zeta potential was equal to 17.44±0.52 mV and the microcoating efficiency was equal to 60.06 ± 3.11%. The results of the electron microscope showed that the structure of the nanostructure is a structure without the presence of pores and cracks, obvious defects. Also, the antioxidant properties of the extract and nano-extracts were determined by free radical scavenging of DPPH and the regenerative power of iron, the antibacterial properties through the growth of diameter against pathogenic bacteria and the anti-cancer properties against SW742 cells (colon cancer cells). The results showed that the extract and nano-extract had high antimicrobial properties and with increasing the concentration of the extract, the antioxidant and anticancer activity of the extract increased and the antimicrobial, anticancer and antioxidant activity of the nano extract was significantly higher than extract (P <0.05). Based on the results of this study, pennyroyal nano extract can be a suitable alternative to common synthetic antimicrobial and antioxidant compounds.

  Keywords: Ultrasound, Whey Protein Concentrate, Pennyroyal Extract, Microencapsulation, Maltodextrin
 • Zahra Latifi, Elahe Bahramian *, Saba Sabbaghpour Langeroudi, Romina Mohebbi, Mahsa Esmaeil Ramaji, Milad Danesh Nia Pages 65-76

  Bakery products are widely produced and consumed around the world due to their ease of cooking and suitable nutritional value. The aim of the present study was to produce a functional Yazdi cake enriched with green tea extract at different levels (0, 2.5, 5 and 10%) and then the amount of total phenolic compounds, texture characteristics, stability oxidative (peroxide value and acid value) and its antimicrobial effect were studied during storage at 2, 4 and 6 days after cooking. The results of evaluating the amount of phenolic compounds to evaluate the amount of antioxidant properties indicate that with increasing the percentage of green tea, the amount of phenolic compounds in the product increased. The average of phenolic compounds increased from 0.657 in the control sample to 0.919 in the sample with 10% green tea level. The rate of change of peroxide value and acid value in the oil extracted from Yazdi cake samples gradually increased until the end of storage time for all samples; but on the last day of storage, the lowest amount in both parameters in the cake contained 10% of green tea extract, which was significantly different from other samples (P<0.05). In terms of texture characteristics, different levels of green tea extract and time and interactions have no significant effect on any of the properties of hardness, adhesiveness, springiness, gumminess and chewiness (P>0.05). The amount of mold and yeast on the last day of storage in the cake containing 10% of green tea had the lowest amount compared to other samples and the control sample had the highest amount of mold and yeast (9.84±0.27 log cfu g) among other samples. Based on the obtained results, green tea extract can increase the shelf life of Yazdi cakes by delaying lipid oxidation and microbial growth at room temperature and are very effective inhibitors of lipid oxidation.

  Keywords: Yazdi Cake, Green Tea, Nutritional Properties, Functional
 • Aida Hedayat Saatloo, Asghar Khosrow Shahi, Shahin Zomorodi * Pages 77-89

  In this study, the effect of Mallow powder in 4 levels 0, 0.5, 1 and 1.5% on quality of buffalo fruit yogurt containing apricot were studied during 21 days of storage. Physicochemical properties (pH, acidity, moisture and syneresis), viscosity, color indices (L*, a* and b*) and sensory properties (color, flavor and texture) were evaluated. The Results of statistical analysis showed that during storage, the pH decreased and acidity increased significantly. Also with increasing the amount of Mallow powder to 1%, syneresis decreased and viscosity increased, but increasing more mallow powder caused an increase in syneresis and decrease in viscosity. Comparison of the mean of color indices showed that there was a significant difference only between the L* and a* indices of the control sample and all samples containing mallow powder (p<0.05). But no significant difference was observed between the samples containing mallow powder (p <0.05). The ΔE and WI increased significantly with increasing mallow powder up to 0.5% compared to the control, but with further increase of mallow powder, no significant changes were observed in the above indices. The results of evaluation of sensory properties of samples also indicate that control samples and samples containing 0.5% of mallow powder obtained the highest score of sensory properties (color, flavor and texture). With further increase in mallow powder, the score of sensory properties decreased. According to the results obtained of this study, the use of 1% mallow powder in the preparation of functional buffalo fruit yogurt is recommended.

  Keywords: Mallow Powder, Fruit Yogurt, Buffalo Milk
 • Rahil Rezaei *, Masoumeh Moghimi, Seyyed Soheil Amiri Aghdaei Pages 91-109

  The compliance with a strict GF diet is not easy, as GF products are generally not widely available, are more expensive and have lower palatability and nutritional value than their gluten containing counterparts. The aim of this research was gluten free biscuit enriched by resistant starch that compensate some of these defects. This study investigatedeffect of different proportions of corn flour and rice flour (0-100%) and resistant starch (0-2%). Combination of resistant starch with flours reduced biscuit diameter increment and increased height increment. All of independent variables affected volume positively and the highest volume was seen at samples with more corn flour. Resistant starch addition to flours decreased development coefficient. Firmness of biscuit samples was reduced by resistant starch. Investigation of color revealed that resistant starch addition decline L*. In terms of organoleptic evaluation, resistant starch reduced total acceptance of biscuits. Rheological results indicated that all of biscuit dough has solid-like behavior. Resistant starch had the greatest effect on the storage and loss modulus. Finally, optimization results revealed that 88.79% corn flour, 9.21% rice flour and 2% resistant starch established the best result in gluten free biscuit.

  Keywords: Biscuit, Gluten Free, Resistant Starch, Rheology
 • Noushin Mohajeri, Peyman Mahasti Shotorbani *, Afshin Akhondzadeh Basti, Zhaleh Khoshkhoo, Ali Khanjari Pages 111-124

  One of the main challenges in using probiotics is keeping them alive and active during the food production and storage process. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of stress less than the minimum inhibitory concentration on the survival of Lactobacillus casei and some physicochemical properties of probiotic yogurt during refrigeration. Cumin essential oil was extracted by steam distillation and its composition was determined by gas chromatography-mass spectrometry GC/ MS. Then, the effect of 50% MIC cumin essential oil stress were examined by comparing the stress treatment with the control in terms of the L. casei population, pH, acidity, and syneresis percentage in probiotic yogurt during storage in the refrigerator for 28 days. Data were analyzed by Tukey in SPSS software version 18. According to the results related to the constituents of the essential oil, the most compound was propanal-2-methyl-3-phenyl with 24.2%. Also, the results related to yogurt showed that the number of Lactobacillus casei bacteria and pH in both treatments decreased during the storage period so that the intensity of pH reduction in stress treatments was higher than the control treatment (P <0.05). But bacterial changes of Lactobacillus casei in the two treatments were not significantly different (P> 0.05). The percentage of syneresis and acidity increased during the maintenance period for all treatments and the intensity of increase in stress treatment was higher than the control (P <0.05). All in all applying stresses below the MIC resulted in the survival of L. casei in the recommended amount (106 -107 CFU ml-1) in the probiotic yogurt until the end of 28 days.

  Keywords: Stress, Lactobacillus casei, Probiotic yogurt, Cumin
 • Sahar jalili Pages 125-139

  Increasing public awareness of the value, health, and hygiene of food, as well as changing lifestyles in industrialized and developing countries, has led to a demand for a variety of healthy, ready-to-eat fishery products. The paper, however, aims to evaluate the feasibility of producing fish fingers from (Sphyraena jello )and then comparing approximate compositions and spoilage indices under freezing conditions (-18) for four months. In this regard, fish finger treatments were considered, namely: Treatment 1: unwashed minced meat; Treatment 2: surimi; Treatment 3: unwashed minced meat + beef; Treatment 4: surimi + beef. Then, approximate factors (moisture, ash, fat, and protein) and spoilage indicators including free fatty acid peroxide, thiobarbituric acid, total volatile nitrogen bases were measured in products produced in zero (fresh sample), 1, 2, 3 and 4 month in freezing conditions. However, the results showed that Treatment 3 in fat (6.72%), ash (2.17%), and protein (5.61%) hold a significant difference with other treatments (P<0.05) at the end of the maintenance period. Compared to other treatments, Treatment 2 in moisture factor holds a significant difference (P<0.05), namely the highest amount of moisture (77.42). Moreover, increasing shelf life, chemical decay indices increased significantly in all Treatments (P<0.05). In the third month, peroxide index (4.56 meqO2/kg), free fatty acids (%19.3) and thiobarbituric acid (2.129 mg MA /kg), and free nitrogen bases reached their highest level in the fourth month in Treatment 3. As a result, the Treatment was declared unacceptable in the fourth month. Furthermore, holding a significant difference, Treatment 2 achieved shelf life up to the fourth month. However, the fish fingers prepared from surimi were acceptable in Treatments 2 and 4 until the end of the fourth month of storage.

  Keywords: Fish Finger, Sphyraena jello (barracuda), Surimi, Biochemical Evaluation, Freezing
 • Maryam Ghannad Nia Pages 141-158

  One of the most important health problems worldwide is the increase in pathogenic microorganisms resistant to a variety of antimicrobial materials. In this study, the antibacterial properties of biosynthesized Ag/AgCl Nanoparticles (Ag NPs) by Satureja hortensis leaf extract under different gamma ray doses were compared. Biosynthesis of Ag NPs was performed by leaf extract of S. hortensis grown from seeds exposed to different gamma ray doses (0, 15, 30, 60 and 90 gray). Formation of Ag NPs confirmed by UV-Visible spectroscopy and X-ray diffraction (XRD) methods.The biosynthesized nanoparticles were characterized using Dynamic Light Scattering (DLS), Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) and Energy Dispersive X-ray analysis (EDAX).The functional groups of the biomolecules involved in the process were identified using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and antibacterial properties of the biosynthesized Ag NPs were performed by disc diffusion method. The highest antibacterial property of the biosynthesized Ag NPs was related to 15 gray dose of gamma radiation with mean diameter of the nanoparticles about 40.02 nm in size and zone of inhibition about 13 mm in diameter against Escherichia coli and the lowest was observed in treatment 90 gray with mean diameter about 170.62 nm in size and zone of inhibition about 10 mm in diameter against the same bacteria. Biosynthesized Ag NPs using S. hortensis extract under 15 gray dose of gamma irradiation revealed the highest antibacterial properties against Bacillus subtilis and especially Escherichia coli. The high biocompatibility of these biogenic nanoparticles makes them a suitable alternative to similar materials synthesized by non-biological methods.

  Keywords: Antibacterial Activity, Satureja hortensis Extract, Gamma Ray, Escherichia coli, Bacillus subtilis
 • Maryam Mirzaei Mei Abadi, Mehrnaz Amini Far *, Seyyedeh Shima Yousefi Pages 159-174

  Grape juice, non-fermented products, which is prepared from the concentration of grape juice and has a high nutritional and medicinal value due to having a suitable amount of fast-digesting, monosaccharides, minerals, vitamins, organic acids and phenolic compounds, flavonoids. The type and percentage of its constituent compounds are affected by genotype and environmental conditions, as well as the conditions of production and concentration of grape juice also affects its quality characteristics. In this study, grape juice from two varieties of red Gazane and green Fakhri grape using different concentration methods including heating in atmospheric conditions and microwave, as well as, different concentrations of syrup soil (0.5 and 1%) with carbonate Calcium production and then the amounts of phenolic compounds, flavonoids, anthocyanins and antioxidant properties as well as physicochemical parameters (pH, acidity, total sugar and brix) and sensory were studied. The results of the present study showed that the highest phenolic, flavonoid, anthocyanin and free radical scavenging activity of DPPH was observed in red grape treatments and microwave heating method (p <0.05). Red grapes had higher pH, acidity, brix and total sugar values than green grapes and the use of microwave heating method had a positive effect on these characteristics compared to atmospheric heating method. The composition of syrup soil (1%) and calcium carbonate increased pH and decreased brix and acidity (p <0.05). Physicochemical properties of all produced syrup were within the permissible limits of the Iranian national standard. The highest sensory score was also observed in red grape+ microwave + syrup soil 0.5% and red grape+ microwave + syrup soil 1% + calcium carbonate Therefore, it seems that the produced grape syrup, while having suitable physicochemical properties, can be considered as a source of bioactive compounds with high antioxidant activity in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Red Grape, Green Grape, Microwave, Atmospheric Pressure, Calcium Carbonate, SyrupSoil
 • Bahareh Dehghan, Reza Esmaeil Zadeh Kenari *, Zeynab Raftani Amiri Pages 175-184

  The utilization of whey as a by-product of dairy factories in the formulation of fruit drinks, with its high nutritional value, is the best way to return it to the human diet. Colloidal instability or serum separation is a major problem of whey-based beverages. Due to the increasing consumption of hydrocolloids in the food industry and the high price of commercial gums, the use of native gums has become very important.The effect of native gums (a combination of tragacanth, Persian, and sage seed) and commercial gum (pectin) were investigated on stability, viscosity, zeta potential values, and color of beverages. Finally, a sensory evaluation was made on the drink samples.The results showed that the lowest serum separation (4.2%) was related to the sample containing commercial gum and the highest value (92%) was related to the control sample (without gum)(P< 0.05). However, this difference was not significant between commercial and native samples. The highest zeta potential (-19.7) and viscosity (60.3) were related to samples containing commercial gum and native gums, respectively. In terms of sensory evaluation, drinks containing native and commercial gums scored well and can be introduced as good examples.According to the result of this study, it is possible to produce pinacolada drink (a combination of coconut and pineapple juice) based on whey with the least amount of sediment and serum separation using a combination of native gums.

  Keywords: Drinks, Whey, Pineapple, Coconut, Stabilization, Hydrocolloids
 • Nazanin Zand *, Orang Eyvaz Zadeh, Farnaz kalantari Pages 185-205

  In this study, the effect of different concentrations of three types of gas mixtures (carbon dioxide, nitrogen, oxygen),as well as vacuum conditions, and ordinary packagings as control, containing sodium lactate, and also three flexible multi-layer containers for extending shelf life of fresh turkey meat at 4 0C were evaluated. Ordinary conditions as control samples, were compared with four kinds of modified atmosphere packaging 1)75% CO2 + 25% N2 , 2) 25% CO2 + 75% N2 , 3)%49CO2+49% N2 + 2%O2 and 4) under vacuum condition, along with or samples without sodium lactate. These samples, were packaged in different flexible multilayer films,PET12/AL7 /OPP20/ LLD85, PET12 /AL7/PET 12/LLD95 and PET12/AL7/PA15/LLD85 . Experiments were performed on samples as follows microbial test (aerobics and anaerobic count) , chemical pH ,TVN and PV test and sensory evaluation during 16 days. The shelf life of tukey meat samples were reported in 4-layer container 118 μ under gas compositions , 75% CO2; 49% CO2 & 25% CO2; 16, 15 ,13 days, respectively, in vacuum and ordinary conditions were 11 ,6 days, with 126 μ under gas compositions, 75% CO2 ,15 days , in conditions 49% CO2 & 20% CO2 13 and 11 days, in vacuum and control were 10 , 5 days, samples in 124 μ , under gas compositions 75% CO2; 49% CO2 & 25% CO2; 13, 11, 9 days in vacuum and ordinary conditions were 7 , 3 days, respectively.The best treatment belonged to samples containing sodium lactate under conditions 75% CO2 in 118 μ container along with poly amid in spite of less thickness , and had desirable effects on physicochemical and microbial properties of samples. The worst treatment belonged to packed samples under non-gas and sodium lactate condition, in 124 μ flexible container.

  Keywords: Modified Atmospheric Packaging, Tukey Meat, Multilayer Flexible Pouches, Sodium Lactate