ارزیابی و پیش بینی خواص مکانیکی سیب زمینی در طول انبارداری با استفاده از تصویربرداری پس پراکنش لیزری

پیام:
چکیده:
دراین پژوهش، تغییرات بافت سیب زمینی در طول انبارداری با استفاده از روش تصویربرداری پسپراکنش نور لیزر توسط مدل های فیزیکی و ریاضی و باتوجه به نتایج آزمون های مخرب مکانیکی ارزیابی شد. همچنین، با استفاده از ویژگی های حاصل از تصاویر سعی بر توسعه مدل هایی برای پیش بینی خواص مکانیکی سیب زمینی شد. از 594 سیب زمینی تصویربرداری پس پراکنش نور لیزر صورت گرفت. از این تصاویر پروفایل پس پراکنش هر نمونه به دست آمد. سپس، نمونه های استوانه ای شکل استخراج شده از سیب زمینی ها مورد آزمون فشاری تک محوری قرار گرفتند. پروفایل های پس پراکنش از تصاویر، با برازش مدل گاوسی درجه اول بر داده های حاصل از تصویر نهایی و همچنین محاسبه فرکانس تکرار شدت های مختلف در تصاویر، پارامترهایی مرتبط با جذب و پراکنش نور بازگشتی از درون بافت غده ها در سه طول موج 650، 780 و nm 980 در شش دوره انبارداری سرد به دست آمد. نتایج آزمون مکانیکی و همچنین تغییرات پارامترهای تخمین زده شده از برازش مدل گاوسی و فرکانس های شدت حاصل از تصاویر و مقایسه و بررسی رفتار آن ها در طول شش ماه انبارداری، بیانگر اثر تغییرات ساختار مکانیکی بر خواص نوری نمونه ها بود. درنهایت، 5 مدل برای پیش بینی مدول الاستیسیته مماسی، مدول الاستیسیته سکانتی، چقرمگی و حداکثر نیروی شکست با کمک سیستم استنتاجی عصبی فازی، به ترتیب با دقت های 827/0، 815/0، 808/0، 847/0، و 811/0 حاصل شد. نتایج و اطلاعات حاصل در این پژوهش اساسا برای درک اثر جذب و پراکنش نور متاثر از تغییرات ناشی از انبارداری و به منظور طراحی حس گرهای پربازده و سامانه های تعیین کیفیت برای ارزیابی کیفیت مکانیکی غیرمخرب در غدد سیب زمینی مفید خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.