بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
کاهش آثار سموم قارچی از مسائل مهم صنعت تولید غذای آبزیان محسوب می شود. در این مطالعه تعداد 135 قطعه ماهی کپور معمولی 1/5±15 گرمی در 3 تیمار (گروه شاهد، ppb 400 سم آفلاتوکسین B1، ppb 400 سم و ترکیب پودر گیاهان آویشن و رزماری) به مدت 12 هفته پرورش یافتند. در پایان آزمایش، نمونه های هپاتوپانکراس، روده و خون جهت سنجش فعالیت آلکالین پروتئاز، لیپاز، آمیلاز و برخی شاخص های خونی تهیه شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه با جیره های غذایی آلوده به آفلاتوکسین و مکمل شده با رزماری و آویشن به مدت 12 هفته روی میزان فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز هپاتوپانکراس و روده، تعداد RBC، هموگلوبین، نوتروفیل و لنفوسیت تاثیر معنی داری داشت (0/05>P) ، اما موجب تغییر معنی دار فعالیت آنزیم های لیپاز روده، آمیلاز هپاتوپانکراس و سایر شاخص های خونی نگردید (0/05<P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز و آمیلاز روده در تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی ppb 400 آفلاتوکسین B1 مشاهده گردید. همچنین کمترین میزان فعالیت مربوط به آنزیم های آلکالین پروتئاز، لیپاز و آمیلاز روده و هپاتوپانکراس تیمار تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین و حاوی پودر گیاهان آویشن و رزماری بود (0/05>P). می توان چنین نتیجه گیری نمود که افزودن آویشن و رزماری به جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 در کاهش آثار مخرب سم قارچی بر فعالیت آنزیم های آلکالین پروتئاز و آمیلاز روده، شمارش RBC، میزان هموگلوبین، نوتروفیل و لنفوسیت بچه ماهیان کپور معمولی موثر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906789 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!