فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری

پیام:
چکیده:
مهمترین مشخصه در ارزیابی کیفیت و سلامت خاک اکوسیستم های جنگلی بهشمار میآیند. وضعیت رویشگگاه هگای جنگلگی ، کرمهای خاکی (تخریبیافته یا حفاظتشده) و نوع پوشش درختی از جمله عوامل موثر بر فراوانی و تنوع کرمهای خاکی معرفی شدهاند. با هگد بررسگی اثگر 13 رویشگاه های جنگلی تخریبشده و احیاشده ناحیه خزری بر فراوانی و تنوع این موجودات خاکزی، نمونه برداری از لاشبرگ و خاک (سطح جنگل طبیعی تخریبیافته پوشیدهشده با تکدرختانی از ، سانتیمتر) جنگل طبیعی کمتردستخورده ممرز- انجیلی 91 سانتیمتر، عمق 13× و جنگلکاری های توسکا، بلندمازو و زربین در منطقه نوشهر انجام گرفت. کرمهای خاکی، بگا توجگه بگه شگکل و مشخصگه هگای ،ممرز و انجیلی شناسایی شده و زیتوده آنها به تفکیک هر گونه در آزمایشگاه اندازهگیری شد. بهمنظگور مطالعگه تنگوع زیسگتی کگرم هگای خگاکی از ،ظاهری غنای مارگالف و یکنواختی کامارگو استفاده شد. در مجموع پنج گونه مختلف کرم خاکی در رویشگاههگای تحگت ، شاخصهای تنوع سیمپسون ،Lumbricus)، چهگار جگن (( Lumbricidae مطالعه شناسایی شد. براساس نتایج، همگه کگرم هگای خگاکی شناسگایی شگده بگه یگک خگانواده () Endogeic و Anecic ،Epigeic ) و سه گروه اکولوژیک ( Octolasion و Aporrectodea ،Dendrobaena تعلق دارند. کرم خگاکی از گروه اکولوژیک octaedraدر همه رویشگاه های تحت مطالعه در این تحقیق مشاهده شد و دارای بیشترین فراوانی بگود. گونگه هگای Epigeic در رویشگاه های بلندمازو، زربین و عرصه تخریبشده یافگت نشگدند. در مجمگوع Endogeic و Anecic کرم خاکی متعلق به گروه های اکولوژیک بیشگترین فراوانگی را داشگتند کگه بگا ، گروه های اکولوژیک کرمهای خاکی تحت رویشگاههگای جنگگل طبیعگی کمتگر دسگت خگورده و توسگکا خاک رابطه مثبت معنیدار و با مشخصه های کربن و نسبت کربن به نیتگروژن لاشگبرگ pH مشخصه های نیتروژن لاشبرگ و خاک و همچنین ، سبب کاهش فراوانی و تنوع کرم خاکی شگده ، و خاک رابطه منفی معنیدار نشان دادند. میتوان نتیجه گرفت که تخریب رویشگاه های جنگلی بهویژه با گونه توسکا، تنوع و فراوانی کرمهای خاکی را افزایش داده است. ، درحالی که جنگلکاری عرصه های تخریبیافته. منطقه نوشهر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
293 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1911869 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!