ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تاکید بر نقش مدیریت دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش بود. پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 233 نفر از کارکنان دانشگاه الزهرا بود که 146 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی چنگ و چانگ (2011) ، مدیریت دانش داروچ (2003) و خلاقیت تورنس (1959) به کار گرفته شد. تجزیه ‍وتحلیل داده ها با نرم افزار Amos20 انجام گرفت. یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی بر خلاقیت و مدیریت دانش کارکنان دانشگاه الزهرا تاثیر مثبت می گذارد، و مدیریت دانش نیز بر خلاقیت تاثیر مثبت می گذارد؛ همچنین، در تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان دانشگاه الزهرا مدیریت دانش نقش میانجی دارد. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت با افزایش اعتماد و روابط بین فردی، همچنین، تسهیم دانش در دانشگاه الزهرا می توان بر خلاقیت کارکنان افزود. در پایان، مدل ساختاری تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
411 تا 432
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!