بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه (مرضی و غیر مرضی) و مقایسه آن در دو گروه زنان و مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. این پژوهش ازنوع زمینه یابی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرج بود. به منظور انجام این پژوهش 90 نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهر کرج با روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسش نامه های ابعاد شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP-2) والکر، سچرت و پندر و احساس گناه ضرابی ها و خسروی، را تکمیل نمودند. سپس داده های پژوهش با آزمون های رگرسیون چند متغیری، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیری و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با احساس گناه (مرضی و غیرمرضی) رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که در بین ابعاد شخصیت بعد روان رنجوری قادر به پیش بینی احساس گناه مرضی در بیماران مبتلا به RA می باشد (05/0p<). براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که براساس ابعاد شخصیت می توان احساس گناه را پیش بینی نمود و بین زنان و مردان مبتلا به RA از لحاظ ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تفاوت وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
207 تا 245
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916409 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!