فهرست مطالب

جامعه شناسی ورزش - پیاپی 7 (پاییز 1395)
 • پیاپی 7 (پاییز 1395)
 • 294 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/10/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول آزادی*، فاطمه عبدوی صفحات 1-30
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رابطه ویژگی های جمعیت شناختی (جنس، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، میزان درآمد و مخارج ماهیانه) با برندسازی پوشاک و تجهیزات ورزشی، از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور انجام گرفت. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کشور بودند که 805 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از پرسشنامه حضوری و آنلاین از کل کشور انتخاب گردید. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند یو و دونته (2001) و سوالات جمعیت شناختی بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 91/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه) با نرم افزار20spss استفاده شد. یافته ها نشان داد تمامی ابعاد با ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارند؛ که در این بین آگاهی و تداعی برند بیشترین ارتباط را با ارزش ویژه برند داشت. همچنین نتایج نشان داد که از بین ویژگی های جمعیت شناختی، تنها رابطه بین متغیرهای جنس، سن و متوسط مخارج ماهیانه با ارزش ویژه برند معنادار بود و رابطه معناداری بین سایر متغیرها مشاهده نگردید. بنابراین به تولیدکنندگان صنعت تولید پوشاک و تجهیزات ورزش کشور توصیه می گردد در طراحی استراتژی های خود طبقات سنی مشتریان، تفاوت های جنسی و انتخاب محصول مناسب برای مناطق مختلف با توجه به میزان قدرت خرید آنها را در نظر گرفته و کالاهای خود را متناسب با آنها ارائه دهند.
  کلیدواژگان: ویژگی های جمعیت شناختی، ارزش ویژه برند، پوشاک و تجهیزات ورزشی
 • سارا ابراهیمی*، عبدالرضا باقری بنجار صفحات 31-85
  مفهوم سبک زندگی اصطلاحی است که در علوم مختلفی موردبحث و بررسی قرارگرفته است. عوامل مختلفی بر سبک زندگی اثر گذاشته و یا از آن اثر می پذیرند. یکی از این عوامل، شبکه های ماهواره ای هستند که باعث تغییر یا ایجاد سبک زندگی جدیدی در افراد، بخصوص جوانان می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان و الگوی استفاده از شبکه های ماهواره ای با سبک زندگی جوانان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از جوانان شهر بناب بافاصله سنی 15 تا 29 سال است. شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ایچندمرحله ای بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است. همچنین از پرسشنامه و نرم افزار SPSS جهت گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام می شود که در سطح استنباطی آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیات مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های این پژوهش اثبات می کند که بین میزان و الگوی استفاده از شبکه های ماهواره ای با سبک زندگی ومولفه های آن (مصرف فرهنگی،مصرف مادی، اوقات فراغت، مدگرایی و مدیریت بدن) ارتباط معناداری وجود دارد. طبق تئوری غالب این پژوهش (کاشت جورج گربنر) هرچه میزان استفاده از این رسانه ها بیش تر باشد، سبک زندگی جوانان بیش تر تحت تاثیر شبکه های ماهواره ای قرار می گیرد
  کلیدواژگان: سبک زندگی، شبکه های ماهواره ای، جوانان
 • ستاره موسوی* صفحات 87-127
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی نوجوانان دختر شهررضا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان دختر 18-14سال شهررضا اصفهان در سال 1392 بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری بود. 30 نوجوان دختر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر شهررضا به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15زوج) و گروه گواه (15زوج) جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش سبک زندگی اسلامی بود که توسط پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی اسلامی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بر بهبود ابعاد سبک زندگی اسلامی (آرامش و معناداری زندگی، روابط بین فردی و ویژگی های رفتاری) در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تایید شد. همچنین تاثیر آموزش مبتنی بر تربیت اسلامی بربهبود سطوح جهت گیری مذهبی (عقاید مناسک و اخلاق) در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تایید شد.
  کلیدواژگان: تربیت اسلامی، جهت گیری مذهبی، سبک زندگی اسلامی
 • صمد رسول زاده اقدم، احمد رمضانی، صمد عدلی پور* صفحات 129-164
  مفهوم کیفیت زندگی عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی به شمار می رود و از آن به عنوان شاخص توسعه اجتماعی یاد می شود. با مطرح شدن این مفهوم به عنوان یکی از مولفه های اساسی توسعه اجتماعی، پژوهشگران در رشته های مختلف همچون جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، جغرافیا و پزشکی به مطالعه این مفهوم پرداخته اند. بی تردید چنین اقبال و توجهی موجب افزایش حجم مطالعات و واکاوی بیشتر موضوع کیفیت زندگی شده است. برای استفاده از یافته های متنوع این مطالعات، دستیابی به اجماعی قابل اتکا احساس می شود. برای دستیابی به اجماع در مجموعه ای از مطالعات، روش فراتحلیل مورد توصیه پژوهشگران است. لذا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی یافته های تحقیق های انجام شده در زمینه کیفیت زندگی شهری و روستایی در مقالات علمی- پژوهشی از سال 1388 تا پایان سال 1394 صورت گرفته است تا مشخص شود که مهمترین نقاط قوت و ضعف این پژوهش ها چه عواملی هستند. یافته ها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، دینداری، جنس، درآمد، تحصیلات، و سن با کیفیت زندگی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین نگاه چند بعدی و استفاده از شاخص های ترکیبی و همکاری و کار گروهی محققان، نقطه قوت و کم توجهی به ابعاد روانشناسی و تا حدودی جامعه شناسی و عدم گزارش روایی، نقطه ضعف پژوهش های صورت گرفته در مورد کیفیت زندگی است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، کیفیت زندگی روستایی، فراتحلیل
 • سید محمدرضا رشیدی آل هاشم*، هادی ایرانی، محسن هادی طحان صفحات 165-205
  هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت تغییرات نسلی سبک زندگی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی-توصیفی بوده و جامعه آماری آن کلیه ساکنان روستاهای مرزی شهرستان مریوان است که تعداد 384 نفر از آنان به روش سهمیه ای و سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت تحلیل داده ها از آماره های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه آزمون تی مستقل (تفاوت میانگین نسل اول و نسل دوم) برای بررسی وضعیت تغییرات نسلی و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مولفه های تغییرات نسلی بهره گرفته شد. در این پژوهش از ابزار استاندارد سبک زندگی (LSQ) جهت عملیاتی کردن تغییرات سبک زندگی بهره استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین نسل اول (والدین) و نسل دوم (فرزندان) از لحاظ تغییرات نسلی سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد. این تفاوت میانگین بیشتر برای مولفه های سلامت محیطی، ورزش و تندرستی و کنترل وزن و تغذیه مشهود بوده است. همچنین ترتیب اولویت تغییرات نسلی سبک زندگی برای نسل والدین به ترتیب اجتناب از داروها و مواد مخدر، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، پیشگیری از حوادث، سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، پیشگیری از بیماری ها، کنترل وزن و تغذیه، ورزش و تندرستی، سلامت محیطی بوده درحالیکه این اولویت بندی برای نسل فرزندان به ترتیب سلامت اجتماعی، سلامت محیطی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از حوادث، سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، پیشگیری از بیماری ها، اجتناب از داروها و مواد مخدر، سلامت معنوی بوده است.
  کلیدواژگان: تغییرات، نسل، سبک زندگی، روستاهای مرزی، مریوان
 • لیلا صالحی، زهره رافضی، سارا شهبازی، امین امینی، خدیجه سلمانی* صفحات 207-245
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه (مرضی و غیر مرضی) و مقایسه آن در دو گروه زنان و مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. این پژوهش ازنوع زمینه یابی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرج بود. به منظور انجام این پژوهش 90 نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهر کرج با روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسش نامه های ابعاد شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP-2) والکر، سچرت و پندر و احساس گناه ضرابی ها و خسروی، را تکمیل نمودند. سپس داده های پژوهش با آزمون های رگرسیون چند متغیری، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیری و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با احساس گناه (مرضی و غیرمرضی) رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که در بین ابعاد شخصیت بعد روان رنجوری قادر به پیش بینی احساس گناه مرضی در بیماران مبتلا به RA می باشد (05/0p<). براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که براساس ابعاد شخصیت می توان احساس گناه را پیش بینی نمود و بین زنان و مردان مبتلا به RA از لحاظ ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، احساس گناه، آرتریت روماتوئید
 • عقیل خالقی، محسن آقایاری هیر، شهریور روستایی ، حسین کریم زاده* صفحات 247-294
  این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی- توسعه ای و مطالعه ای کمی- کیفی است. از نظر هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. از دو روش ترکیبی کمی و کیفی، استفاده شده است که در روش کیفی از تئوری بنیادی و در روش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری شامل افراد باسواد و مطلع محلی ساکن در دهستان سینا واقع در شهرستان ورزقان است که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران با فاصله اطمینان 95/0 برابر 300 نفر به دست آمده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. در مرحله اول، مصاحبه های عمیق و ژرفانگر از افراد محلی موید این نکته هستند که تغییر سبک زندگی پیامدهایی همچون تغییر در هویت فردی، اجتماعی و دینی داشته است و با تغییرات سبک زندگی، هویت افراد محلی نیز تغییر کرده است. در قسمت دوم، مطالعه ای کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار EQS جهت تکمیل بحث انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق کمی، نشان از نیکویی برازش و سازگاری و توافق مطلوب مدل با داده های تجربی داشته و نتایج حاصل از تحقیق رگرسیونی نیز معنادار بودن رابطه را اثبات و اولویت اثرگذاری هر یک از متغیر ها را نشان می دهد. هویت فردی با ضریب بتای 480/0، هویت اجتماعی با ضریب بتای 190/0، هویت دینی با ضریب بتای 133/0، به ترتیب بر متغیر سبک زندگی تاثیرگذار بوده اند که این امر نشان دهنده آن است که تغییر سبک زندگی تغییر هویت جامعه روستایی را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، هویت، تئوری بنیادی، معادلات ساختاری، ورزقان