بومی سازی و اعتباریابی پرسش نامه بیمار نهاد ارزیابی جامع ذهنی (PG-SGA)، برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
به علت طبیعت بیماری، بیشتر بیماران مبتلا به سرطان در معرض خطر بالایی از سوء تغذیه قرار دارند، که منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در کیفیت زندگی و پیش آگهی ضعیف بیماری می گردد. پرسش نامه بیمار نهاد ارزیابی جامع ذهنی (PG-SGA) ، ابزاری استاندارد برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران سرطانی در هر دو حیطه تحقیقاتی و بالینی می باشد و امکان غربالگری و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران را فراهم می کند. هدف اصلی مطالعه، بومی سازی PG-SGA به زبان فارسی جهت استفاده در بیماران ایرانی می باشد.
مواد و روش ها
برای بومی سازی ابزار از راهنمای انجمن بین المللی داروسازی و نتایج تحقیقات (ISPOR) استفاده شد. سنجه های روایی محتوایی و صوری و ساختاری، بررسی شدند. پایایی و ثبات درونی ابزار به ترتیب با ضریب همبستگی درونی و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی شدند.
یافته ها
میزان دسترسی به PG-SGA 100درصد، روایی محتوایی با قابلیت درک، سختی و ارتباط به ترتیب: 0/94 و 0/84 و 0/92 به دست آمد. اعتبار صوری 100درصد تایید شد. پایایی ابزار با آزمون پس آزمون 0/84، ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 0/60 و اعتبار سازه بیش از 0/6 به دست آمد (p<0/001).
نتیجه گیری
نسخه فارسی PG-SGA پرس شنامه ای آسان و قابل درک است، که می تواند جهت بررسی مشکلات تغذیه ای در بیماران سرطانی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919247 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!