تتاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس 308

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانو اکسید روی بر درصد جوجه درآوری، عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی بود. در روز 15 جوجه کشی 324 عدد تخم مرغ های مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملا تصادفی به شش گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل 18 تخم مرغ تقسیم و در مایع آمنیوتیک تزریق شد. تیمارها شامل کنترل منفی بدون تزریق (NC) ، کنترل مثبت تزریق mL 60 آب مقطر استریل (PC) و چهار سطح از نانواکسید روی (15، 30، 60 وppm 120) بودند. نتایج نشان داد تزریق داخل تخم مرغی نانواکسید روی مصرف خوراک جوجه های گوشتی را در دوره های پرورشی تحت تاثیر قرار نداد (05/0p>). همچنین وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه در هر سه دوره 10-1روزگی ، 42-11روزگی و کل دوره پرورشی تحت تاثیر تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف نانو اکسید روی قرار نگرفت. تزریق سطوح 15، 30 و 60 قسمت در میلیون نانواکسید روی درصد جوجه درآوری را در مقایسه با گروه شاهد تحت تاثیر قرار نداد. در حالی که تزریق 120 قسمت در میلیون در تخم مرغ های بارور، درصد جوجه در آوری را در مقایسه با گروه شاهد مثبت و منفی کاهش داد (05/0>p). نتایج نشان داد که تزریق داخل تخم مرغی سطوح 15، 30 و 120 قسمت در میلیون نانو اکسید روی تاثیر معنی داری بر وزن جوجه های تفریخ شده در مقایسه با شاهد نداشتند. اما تزریق 60 قسمت در میلیون نانواکسید روی در تخم مرغ های بارور، وزن جوجه های گوشتی را در مقایسه با شاهد منفی افزایش داد (05/0>p). تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف نانواکسیدروی اثر بر وزن لاشه، وزن قلب، بورس فابرسیوس و وزن طحال نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق داخل تخم مرغی نانواکسید روی علی رغم افزایش مصرف خوراک نتوانست ضریب تبدیل غذایی، درصد جوجه درآوری و بازده لاشه جوجه های گوشتی را بهبود بخشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919291 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!