اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش( ACT ) بر توانمندی خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی دوشن

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر توانمندی خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی دوشن بود.
روش کار
در این پژوهش روش مداخلهای نیمه تجربی با استفاده از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 40 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و بیمارستانهای تخصصی شهر تهران بود که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گروه آزمایش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا گردید وگروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. برای ارزیابی توانمندی خانوادهها از پرسشنامه توانمندسازی خانواده (FES) استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که کنترل کردن اثرات پیش آزمون و اندازه گیری نمرات پس آزمون تغییر معناداری (P>0/05) در خرده مقیاس ها و متغیر کلی توانمندسازی خانواده به وجود آمده است که نشان دهنده موثر بودن درمان پذیرش و تعهد بر توانمندی خانواده های دارای فرزندان دیستروفی عضلانی بوده است.
نتیجه گیری
بنابراین با به کارگیری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش میتوان توانمندی خانوادههای دارای فرزندان مبتلا به بیماری های خاص را بهبود بخشید و در سایر بیماری ها نیز برای بهبود وضعیت خانواده ها از این درمان استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919874 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!