تعیین غلظت سرب در ابنبات های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
آبنبات و فراوردههای آبنباتی باوجود اینکه ماده غذایی کامل محسوب نمیشود اما ازجمله مواد غذایی پرمصرف توسط کودکان و بعضا زنان باردار بوده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین غلظت سرب در آبنبات های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد در سال 1395میباشد.
روش کار
این مطالعه مقطعی-توصیفی بوده که در سال 1395در شهر بجنورد به انجام رسیده است در این پژوهش تعداد 90 نمونه آبنبات رنگی )زعفرانی، کاکایوئی، پرتغالی، آلبالوئی (از مناطق مختلف شهر بجنورد نمونه برداری شد. پس از اماده سازی نمونه ها، به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ارسال گردید. پس از اماده سازی نمونه ها، میزان غلظت سرب با دستگاه جذب اتمی مدل 220Spectra AA ( مجهز به کوره گرافیتی مدل 110Varian ( اندازه گیری گردید. سپس بصورت توصیفی اطلاعات جمع اوری شده گزارش گردیده اند.
یافته ها
با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین غلظت سرب ابنبات های رنگی 0/181 میکروگرم بر گرم بودند رنگ تارترازین دارای بیشترین میانگین غلظت سرب (0/24 میکرو گرم بر گرم) و رنگ طبیعی دارای کمترین میانگین غلظت سرب (0/15 میکروگرم بر گرم) بودند.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادکه میزان سرب در تمامی نمونههای مورد ازمایش کمتر از حد استاندارد FDA میباشد اما استاندارد ملی برای حدمجاز سرب در ابنبات موجود نمیباشد. با توجه به اثرات بالقوه فلز سنگین سرب بر سلامتی انسان، بایستی اقدامات لازم در مورد تدوین استاندارد ملی و کنترل و مراقبتهای بهداشتی مداومی انجام گیرد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!