بررسی کیفیت آب رودخانه های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری

پیام:
چکیده:
پارامترهای کیفی آب دو رودخانه کاج و سندگان در استان چهارمحال و بختیاری برای پرورش ماهی قزل آلا، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای رودخانه کاج، 6 ایستگاه و برای رودخانه سندگان، 5 ایستگاه نمونه برداری انتخاب شدند. از آب هر ایستگاه یک بار در هر ماه و از اردیبهشت تا مهرماه 1393، نمونه برداری شد و نمونه ها برای تعیین میزان نیتریت، آمونیوم، فسفات محلول، BOD5، COD، TSS، TDS، Cu، Zn، Hg، کلرور، سموم ارگانوفسفره، PH، مالاشیت گرین و EC، به آزمایشگاه منتقل شدند. غلظت نیتریت در آب رودخانه سندگان (mg/l 106/0) در حد استاندارد (05/0<p) و در آب رودخانه کاج (mg/l 079/0) کم تر از استاندارد (009/0>p) بود. در رودخانه های تحت بررسی، غلظت فسفات محلول (162/0 و 152/0 میلی گرم در لیتر به ترتیب در رودخانه کاج و سندگان) بیش تر از مقدار استاندارد بود (0007/0>p). مقدار کل مواد جامد محلول در آب رودخانه کاج (mg/l 225) و سندگان (mg/l 335) بیش تر از استاندارد بود (به ترتیب، 03/0>p و 0001/0>p). غلظت BOD5 و COD در هر دو رودخانه (به ترتیب برای رودخانه کاج 67/2 و 56/5 و برای رودخانه سندگان 16/2 و 22/4 میلی گرم در لیتر) ، کم تر از مقدار استاندارد (0001/0>p) بود. مقدار مالاشیت گرین در ایستگاه آخر رودخانه کاج، 003/0 میلی گرم در لیتر (05/0<p) و در ایستگاه آخر رودخانه سندگان، 065/0 میلی گرم در لیتر (05/0>p) بود. هدایت الکتریکی در رودخانه سندگان (562 میکروزیمنس بر سانتیمتر) بیش تر از مقدار استاندارد بود (0003/0>p). سایر پارامترها در آب هر دو رودخانه، کم تر از میزان استاندارد بود (0001/0>p). به طور کلی، آب رودخانه های کاج و سندگان برای پرورش ماهی قزل آلا مناسب نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920694 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!