بررسی ارتباط شیردهی انحصاری و سواد سلامت در زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
سازمان بهداشت جهانی تغذیه انحصاری با شیر مادر را در طی شش ماه اول زندگی کودک مورد تائید قرار داده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط شیردهی انحصاری با سواد سلامت و عوامل موثر دیگر در زنان نخست زا است.

مواد و روش ها
این بررسی یک مطالعه تحلیلی است. جامعه مورد پژوهش شامل زنان نخست زا واقع در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران است که دارای کودک با سن دو سال تمام تا پنج سال بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه با مادران جمع آوری شده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تحلیل شد.

نتایج
شیردهی انحصاری در 5/50 درصد از مادران گزارش گردید. از نظر آماری رابطه بین شیردهی انحصاری و متغیرهای سطح سواد سلامت در سطح کافی (001/0>P) ، سن مادر (001/0>P) ، اولین زمان شیردهی برای سطح بیش تر از یک ساعت و سطح بعد از یک ساعت (001/0>P) ، روش زایمان (05/0 >P) و شغل (05/0>P) معنی دار شد. مناسب بودن مدل با آزمون هاسمر-لمشو تائید شد.

نتیجه گیری
سطح سواد سلامت و متغیرهای زمان اولین شیردهی، سن مادر، روش زایمان و شغل بر شیردهی انحصاری تاثیر گذار بودند لذا با توجه به عوامل فوق به ویژه افزایش سطح سواد سلامت مادران از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920771 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!