مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از چهار جزء اساسی هر سازمانی فرهنگ آن است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پرستاران بیمارستان فیاض بخش به تعداد 345 و نمونه آماری 181 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه HSOPSC بود که در مطالعات پیشین روایی آن با روش تحلیل عاملی تاییدی (0/96=GFI) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (0/82=α) تایید شده بود. داده ها با آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای و نرم افزار SPSS22 تحلیل شد.
یافته ها
مطابق یافته های پژوهش در بیمارستان فیاض بخش، مولفه های کارتیمی درون واحدی (00/0=p و 06/27=t) ، انتظارات و اقدامات مدیریت (00/0=p و 14/12=t) ، درک کلی از ایمنی بیمار (0/00=p و 6/56=t) ، مسایل مر بوط به کارکنان (0/00=p و 3/81=t) ، کار تیمی ما بین واحد های سازمانی (0/00=p و 9/78=t) و تبادل و انتقال اطلاعات (0/00=p و 11/47=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی موثر است و هم چنین مولفه های یادگیری سازمانی (0/100=p و 1/65=t) ، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار (0/00=p و 11/25-=t) ، ارتباطات و ارایه باز خورد در مورد خطا (0/289=p و 061/063-=t) ، تناوب گزارش دهی رخدادها (0/059=p و 901/90-=t) ، باز بودن مجاری ارتباطی (0/00=p و 4/219-=t) و برخورد غیر تنبیهی در قبال رویداد حادثه (0/00=p و 9/40-=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار موثر نیست.
نتیجه گیری
اگر مدیران بیمارستان موانع و مشکلات ابعاد ناموثر را برای ارتقای هر چه بیشتر ابعاد موثر مرتفع نمایند، نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان در بلند مدت متصور خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923024 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!