ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
شخصیت مجموعه ای از صفات است که منجر به تفاوت های فردی در رفتار و همچنین ثبات و دوام رفتار می شود. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد بود.
مواد و روش ها
نمونه شامل 450 دانش آموز از مشهد (253 دختر، 197 پسر) رنج سنی بین 8 تا 18 سال می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از بین مدارس مختلف مشهد انتخاب شدند.
یافته ها
آزمون آلفای کرونباخ برای عامل برون گرایی 0/64، عامل توافق پذیری 0/73، عامل با وجدان بودن 0/70، عامل روان رنجوری 0/72 و عامل گشودگی 0/70 و برای کل آزمون 0/80 نشان داد. همچنن ضرایب همبستگی آزمون -باز آزمون در فاصله یک ماهه دامنه ای از 0/85 برای گشودگی تا 0/92 برای با وجدان بودن را نشان داد. نتایج تی تست مستقل نشان دادکه اختلاف معنی داری بین عوامل شخصیتی دختران و پسران وجود ندارد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقدار ویژه عوامل معنی دار می باشد. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل پس از چرخش نشان داد که پرسشنامه با 5 عامل اشباع شده بود که به طور کلی 30/04 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.
نتیجه گیری
داده های حاضر نشان داد که پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان دارای همسانی درونی بالا، روایی مناسب، اعتبار مطلوب و تحلیل عاملی مناسب می باشد. علاوه بر این بین دانش آموزان دختر و پسر در عوامل شخصیتی تفاوتی وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1926254 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!