ژئوشیمی انیدریت قاعده ای (سازند آسماری) در تاقدیس های بنگستان، سفید، آسماری و اناران در حوضه ی رسوبی زاگرس، جنوب باختری ایران

پیام:
چکیده:
انیدریت قاعده ای واحد تبخیری مهمی در بخش پایینی سازند آسماری (الیگو-میوسن) می باشد که ویژگی های ژئوشیمیایی آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش برای پی بردن به ویژگی ها و شرایط ژئوشیمیایی حاکم در زمان ته نشینی این واحد تبخیری، هفت برش سطحی از چهار تاقدیس بنگستان، سفید، آسماری و اناران در حوضه رسوبی زاگرس انتخاب شد. آنالیز کانی شناسی (XRD, BSE-EDX) برای 3 نمونه و آنالیز عنصری (ICP-OES) برای 28 نمونه انجام گرفت. نتایج مطالعات پتروگرافی و آنالیز های کانی شناسی نشان داد که طی رخنمون یافتن انیدریت و هیدراته شدن آن، ژیپس ثانویه با ساخت و بافت غالب آلاباستر تشکیل شده است. برای انجام آنالیز ژئوشیمی، به صورت انتخابی چهار برش (بوالفارس، پوتو، گل ترش و اناران) انتخاب گردید. آنالیز عنصری نشان می دهد که کلسیم و گوگرد مهم ترین عنصر موجود می باشند که به صورت کانی ژیپس مشاهده می شوند. برش بوالفارس بیش ترین مقدار عناصر استرانسیم، منیزیم و سدیم و کم ترین مقدار عنصر آهن را دارا می باشد که بیانگر تاثیر فرآیندهای دیاژنزی و زیستی و نیز محیط کم عمق می باشد. به سمت برش گل ترش (شمال حوضه) مقدار عناصر استرانسیم، منیزیم و سدیم کاهش و مقدار آهن افزایش می یابد که مشخص کننده ی عمق نسبتا بیش تر در مناطق شمالی است. برش های پوتو و اناران بیش تر تحت تاثیر شرایط هیدرولوژیکی در منطقه بوده و روند تغییرات عنصری متغیری را نشان می دهند. میزان عنصر لیتیم در برش های مورد مطالعه کم بوده که حاکی از تبخیر بیش از حد در منطقه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.