تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
آفلاتوکسین ها سموم قارچی طبیعی هستند که سبب تضعیف سیستم ایمنی و آسیب به کبد می گردند.
هدف
اثر پودر بذر، عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده به آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی بررسی شد.
روش کار
از 192 قطعه خروس یک روزه سویه راس 308 به مدت 35 روز در قالب یک طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد سالم، 2) شاهد آلوده به آفلاتوکسین، 3) شاهد آلوده + 5/0% پودر بذر خارمریم، 4) شاهد آلوده + 1% پودر گیاه خارمریم، 5) شاهد آلوده + ppm 600 عصاره گیاه خارمریم، 6) شاهد آلوده + ppm 1000 عصاره گیاه خارمریم.
نتایج
تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری بر کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین، آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز و ایمنوگلوبولین های M و G خون جوجه های گوشتی نداشتند. تیمار شاهد آلوده موجب افزایش معنی دار غلظت پلاسمایی آلانین آمینوترانسفراز در مقایسه با تیمار شاهد سالم گردید (05/0≥P). افزودن 5/0% پودر بذر خارمریم، 1% پودر گیاه خارمریم و ppm 1000 عصاره گیاه خارمریم به جیره آلوده سبب کاهش معنی دار غلظت پلاسمایی آلانین آمینوترانسفراز در مقایسه با شاهد آلوده شد (05/0≥P). جیره آلوده حاوی 1% پودر خارمریم موجب افزایش معنی دار عیار پادتن علیه چالش SRBC در مقایسه با شاهد سالم و شاهد آلوده گردید (05/0≥P).
نتیجه گیری نهایی: براساس نتایج این پژوهش، پودر گیاه خارمریم به میزان یک درصد در مقایسه با دیگر افزودنی های مورد آزمایش به منظور کاهش و یا حذف عوارض منفی آفلاتوکسین بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی قابل توصیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
419 -425
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934227 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.