مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395

پیام:
چکیده:
 
پیش زمینه و هدف
اعتیاد به مواد مخدر در طی 15 سال اخیر یکی از مهم ترین مشکلات جامعه بشری امروز به شمار می رود که در این میان توجه به وضعیت تاهل از جنبه های مهم می باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه عوامل مستعدکننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد و متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران بود.
مواد و
روش کار
مطالعه توصیفی – مقایسه ای بر روی کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران که از بین آن ها 200 نفر معتاد مجرد و متاهل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و 5 بعد علل مستعدکننده مواد مخدر با روایی و پایایی تایید شده بود. داده ها با استفاده از روش های آماری تی تست و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
بیشترین عوامل در افراد مجرد معتاد اضطراب، سابقه آزاردیدگی جنسی، استفاده از مواد برای لذت جویی و خوش گذرانی، احساس کنجکاوی نسبت به مواد، تقلید از رفتار دیگران، رفتار خشن و مستبدانه، سخت گیری زیاد خانواده، مشکلات مربوط به محل تحصیل، استرس تحصیلی و در افراد متاهل، نگرش مثبت به مواد مخدر، فشار مسائل اجتماعی، حساسیت شدید خانواده، داشتن دوست معتاد بود.
نتیجه گیری
می توان با کشف مهم ترین علل روی آوری به مواد مخدر در گروه های متاهل و مجرد زمینه را جهت افزایش سطح آگاهی در این افراد ایجاد کرد و از بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی ازجمله اعتیاد جلوگیری نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
648 -659
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.