رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغذیه از جمله عوامل دخیل در تامین سلامت و ایجاد بیماری است. به طوری که ارتباط تغذیه و رفتار تغذیه ای باسلامت افراد جامعه مورد تایید و تاکید است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1397 صورت گرفت. 800 نفر (400دختر و 400پسر) به روش نمونه گیری بصورت تصادفی و به نسبت تعداد دانشجوی هر مدرسه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سنجه ی دینداری سراج زاده و رفتار تغذیه ای بود. داده ها در نرم افزار SPSS24 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی تست مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان 92/7±12/74 و 52/26±4/70 بود. نتایج نشان داد بین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(01/0 P=و 81/0R=). همچنین بین متغیر جنس با نگرش مذهبی (00/0) و رفتار تغذیه ای (02/0) رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری
با توجه به ارتباط نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای، مسئولین سازمان آموزش و پرورش باید در جهت تقویت جاذبه های دینی و نگرش مذهبی دانش آموزان تلاش نمایند و همچنین در آموزش های تغذیه بر جنبه های مذهبی و اسلامی آن توجه نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.