فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • ویژنامه علوم انسانی سلامت
 • تاریخ انتشار: 1397/09/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 0
 • طیبه نجفی* صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  بی خوابی، یکی از مشکلات شایع در دنیای امروز است که پیامدهای مربوط به سلامت، عملکرد و اقتصاد را به دنبال دارد. عوامل گوناگونی باعث اختلالات خواب می شود. در پژوهش حاضر، از ترکیب درمان شناختی-رفتاری، طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، برای درمان بی خوابی زن میانسال استفاده شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک طرح مطالعه موردی است. کیس مورد نظر، خانمی چهل و پنج ساله بود که با علائم بی خوابی مراجعه کرده بود. با استفاده از مصاحبه تشخیصی و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، کیفیت خواب وی، پایین تشخیص داده شد. برای درمان، از راهکارهای رفتاری-شناختی استفاده شد. همزمان، از مراجع خواسته شد یک دستگاه اسپلیت در اتاق خواب خود نصب کند. همچنین، به منظور تعدیل مزاج، مراجع به پزشک طب سنتی ارجاع داده شد. راهکارهای شناختی-رفتاری، دستورهای تغذیه ای و غیرتغذیه ای پزشک طب سنتی و استفاده از اسپلیت به مدت یک ماه، توسط مراجع رعایت شد.
  یافته ها
  با استفاده از مصاحبه و نیز، شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، وضعیت خواب مراجع سنجیده شد که بهبود نسبی کیفیت خواب او را نشان داد. یک سال بعد از شروع درمان، مجددا، وضعیت خواب وی سنجیده شد که بهبودی بیشتری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  بنابر تحقیق حاضر، ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و عوامل محیطی بر بهبود خواب مراجع
  تاثیر داشته است. پیشنهاد می شود تاثیر ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و عوامل محیطی بر کابوس و سایر اختلالات خواب در گروه های سنی متفاوت زن و مرد بررسی شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، طب سنتی، عوامل محیطی، بی خوابی، زن
 • مهدیه طهرانی مقدم، امین شاکرمی، عطاالله پورعباسی * صفحات 12-22
  زمینه و هدف
  دوران بلوغ در نوجوانان با تغییرات جسمی، روانی و خلقی بسیاری همراه است و عدم آمادگی و کسب اطلاعات لازم در هر دو جنس ، گاهی سبب سردرگمی و ایجاد انواع بحران ها در نوجوانان می شود. از طرفی، خلا تحقیقاتی در این زمینه، تولید محتوای آموزشی جامع و ارائه اثربخش این آموزش برای نوجوانان را ضروری می سازد. مطالعه حاضر در صدد بررسی ابعاد مختلف تولید و ارائه محتوای آموزشی بلوغ با تکیه بر آموزه های دینی و فرهنگی کشورمان است.
  روش بررسی
  در این مطالعه که با روش تحلیلی – کتابخانه ای انجام شده، از کتب و مقالات حوزه روانشناسی با موضوع بهداشت فیزیکی و روانی مسائل نوجوانی و نیز کتب روایی، احکام و منابع دینی و فرهنگی موجود در زمینه بلوغ استفاده شده است. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است؛ علاوه بر این نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  پس از بررسی متون مورد استفاده، یافته ها نشان داد؛ تدوین محتوا و آموزش مسائل نوجوانی در سه سطح آگاهی بخشی، نهادینه سازی باور و بینش و باید ها و نباید های رفتاری مفید بوده و توجه به راهکارهایی برای توانمندسازی نوجوانان در این حوزه از جمله شروع آموزش، آموزش دهنده و نوع محتوا کمک کننده است.
  نتیجه گیری
  برای تدوین محتوای آموزشی چند بعدی و همه جانبه مسائل نوجوانی، بهره مندی از آموزه های دینی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بلوغ، نوجوانی، آموزه های دینی- فرهنگی
 • نیکزاد عیسی زاده، مهران برزگران ، وحید رحمانیان، سمانه دلاوری، آمنه مرزبان * صفحات 23-33
  زمینه و هدف
  تغذیه از جمله عوامل دخیل در تامین سلامت و ایجاد بیماری است. به طوری که ارتباط تغذیه و رفتار تغذیه ای باسلامت افراد جامعه مورد تایید و تاکید است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1397 صورت گرفت. 800 نفر (400دختر و 400پسر) به روش نمونه گیری بصورت تصادفی و به نسبت تعداد دانشجوی هر مدرسه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سنجه ی دینداری سراج زاده و رفتار تغذیه ای بود. داده ها در نرم افزار SPSS24 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی تست مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان 92/7±12/74 و 52/26±4/70 بود. نتایج نشان داد بین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(01/0 P=و 81/0R=). همچنین بین متغیر جنس با نگرش مذهبی (00/0) و رفتار تغذیه ای (02/0) رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای، مسئولین سازمان آموزش و پرورش باید در جهت تقویت جاذبه های دینی و نگرش مذهبی دانش آموزان تلاش نمایند و همچنین در آموزش های تغذیه بر جنبه های مذهبی و اسلامی آن توجه نمایند.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، رفتار تغذیه ای، دانش آموزان، زرین دشت
 • محمد علی بشارت، سمیه رامش * صفحات 34-45
  زمینه و هدف
  عوامل زیستی و روانی در ابتلا به بیماری قلبی عروقی نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی شدت بیماری قلبی عروقی انجام شد.
  روش بررسی
  تعداد 327 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونر (138 زن، 189 مرد) در این پژوهش شرکت کردند. از مقیاس تاب-آوری کانر دیویدسون(CD- RISC) ، مقیاس بهزیستی معنوی (SWBS) و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و نمره گنزینی به عنوان سنجش میزان شدت بیماری قلبی عروقی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی با شدت بیماری قلبی عروقی همبستگی منفی معنادار وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی شدت بیماری قلبی عروقی کاهش می یابد. در تحلیل رگرسیون پس از کنترل ریسک فاکتورها، از سه متغیر تحلیل شده، تاب آوری و سلامت معنوی توان پیش بینی شدت بیماری قلبی عروقی را داشتند و حمایت اجتماعی چنین توانی را نداشت؛ به طوری که تاب آوری 28% و تاب آوری به همراه سلامت معنوی 35% از واریانس شدت بیماری قلبی عروقی را تبیین کردند (01/0p <).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در کنار عوامل زیستی، توجه به نقش عوامل روانشناختی تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در مداخلات پیشگیرانه و درمانی مرتبط با بیماری های قلبی عروقی ضرورت خاص دارد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سلامت معنوی، حمایت اجتماعی، بیماری قلبی عروقی
 • علیرضا عزیز آهاری *، عادله دادخواه، نسرین کشاورز ولیان صفحات 45-51
  زمینه
  استفاده از سی تی اسکن در تشخیص بیماری های کودکان در طی دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، به گونه ای که یازده درصد از سی تی اسکن های انجام شده در هر سال در ایالت متحده آمریکا مربوط به اطفال می باشد. این روند منجر به افزایش دریافت اشعه در اطفال و اثرات بالقوه ی زیانبار آن گردیده است.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه مروری است که با جستجو در پایگاه داده های
  Web of Science, Google Scholar, Science Direct و PubMed و با استفاده ازکلید واژه های رادیاسیون، سی تی اسکن، ALARA و کودکان، مقالات مروری منتشر شده بعد از سال 2010 جمع آوری شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعات متعددی نشان داده اند که رادیاسیون با دوز کم در اطفال موجب افزایش اندک ولی قابل توجه ریسک ابتلا به بدخیمی مهلک در طول زندگی این افراد می شود. بنابراین اخیرا راهکارها و پروتکل های متعددی جهت کاهش میزان رادیاسون اطفال ارائه شده است که با کاهش تعداد سی تی اسکن انجام شده و جایگزین کردن سایر مدالیته های تصویربرداری و همچنین با بهینه سازی پارامترهای دستگاه تصویربرداری جهت کاهش میزان اشعه و در عین حال حفظ کیفیت تصاویر تهیه شده، دوز کلی دریافتی اشعه در اطفال را کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به استفاده گسترده و رو به رشد مدالیته سی تی اسکن در کودکان و در نظر گرفتن میزان اشعه مضر آن، آشنایی بیشتر و اقدامات پیشگیرانه بر این حوزه ضروری به نظر می رسید.
  کلیدواژگان: رادیاسیون، سی تی اسکن، دوز اشعه، کودکان
 • مهدیه طهرانی مقدم *، عطااله پورعباسی صفحات 52-61
  مقدمه
  آگاهی از بلوغ و مسائل نوجوانی در دختران، تاثیر بسزایی در بهداشت باروری آینده جامعه دارد. با توجه به نقش مادران در آگاهی بخشی به نوجوان خود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه کیفی برای به دست آوردن اطلاعات عمیق از دختران نوجوانان و مادران آنان، به روش تحلیل محتوا انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 20 دختر 12 ساله مجتمع آموزشی اهواز و مادران ایشان در سال تحصیلی 96-95 بودند که به سوالات مصاحبه ساختار یافته پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها ها به روش تحلیل محتوا صورت گرفت.
  یافته ها
  دو مضمون اصلی و 6 مضمون فرعی از یافته ها استخراج شد. مضمون اصلی "دیدگاه نوجوانان دختر" را می توان در سه زیرگروه "افراد مورد اعتماد"، "ابهامات نوجوانان" و "منابع اطلاعات مورد اعتماد نوجوانان" و مضمون "مسائل مربوط به مادران" را می توان در سه زیرگروه "دغدغه های مادران"، "آگاهی مادران از منابع اطلاعاتی فرزندانشان " و "آگاهی مادران از دغدغه های فرزندانشان"، طبقه بندی نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نقش مادران به عنوان فرد مورد اعتماد نوجوانان برای آموزش درمورد بلوغ، و از طرفی عدم آگاهی مادران از نیازهای آموزشی فرزندانشان در رابطه با مسائل بلوغ، آموزش مادران درمورد مسائل بلوغ و نحوه صحیح ارتباط و جلب اعتماد نوجوان، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بلوغ، آموزش مسائل نوجوانی، مادران
 • رحمت الله مرزبند *، محمد ملایی، ابراهیم نصیری صفحات 62-73
  هدف
  معنویت یکی از ابعادسلامت محسوب می شود..هدف این پژوهش بررسی رابطه اقامه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 96-97 بود.
  مواد و روش
  در این مطالعه از روش تحقیق کوهورت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل داده که از بین آنها به تعداد 160 نفر به عنوان نمونه پژوهشی با روش نمونه گیری بر مبنای هدف و با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات ، پرسشنامه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی روی نمونه پژوهش اجرا شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون هایT-test و Chi2 استفاده شد و ارزش p کمتر از 0.05 درصد معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان دادکه که میانگین مجموع کل نمرات سلامت معنوی دانشجویان به تفکیک گروه اقامه کنندگان نماز جماعت و گروه شاهد آن به ترتیب 95.5 ± 19.7 و 70.2 ± 14.6بود. تفاوت معناداریدر سطح سلامت معنوی در دو گروه دانشجویان اقامه کننده نماز جماعت و شاهد وجود داشت( p
  نتیجه گیری
  باتوجه به ارتباط اقامه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان ، می توان با برنامه ریزی بهتر در فرهنگ سازی بیشتر اقامه نماز جماعت در دانشگاه ها ، موجبات ارتقای سلامت معنوی دانشجویان را مهیا ساخت.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، نماز جماعت، دانشجویان، بینش معنوی، رفتار معنوی
 • فتح الله قربانی*، لیلا قربانی، الهام رضایی، ابراهیم ابراهیمی صفحات 74-92
  زمینه تحقیق
  یکی از مباحث پزشکی که لازم است از لحاظ فقهی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد، مسئله سزارین انتخابی است، چرا که در این نوع زایمان، زن باردار علیرغم اینکه برای او امکان زایمان به شکل طبیعی وجود دارد، اما به عللی چون: ترس از درد طاقت فرسای زایمان طبیعی و سایر دلایل غیر موجه پزشکی به سزارین اختیاری روی می آورد.
  از دیدگاه علم پزشکی سزارین یک زایمان پرخطر و مملوء از عارضه است که انجام آن فقط در موارد ضرور ی قابل توجیه است و به عقیده متخصصین زنان و مامایی، روی آوردن به سزارین انتخابی براساس دلایل غیر موجه پزشکی، نه تنها اقدامی نسنجیده است بلکه تبعات منفی آن تا مدتها و گاه تا پایان عمر گریبانگیر مادر و فرزند می شود.
  بحث جایگزینی سزارین بجای زایمان طبیعی(واژینال) یا همان سزارین انتخابی با عکس العمل فقها و مراجع تقلید مواجه شده است، به گونه ای که در مورد آن آراء مختلفی ارائه نموده اند اما فحوای اکثر آراء ممنوعیت این روش است، لذا ما در این تحقیق برآنیم که با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات برسانیم، که اقدام زن حامله به سزارین انتخابی در حالی که برای او امکان زایمان طبیعی وجود دارد، نامشروع و حرام است، گر چه با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده ایم که اگر سزارین با استناد به دلایل پزشکی و در موارد ضروری انجام گیرد، مشروع و مجاز است.
  روش مطالعه
   این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی انجام شد و با استمداد و تکیه بر کتب طراز اول فقه و حقوق شیعه و سایر مذاهب اسلامی و همچنین با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آراء فقها در راستای اثبات فرضیه انجام گرفت.
  یافته ها
  در ارتباط با حکم فقهی سزارین سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه مخالفان سزارین انتخابی به سبب استناد به ادله متقن بر سایر دیدگاه ها اولویت دارد.
  نتیجه گیری
  سزارین بطور مطلق ممنوع نیست بلکه به نحو موجبه جزئیه مشروع است.
  کلیدواژگان: باروری، زایمان، ممنوعیت، مشروعیت، دلایل پزشکی، سزارین
|
 • Tayebeh Najafi * Pages 1-11
  Background and Objective
  Insomnia, is one of the common problems in today's world, which has health, performance and economic consequences. Various factors, affect the onset of sleep disorders in humans. In the present study, the combination of Cognitive-Behavioral Therapy, Iranian Traditional Medicine and some environmental factors have been used.
  Method
  The present study is a case study. The client was a 45-year-old woman who had symptoms of insomnia. Using diagnostic interview and Pittsburgh Sleep Quality Index, her low sleep quality was diagnosed. For treatment, behavioral-cognitive strategies were used. At the same time, the client was asked to install a split unit in her bedroom. Also, for the correction of temperament, the client was referred to the doctor of Iranian Traditional Medicine. The client, followed cognitive-behavioral strategies, use of split and nutritional and non-nutritional instructions of the physician, for 1 month.
  Results
  Using interview and Pittsburgh Sleep Quality Index, the client’s sleep status was measured, which showed a relative improvement in her sleep quality. One year after the start of the treatment, again, the sleep status of the client was measured, which showed a higher recovery.
  Conclusion
  Based on the present study, the combination of Cognitive-Behavioral Therapy, Iranian Traditional Medicine and environmental factors, have had an effect on the improvement of the client’s sleep. Investigating the effects of the combination of Cognitive-Behavioral Therapy, Iranian Traditional Medicine, and environmental factors on nightmares and other sleep disorders in different age groups of women and men is suggested.
  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Traditional Medicine, Environmental Factors Insomnia, Woman
 • mahdie tehrani moghadam, Amin Shakarami, Ata Pourabbasi * Pages 12-22
  Background& Objective
  Puberty happens through physical and psychological challenges, and considering the critical role of puberty as the influencer of human’s future personality, health and social connections, it’s necessary to apply on time, multidimensional, culture- based education in this age. Studies have shown lack of awareness in adolescents about puberty physical and psychological health; and lack of comprehensive puberty education program. The purpose of this study is to provide Islamic and culture- based education material and also methods of different aspect of presentation.
  Method
  This review study was held by desk research methods. Physical and psychological health academic sources and Islamic books and articles were searched.
  Result
  Results shows puberty education can be held in three stages; giving awareness, notion internalization and behavior regulation. Also Islamic and cultural educational methods such as how to start an education, the role of an instructor and the content of education program, were found helpful.
  Conclusion
  Depth and helpfulness of Islamic and cultural sources; especially in case of maturity, puberty and youth, necessitates designing a multidimensional educational program concerning puberty’s vast dimensions; such as physical, psychological and social growth; through window of Islam and Iranian culture.
  Keywords: Puberty, Adolescence, Islamic, culture- based education
 • nikazad iesazadeh, mehran barzegaran, vahid rahmanian, samaneh delavari, amene marzban* Pages 23-33
  Background and objective
  Nutrition is one of the most important factors in health and disease. relationship between nutrition and nutritional behavior is confirmed and emphasized by the people of the community. The aim of this study was to investigate the relationship between religious attitude and nutritional behavior in high school students in Zarrin-Dasht.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was conducted in 2018. A total of 800 (400 girls and 400 boys) were selected randomly and in proportion to the number of students in each school. Data gathering tool were demographic questionnaire, Serajzadeh religiosity measures and a researcher-made nutritional behavior questionnaire. Data were analyzed by SPSS24 using descriptive statistics, independent t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Results
  Mean and standard deviation of religious attitude and nutritional behavior of students were 74.12 ± 7.92 and 70.26 ± 4.52, respectively. The results showed a positive and significant correlation between religious attitude and nutritional behavior of students (P = 0.01 and R = 0.78). Also, there was a significant relationship between gender variable with religious attitude (0/00) and nutritional behavior (0/02).
  Conclusion
  Regarding the relationship between religious attitude and nutritional behavior, Officials of the Education Organization should strengthen the religious attractions and religious attitudes of students and also pay attention to religious and Islamic aspects in nutrition education.
  Keywords: Religious Attitude, Nutritional Behaviors, Students, Zarrin-dasht
 • mohammad ali besharat, somayeh ramesh * Pages 34-45
  Background and Aim
  Biological and psychological factors are associated with cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate the role of resiliency, spiritual well-being and social support in predicting the severity of cardiovascular disease.
  Materials and Methods
  A total of 327 patients with coronary artery stenosis (138 women, 189 men) participated in this study. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), the Spiritual Well Being Scale (SWBS), and the Multidimensional Perceived Social Support (MSPSS) Scale and Geszin score were used to measure the severity of cardiovascular disease in order to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression.
  Results
  The results of the study showed that there is a significant negative correlation between resilience, spiritual well-being and social support with the severity of cardiovascular disease; that is, with increasing resilience, spiritual well-being and social support, the severity of cardiovascular disease decreases . In regression analysis after controlling risk factors, three of the analyzed variables, resiliency and spiritual well-being had the ability to predict the severity of cardiovascular disease, and social support did not have such an ability, with a resiliency of 28% and resiliency plus spiritual well-being explained 35% of the severity of cardiovascular disease severity (p <0.01).
  Conclusion
  Based on the findings of this research, it can be concluded that along with the biological factors, consideration of the role of resilience, spiritual well-being and social support psychological factors in preventive and therapeutic interventions related to cardiovascular diseases is a special necessity.
  Keywords: Resiliency, spiritual well-being, Social Support, Cardiovascular Disease
 • Alireza Aziz, Ahari *, Adeleh Dadkhah, Nasrin Keshavarz, Valian Pages 45-51
  Background and objective
  CT scan has a significantly increased usage for diagnosis of pediatric diseases in the two last decades, so as which about 11% of all annual performed CT scans in the United States belong to these age groups. Therefore, this has resulted in an increase of radiation dose in the pediatric patients and its potential side effects.
  Methods
  This is a review article and was performed with a search on Web of Science, Google Scholar, Science Direct and PubMed databases using the keywords radiation, CT scan, pediatrics and ALARA. Relevant review articles were collected, studied and summarized.
  Results
  Several studies have shown low dose radiation in pediatric patients leads to increase lifetime chance of malignancies. Recently, several methods have been provided to reduce the radiation dose in pediatric population both by decreasing the number of performed CT scans and also by optimization the scanner parameters while keeping the reasonable image quality. Other imaging modalities like ultrasound exam and MRI do not have harmful radiations and where possible, CT scan should be substitute by these methods. Ultrasound exam in most situations is the primary imaging method for children.
  Conclusion
  With regard to the increasing usage of CT scan in pediatric age groups and its potential harmful radiation, knowledge about and implementation of preventive means to reduce the radiation is necessary.
  Keywords: Radiation, CT scan, Pediatrics, Radiation dose
 • mahdie tehrani moghadam *, Ata Pourabbasi Pages 52-61
  Introduction
  Awareness about puberty and adolescence in girls, plays an important role in society’s future fertility health. According to parents’ role in educating Teenage girls about puberty, this study was run to evaluate girl’s challenges about puberty and compare these challenges with their mothers’ concerns.
  Materials and methods
  Participants were 20 girls aged 12 years old and their mothers in an educational center in Ahwaz, Iran. Data was collected by semi-structured interview and analyzed with a content analysis method.
  Results
  Two themes and 6 subthemes were extracted from data analysis. Theme “puberty challenges found by adolescents” consists of three subthemes including confidante chosen to talk about puberty, puberty confusion and information source about puberty. Second theme “mother’s view” consists of three subthemes including mother’s concerns about puberty, mother’s point of view about their daughter’s information source about puberty and mother’s awareness of their daughter’s puberty challenges.
  Conclusion
  According to mothers’ role as their daughter’s confidante for educating puberty and on the other side, partial incompatibility of Challenges between mothers and adolescents, it seems necessary to empower mothers in effective communication with teenagers for better education of pubertal issues.
  Keywords: puberty, adolescence, mothers
 • rahmatollah Marzband *, mohammad Mollaei, Ebrahim Nasiri Pages 62-73
  Background and Objective
  spiritual health are considered as one of the dimensions of health. The purpose of this study was to investigate the relationship between congregational prayer and spiritual health of medical students of Mazandaran University of Medical Sciences.
  Methods and Materials
   In this study, a cohort study (cohort) were used. The population of the study consisted of male and female students of Mazandaran University of Medical Sciences. Among them, 160 individuals were selected as a research sample by objective sampling method and using easy sampling. To collect information, the Spiritual Health Questionnaire of the Academy of Medical Sciences was applied.T-test and chi2 tests were used to analyze the findings and p value less than 0.05% was considered significant.
  Results
  The results of the study showed that the average total score of students' spiritual health divided by groups of prayer and control groups was 19.75 ± 9.5 and 70.6 ± 14.6 respectively. There was a significant difference in the level of spiritual well-being between two groups of observer prayer and control students (p <0.001). . Also, the average of the scores for the insights, behaviors and spiritual tendencies showed that Congregational prayer students had more spiritual insights, spiritual tendencies and spiritual behavior than the control group.
  Conclusion
  According to the findings of the study on the relationship between the congregation prayer and spiritual well-being of the students It is possible to improve students' spiritual well-being through better planning and promotion of community prayer at universities.,
  Keywords: Spiritual health, Prayer, Congregational prayer, Students
 • fathollah ghorbani *, Lila ghorbani, Elham rezaei, Ebrahim Ebrahimi Pages 74-92
  Background and Objective
  One of the medical topics, that is necessary to be studied from the point of view of jurisprudential and ethical, is selective cesarean section prohibition topic. Because in this kind of childbirth (delivery), a pregnant woman, despite the possibility of natural delivery tend to optional cesarean section because of some reasons like fear of extreme pain of natural delivery and other unjustified medical reasons.
  From the point of view of medical science, cesarean section is a kind of delivery full of risk and complication that is justifiable in some necessary cases. According to gynecologists and midwifery experts, directing to selective cesarean section based on unjustified medical reasons is not only an unproductive action but also its negative consequences affected on mother and child for a long time and sometimes until the end of lifetime.
  The topic of replacement of cesarean instead of natural delivery (vaginal) or selective cesarean section has faced with the reactions of Jurists and imams in a way that they have presented different views about it but most of these views tend to its prohibition. Therefore, in this research, we are going to prove the reasoning based on rational and convincing evidence that the pregnant woman action to select cesarean is illegitimate and forbidden while there is possibility of natural delivery for her. Although, by referring to rational and transitive reasons, we have proved that if cesarean is done according to medical and necessary reasons, it is legitimate and permissible then. Totally, by analysis of views, comments and documentation, it was concluded that the cesarean is not absolutely prohibited but it can be a legitimate detail.
  Keywords: Fertility, Delivery, Prohibition, Legitimacy, Medical Reasons, Caesarean section