معرفی دو گونه جدیدCylindrospermum voukii وWollea saccata برای فلور جلبکی ایران

پیام:
چکیده:
سیانوباکتری ها گروهی از موجودات زنده فتوسنتز کننده دارای ساختار سلولی پروکاریوت هستند که برخی از آن ها از قابلیت تثبیت نیتروژن و توانایی تولید طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه تحریک کننده رشد گیاه برخوردارند. تا آنجا که برخی نمونه ها، بویژه گونه های دارای سلول های اختصاصی هتروسیست، قادرند شرایط رشد گیاهان عالی را بهبود بخشند. با توجه به اهمیت کاربردی این گروه از موجودات زنده فتوسنتز کننده و نیز با توجه به اهمیت مطالعه فلورستیک جلبک های موجود در اکوسیستم های خشکی ایران، سیانوباکتری های خاکزی موجود در بستر رویشی برخی از جمعیت های گیاه دارویی Tanacetum parthenium واقع در استان لرستان جداسازی و شناسایی شدند. از میان گونه های شناسایی شده، دو گونه Cylindrospermum voukii Pevalek وWollea saccata Bornet & Flahault از تیره نوستوکاسه به عنوان گونه هایی جدید برای فلور جلبکی ایران گزارش می شوند. همچنین در این مطالعه، موقعیت جغرافیایی دقیق، ترسیم و نیز شرح گونه های معرفی شده ارایه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
184 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1943060 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!