همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی

پیام:
چکیده:
مقدمه
پپتیدهای ضد میکروبی یکی از اجزاء مهم سیستم ایمنی ذاتی گیاهان و جانوران محسوب می شوند. شناسایی، انتقال و بیان پپتیدهای ضد میکروبی جدید با استفاده از فن آوری های DNA نوترکیب در گیاهان، یک راهکار مقرون به صرفه برای تولید ترکیبات ضد میکروبی با مصارف دارویی است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، یک سامانه ی ژنی حاوی یک ژن پپتید ضد میکروبی امیگانان به کمک اگروباکتریویوم تومفاشینز به دو گیاه توتون و سیب زمینی انتقال داده شد. پس از کشت بافت، حضور ژن کد کننده ی پپتید ضد میکروبی به کمک PCR اثبات و تعدادی گیاه تراریخت از هر دو گیاه انتخاب شدند. پروتئین کل از گیاهان تراریخت انتخابی استخراج و تاثیر آن بر برخی میکروب های مهم انسانی؛Escherchia coli ، Staphylococcus epidermis ، Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhi ، Staphylococcus aureus، Bacillus cereus و Candida albicans به روش انتشار در دیسک بررسی شد.
یافته ها
پروتئین کل گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاه غیر تراریخت، به طور معنی داری (01/0P<) مانع رشد بیشتر میکروب ها شد. تفاوت معنی داری (01/0P<) بین گیاهان تراریخت از نظر میزان بازدارندگی از رشد میکروب ها مشاهد شد. برخلاف باکتری های گرم منفی، حضور پپتید امیگانان در عصاره گیاهان تراریخت تاثیر معنی داری (05/0P<) روی باکتر های گرم مثبت نداشت.
بحث و نتیجه گیری
عصاره پروتئینی گیاهان بیان کننده ی پپتید امیگانان از رشد میکروب های بیماریزای انسانی جلوگیری کرد. با خالص سازی پپتید می توان از این پپتید به عنوان یک پپتید با توانایی ضد میکروبی استفاده کرد. این روش فرصتی را فراهم می آورد تا پپتیدهای ضد میکروبی را در گیاهان برای مصرف در صنایع داروسازی تولید نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1945727 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.