پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و توانمندسازی روان شناختی بین میانسالان و سالمندان شاغل

پیام:
چکیده:
اهداف
بررسی منابع مرتبط با رضایت شغلی می تواند سبب پیشرفت فردی و شغلی میانسالان و سالمندان شاغل شود و موفقیت بیشتر آن ها را در آینده پیش بینی کند. در پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و توانمندسازی روان شناختی در بین میانسالان و سالمندان شاغل انجام شد.
مواد و روش ها
 به منظور انجام این مطالعه از بین تمام میانسالان و سالمندان شاغل شهر کرمانشاه، نمونه ای با حجم 240 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسش نامه توانمندسازی روان شناختی و پرسش نامه رضایت شغلی جمع آوری شد.
یافته ها
 برای تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی برون گرایی، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری به ترتیب با ضریب همبستگی 0/42، 0/34 و 0/07 با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند. همچنین بین توانمندسازی و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 0/43 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین روان نژندی و دلپذیر بودن با رضایت شغلی رابطه معنادار یافت نشد.
نتیجه گیری
 با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت ویژگی های شخصیتی و توانمندسازی روان شناختی، توان پیش بینی رضایت شغلی میانسالان و سالمندان را دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
418 -427
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946050 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.