تاثیر ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شغلی: مطالعه ای در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. داده ها ی تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ(0/79) و روایی صوری بر اساس نظر اساتید و روایی سازه از طریق برازش مدل اندازه گیری، مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 700 نفر از کارکنان ستادی این شرکت بودند که با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Amos استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل معادله ساختاری، همه فرضیه ها تایید شدند. این فرضیه که «رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد»، با ضریب0/77 دارای بیشترین ضریب مسیر و فرضیه دوم با این مضمون که «درک مسئولیت اجتماعی کارکنان بر تعهد موثر تاثیرمعنی دار دارد» با ضریب 0/65 دارای کمترین ضریب مسیر در بین فرضیه ها بود. نتایج نشان داد که برای افزایش عملکرد شغلی کارکنان باید به مسئولیت اجتماعی آنان توجه شود. از طرفی مسئولیت اجتماعی کارکنان با تاثیرگذاری بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان، تعهد موثر و رفتار شهروندی سازمانی نیز باعث تغییر در عملکرد شغلی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.