معادلات آلومتریک برای برآورد زی توده روی زمین درخت پالونیا فورتونئی (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

پیام:
چکیده:
این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مدل آلومتریک برای برآورد زی توده روی زمین پالونیا فورتونئی در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا اجرا شد. برای تحقیق 16 پایه درخت پالونیا انتخاب شد. پس از قطع، هر درخت به قسمت های مختلف تنه، شاخه، برگ و میوه تقسیم و توزین شد. سپس به منظور تعیین چگالی خشک، از قسمت های مختلف تنه، شاخه، برگ و میوه نمونه هایی گرفته شد که در دمای 110 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت (برای دیسک های تنه و شاخه اصلی) و دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت (برای بخش های دیگر) خشک شدند. در مرحله بعد وزن خشک هر بخش از درخت جداگانه محاسبه و زی توده کل درخت از جمع وزن خشک همه اندام های هوایی حاصل شد. به منظور تعیین مدل آلومتری زی توده کل درختان پالونیا از سه متغیر قطر برابرسینه، ارتفاع و چگالی خشک به صورت جداگانه و ترکیبی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان مدل های مختلف، مدل شماره 21 با استفاده همزمان از دو متغیر قطر برابرسینه و ارتفاع به عنوان متغیر مستقل با ضریب تبیین 0/947 و درصد میانگین مجذور مربعات خطای 26/07 درصد بهترین برازش را نشان داد. با اضافه کردن چگالی خشک به متغیرهای قطر برابرسینه و ارتفاع درختان، نتایج بهبود نیافت. همچنین نتایج نشان داد که از بین سه متغیر قطر برابرسینه، ارتفاع درختان و چگالی خشک، متغیر قطر برابرسینه بیشترین برازش را با زی توده کل درختان پالونیا داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -313
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949879 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!