نقش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری(IOS) در سیاست تامین مالی

پیام:
چکیده:
در این مقاله با استفاده از 10125 داده استخراج شده از 225 شرکت با ماهیت غیر مالی و ارزش ویژه غیر منفی که طی سال های 1390 تا 1394 در تابلوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بودند، شواهدی از تئوری قراردادها در رابطه با تاثیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری روی سیاست های تامین مالی شرکت ها ارائه شده است. در این مطالعه برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و اجتناب از پیامدهای دوره های محدود زمانی، از رگرسیون داده های ادغام شده به عنوان مدل آماری استفاده شده است. برای کمی کردن مفهوم مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و اختیارات واقعی مربوط به آن ها از نسبت ارزش بازاری به دفتری دارایی ها، نسبت ارزش بازاری به دفتری سهام، معکوس نسبت قیمت به عایدات و معیار استخراج شده از تحلیل عاملی استفاده شده است. سیاست تامین مالی نیز با استفاده از نسبت ارزش بازاری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام استخراج شد. نتایج نشان می دهند که پس از کنترل تاثیرات اندازه شرکت ها و نیز قابلیت سودآوری آن ها، رابطه معکوس معناداری بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد و استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی وجود دارد. نتایج به دست آمده با تبیین های تئوریک که در تئوری مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و قراردادها فی مابین ذی نفعان در شرکت مطرح شده است سازگار می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950908 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!