بررسی کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
کیفی، مراقب، از دیدگا بیمارا به طور روز افزونی به عنوا ییی از بخش های مهم مدیری، جامع بیماری های مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفی، سنجید می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفی، مراقب، ارائه شد به بیمارا آترواسیلروز از طریق مدل جامع انداز گیری کیفی، در مراقب،های بهداشتی و درمانی انجا شد .
روش کار
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی-مقطعی بود که در میان 165 فرد مبتلا به آترواسیلروز که در سال 1395 از بیمارستا اما رضا (ع) مشهد مراقبت دریافت، کرد بودند، انجا شد. ابزار جمع آوری داد ها پرسشنامه CQMH بود که شامل 3 قسمت، کیفیت، خدمت، کیفیت فنی و کیفیت مشتری می باشد که روایی و پایایی هر سه قسمت، نیز مورد تایید قرار گرفته است. درنهایت، هریک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از 100 تبدیل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود. تحلیل داد ها با استفاد از آزمو های t مستقل و ANOVA و با نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری 0/05 صورت گرفت.
یافته ها
مطابق یافته ها، کیفیت خدمت، مشتری، فنی و شاخص کیفیت کل از دید گیرندگان خدمت به ترتیب 76/83 (6/40±)، 66/21 (±8/66)، 45/44(±7/43) و 67/68(±4/89) از 100 می باشد که نشانگر کیفیت نسبتا پایینی است. در مورد کیفیت فنی، شکاف قابل توجهی بین مراقبت دریافت شده و استانداردهای توصیه شده وجود داشت.
نتیجه گیری
براساس مطالعه حاضر نمر کیفی، مراقب، از دیدگا بیمارا پایین بود و نیاز به توجه به تما ابعاد کیفی، اس، بنابراین باید توجه بیگتری به مگارک، بیمارا و توانمندسازی آنا برای مدیری، وضعی، خود داش، و همچنین نیاز به ترویج رعای، استانداردهای مراقبتی از بیمارا و تگییل انجمنهای بیمارا قلبی-عروقی اس،.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.