فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • احسان الله کلته، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده*، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور صفحات 1-8
  مقدمه
  لیشمانیوز جلدی یکی از مهمترین بیماری های ناقل زاد است که پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد. هدف از این مطالعه تعیین بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در کانونهای آندمیک بیماری در استان گلستان در سال 1234 بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 120 بیمار مبتلا به لیشمانیوزجلدی که جهت درمان به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستانهای گنبد، مراوه تپه و کلاله مراجعه نمودهاند، انجام شد. در این مطالعه هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی (بار اقتصادی بیماری) که بیماران و سیستم های دولتی پرداخت می کنند، با مراجعه به اسناد حسابداری و مصاحبه حضوری با بیماران و کارشناسان استخراج و در فرم های محقق ساخته ثبت شد. اطلاعات به نرم افزار Excel (ویرایش 2010) وارد و بار اقتصادی بیماری محاسبه گردید.
  یافته ها
  در کل بیش از 653/002/642 ریال جهت درمان 120 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی هزینه گردیده و متوسط قیمت تمام شده برای هر بیمار(CI95%: 5/688 4/867/252-6/016/932) ریال برآورد گردید. به ترتیب 42/93T، 19/77 و 37/3 درصد کل هزینه های مربوط به هزینه های مستقیم پزشکی، مستقیم غیرپزشکی و هزینه های غیر مستقیم بود.
  نتیجه گیری
  لیشمانیوز جلدی بار اقتصادی سنگینی را به خانوارها و سیستمهای بهداشتی درمانی دولتی تحمیل مینماید. لذا پیشنهاد میگردد اقدامات پیشگیری از بیماری به صورت دقیق و جامع اجرا گردد تا از بروز موارد بیماری جلوگیری شود در نهایت منجر به کاهش هزینه های درمانی گردد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، بار اقتصادی، هزینه درمان، استان گلستان، ایران
 • سحر دالوند، بابک خدادادی*، سید حسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان صفحات 9-15
  مقدمه
  از آنجایی که رعایت موازین اخلاقی عاملی موثر برای بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در بهار سال 0331 انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود. نمونه مورد مطالعه را 200 نفر از پرستاران تشکیل می دادند، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج گزارش شده،19/5 درصد از پرستاران حساسیت اخلاق کم، 77 درصد حساسیت اخلاقی متوسط و 3/5 درصد حساسیت اخلاقی زیاد داشتند. بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار 15/45±63/33 و کمترین امتیاز مربوط به بعد دانش حرفه ای پرستاران 26/13±52/69 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد که اکثر پرستاران از حساسیت اخلاقی متوسطی برخوردار بودند و به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که به تدوین برنامه های مناس جهت افزایش میزان حساسیت اخلاقی پرستاران در سیستم درمانی کشور بپردازند.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، حساسیت اخلاقی، اخلاق، پرستار
 • محبوبه اسحاقی، پروین سپهر* صفحات 16-22
  مقدمه
  عامل اصلی اغلب حوادث در محیطهای کاری، رفتارهای ناایمن افراد میباشد که منتج شده از ضعف فرهنگ ایمنی در سازمانها میباشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی فرهنگ ایمنی و بررسی ارتباط آن با نرخ رفتارهای ناایمن به صورت مطالعه موردی در یک صنعت پروفیل سازی بوده است.
  روش کار
  مطالعه مذکور توصیفی-تحلیلی-مقطعی بوده و به صورت موردی در یک صنعت فلزی انجام شده است. فرهنگ ایمنی از طریق پرسش نامه تدوین شده در ده بعد مورد بررسی قرار گرفت. جهت نرخ اعمال ناایمن از روش safety behavior sampling استفاده گردیده است. داده ها با نرم افزار های Excel،SPSS16 واکاوی گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد با مقدار 42/43± 287 به دست آمد. درصد نرخ رفتارهای ناایمن افراد 46% برآورد گردید که بیش ترین و کم ترین اعمال ناایمن به ترتیب مربوط به عدم استفاده از گوشی حفاظتی به طور مداوم و پرت نمودن ابزار بوده است.میانگین نمره فرهنگ ایمنی افراد مثبت ارزیابی گردید. نتایج نشان داد بین نمره فرهنگ ایمنی و درصد رفتارهای ناایمن افراد ارتباط معناداری وجود دارد. (P=0/032) این بدان مفهوم است که با افزایش نمره فرهنگ ایمنی درصد رفتار ناایمن افراد کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  میتوان نتیجه گرفت برای ارتقا فرهنگ ایمنی، بهبود رفتار ایمن موثر خواهد بود. در راستای بهبود فرهنگ ایمنی وکاهش رفتارهای نا ایمن، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس نیازسنجی و پیگیری اثربخش بودن برنامه ها به صورت فعالانه و مشارکتی پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، رفتار ناایمن، حادثه، پروفیل سازی
 • حوا جلالی نیا، محمدعلی کیانی*، علی حق بین، معصومه سعیدی، علی خاکشور صفحات 23-27
  مقدمه
  علیرغم سالها تحقیق علمی، علت حقیقی کولیک نوزادی هم چنان نامشخص میباشد. در واقع علت کولیک نوزادی چند عاملی درنظر گرفته می شود و مشخص نشده که عوامل فیزیولوژیکی یا روانی اجتماعی مسئول ایجاد این شرایط میباشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و نگرش مذهبی در مادران باردار با بروز کولیک شیرخواران انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 300 زن باردار مراجعه کننده به دپارتمانهای زنان و مامایی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید و نوزادان این مادران بعد از تولد، از مهر 1394تا مهر 1396 از لحاظ بروز کولیک مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم در مورد بروز کولیک و اعتقادات مذهبی مادران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخت و نیز پرونده مادران باردار ونوزادان متولد شده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین نگرش مذهبی مادر باردار و سابقه کولیک در فرزندان قبلی وی با بروز کولیک در شیرخواران وجود داشت (P<0/05). بین تعداد بارداری، احساس در مورد جنین، رضایت از زندگی و مشکل در بارداری قبلی و بروز کولیک شیرخوارگی ارتباط معنی داری وجود نداشت (P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت نگرش مذهبی مادران در کاهش بروز کولیک شیرخوارگی، توجه بیشتر به بعد معنوی وجود انسان و برنامه ریزی جهت ارتقاء آن در زنان باردار را مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: کولیک، شیرخواران، زنان باردار، نگرش مذهبی
 • محمد خرمی، سید حمیدآتش پور*، مژگان عارفی صفحات 28-39
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط کارکردهای مثبت روان شناختی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان فلج مغزی استان خراسان شمالی در سال 96 و 97 می باشد.
  روش کار
  نمونه ها به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شد (به تعداد 105 نفر). داده های پژوهش با استفاده از هشت پرسشنامه آزمون امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی، نشاط ذهنی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی، معنویت، تاب آوری، بخشش، گردآوری شده و از طریق رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از مدل نشان داد، ابتدا معنویت به منظور تبیین بخشش، نشاط ذهنی و امید به زندگی وارد الگو شد. سپس متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشودگی به عنوان سازه های میانجی و پیش بینی کننده رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی وارد مدل شدند. بنابراین مشخص است که متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشش میتواند تعدیل کننده رابطه بین معنویت با رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی باشد . در این میان، مسیر متغیر بهزیستی روانشناختی با خودکارآمدی به طور مستقیم و با رضایت از زندگی با میانجی گری خودکارآمدی معنادار شد. تاب آوری علاوه بر تاثیر مستقیم بر بهزیستی روانشناختی اثرات غیرمستقیمی از طریق متغیر میانجی گری این متغیر بر خودکارآمدی دارد. درحالی که، معنویت قدرت پیش بینی نشاط ذهنی را با میانجی گری امید به زندگی دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصله، به منظور افزایش سطح رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان فلج مغزی باید به معنویت، نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشش توجه بیشتری مبذول گردد.
  کلیدواژگان: مادران، کودکان فلج مغزی، کارکردهای مثبت روانشناختی، مدل سازی
 • عبدالله ریحانی یساولی، سنجر سلاجقه*، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی صفحات 40-44
  مقدمه
  توسعه منابع انسانی و افزایش بهرهوری به عنوان یک ضرورت، یکی از اهداف اصلی سازمان ها تلقی می شود و از طرف دیگر در نگرش جدید نسبت به سازمان ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت آن جایگاه ویژه ای دارد و فرهنگ سازمانی میتواند با بهره وری سازمان مرتبط باشد. بدین منظور، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای مشهد در سال 1396 انجام گرفته است.
  روش کار
  تحقیق حاضر از بعد هدف، توصیفی -کاربردی و ازلحاظ روش، کمی بوده که در سال 1396 و در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام پذیرفت. در این پژوهش با توجه به جدول مورگان نمونه ای به حجم 385 نفر از جامعه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سامانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه جلوه های بهره وری (ریحانی و همکاران، 1396) ، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و جلوه های منابع انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی شده است.
  یافته ها
  در این تحقیق با توجه به رگرسیون چندگانه ارتباط معنی دار بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری دیده شد (F=85/81, P<0/001) و در مجموع در صورت بالاتر بودن فرهنگ سازمانی، جلوه های بهره وری در سازمان افزایش می یابند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فرهنگ میتواند بهره وری را افزایش دهد مدیران بیمارستانها میتوانند با تاکید بر فرهنگ سازمانی نقش موثری در بالا بردن جلوه بهره وری منابع انسانی داشته باشند و بوسیله راهکارهای موجود از جمله آموزش و فرهنگ سازی سعی به افزایش بهره وری نیروی انسانی نمایند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، جلوه های بهره وری، منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فاطمه سمیعی راد*، علی همت یار، آمنه باریکانی صفحات 45-52
  مقدمه
  امروزه به رغم وجود روش های تشخیصی بهینه برای ارزیابی توده تخمدان، میزان بقاء بیمار مبتلا به سرطان تخمدان، به طور قابل توجهی تغییر نکرده است . هدف این مطالعه بررسی یافتهای بالینی، سونوگرافی و پاتولوژیک توده های تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر بود.
  روش کار
  در این مطالعه تحلیلی اطلاعات مربوط به یافته های بالینی، سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی توده های تخمدانی 874 زن مراجعه کننده به بیمارستان کوثر از سال 1386 تا سال 1396 ، بوسیله چک لیست جمع آوری شد. هر دو روش آماری توصیفی و  تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت (P<0/05).
  یافته ها
  در این بررسی. از کل توده های تخمدان 4/5% یا 39 نفر بدخیم، 70/6% یا 617 نفر خوش خیم، 5/9% یا 52 نفر بینابینی بودند. ارتباط بین یافته های بالینی با یافته های رادیولوژیکی آر لحاظ آماری معنادار بود. ارتباط نمای بالینی با دسته بندی پاتولوژیکی توده های تخمدانی معنادار بود. ارتباط یافته های رادیولوژیک با نوع توده تخمدانی از لحاظ منشا از نظر آماری معنا دار بود (P<0/05).
  نتیجهگیری
  پیش بینی پتانسیل بدخیمی در توده های تخمدانی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم و و سعت جراحی از اقدامات تهاجمی غیر ضروری جلوگیری مینماید. با توجه به پیشرفت ها اخیر در زمینه تکنیک های تصویربرداری، خصوصا سونوگرافی و نیز دقت مناسب آن در تفکیک توده های خوش خیم از بدخیم، استفاده از این روش جهت پیش بینی نوع پاتولوژی ضروری است.
  کلیدواژگان: تودههای تخمدانی، اولتراسونوگرافی، هیستوپاتولوژی، سرطان تخمدان
 • غلامحسین فرجاه، معصومه محمدپور* صفحات 53-60
  مقدمه
  ایسکمی نقش مهمی در گسترش آسیب های پاتولوژیک در نوروپاتی های مختلف ایفاد میکند و ریپرفیوژن ناهنجاری های پاتولوژیک و فیزیولوژیک اعصاب تحت ایسکمی را تقویت می نماید . در این تحقیق اثر مدت زمان کوتاه ریپرفیوژن در آسیب ایسکمی / ریپرفیوژن طناب نخاعی موشص حرایی بررسی شده است.
  روش کار
  هیجده سر موش صحرایی (اسپراگو -داولی، 250-350 گرم )به 3 گروه تقسیم شدند: گروه I (شم جراحی، آئورت شکمی نمایان شد)، گروه II (60 دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال آن 48 ساعت ریپرفیوژن)، گروه III (60 دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال آن 72 ساعت ریپرفیوژن). همه حیوانات در طی 48 ساعت یا 72 ساعت پس از جراحی بوسیله نقص حرکتی (MDI)، مالون دی آلدئید (MDA)، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و هیستوپاتولوژی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره MDI درگروه های II و III  اختلاف معنی داری ندارد (P>0/05). میانگین تعداد نورون های حرکتی سالم نخاع در گروه III بطور معنی داری کمتر از گروه II بود (P<0/05) . میانگین سطح پلاسمایی مالون دی آلدئید در گروه III نسبت به گروه II بیشتر بوده و این اختلاف معنی دار میباشد (P<0/05). میانگین سطح پلاسمایی TAC در گروه III به طور معنی داری پایین تر از گروه II بود (P<0/05).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان میدهند که افزایش زمان ریپرفیوژن از 54 به 12 ساعت ممکن است سبب افزایش فلج در اندامهای عقبی موش صحرایی شود.
  کلیدواژگان: ایسکمی - ریپرفیوژن، مدت زمان ریپرفیوژن، نخاع، موش صحرایی
 • سعیده قضایی زیدانلو*، مهسا جعفرزاده صفحات 61-67
  مقدمه
  مطالعات پراش اشعه ایکس آشکار کرد که گوانین های موجود در یک رشته ممکن است به شکل چهارتایی آرایش یابند و یک ساختار چهار رشته ای بنام مارپیچ چهار رشته ای گوانینی تشکیل دهند. مطالعات بیوانفورماتیک، احتمال تشکیل ساختار چهار رشته ای گوانینی را در ژن های کلیدی انسان از جمله تومور ویلمز 1 (WT1 ) مطرح نمودند. هدف این مطالعه، بررسی in silico توالی غنی از گوانین در پروموتر ژن WT1 از لحاظ مستعد بودن برای تشکیل ساختار چهار رشته درون مولکولی بود.
  روش کار
  برای شناسایی حضور توالی های مستعد چهار رشته شدن در ناحیه تنظیمی ژن WT1 ، ابتدا توالی پروموتری ژن از بانک ژنی NCBI استخراج شد. توالی مورد نظر توسط نرم افزار نقشه یاب آنلاین توالی های پلی گوانینی مستعد چهاررشته شدن ( QGRS Mapper)، از لحاظ حضور نواحی مستعد چهاررشته شدن بررسی شد.
  یافته ها
  با استفاده از داده های حاصل از بررسی با نرم افزار نقشه یاب، بر اساس نمره G ، سه توالی های مناسب در ناحیه پروموتری ژن WT1 ، با بیشترین احتمال برای تشکیل ساختار چهار رشته ای شناسایی شد. نکته ارزشمند در این بررسی، حضور جایگاه های شناسایی تعداد زیادی از فاکتورهای رونویسی در این سه ناحیه بود.
  نتیجه گیری
  اغلب توالی های مستعد چهاررشته شدن در مناطق پروموتری آنکوژن ها واقع شده اند. این یافته ها، دانشمندان را به این سو هدایت کرده که این ساختارها ممکن است دارای نقش مهم فیزیولوژیکی در شرایط درون سلول باشند. پس با شناسایی و هدف قرار دادن این توالی ها در نواحی تنطیمی ژن ها، میتوان بیان آن ژن را کنترل نمود.
  کلیدواژگان: بررسی in silico، پروموتر، ساختار چهار رشته گوانینی، ژن تومور ویلمز 1
 • علی وفایی نجار، الهه هوشمند، حسین ابراهیمی پور، داود آسیابی* صفحات 68-76
  مقدمه
  کیفی، مراقب، از دیدگا بیمارا به طور روز افزونی به عنوا ییی از بخش های مهم مدیری، جامع بیماری های مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفی، سنجید می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفی، مراقب، ارائه شد به بیمارا آترواسیلروز از طریق مدل جامع انداز گیری کیفی، در مراقب،های بهداشتی و درمانی انجا شد .
  روش کار
  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی-مقطعی بود که در میان 165 فرد مبتلا به آترواسیلروز که در سال 1395 از بیمارستا اما رضا (ع) مشهد مراقبت دریافت، کرد بودند، انجا شد. ابزار جمع آوری داد ها پرسشنامه CQMH بود که شامل 3 قسمت، کیفیت، خدمت، کیفیت فنی و کیفیت مشتری می باشد که روایی و پایایی هر سه قسمت، نیز مورد تایید قرار گرفته است. درنهایت، هریک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از 100 تبدیل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود. تحلیل داد ها با استفاد از آزمو های t مستقل و ANOVA و با نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری 0/05 صورت گرفت.
  یافته ها
  مطابق یافته ها، کیفیت خدمت، مشتری، فنی و شاخص کیفیت کل از دید گیرندگان خدمت به ترتیب 76/83 (6/40±)، 66/21 (±8/66)، 45/44(±7/43) و 67/68(±4/89) از 100 می باشد که نشانگر کیفیت نسبتا پایینی است. در مورد کیفیت فنی، شکاف قابل توجهی بین مراقبت دریافت شده و استانداردهای توصیه شده وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس مطالعه حاضر نمر کیفی، مراقب، از دیدگا بیمارا پایین بود و نیاز به توجه به تما ابعاد کیفی، اس، بنابراین باید توجه بیگتری به مگارک، بیمارا و توانمندسازی آنا برای مدیری، وضعی، خود داش، و همچنین نیاز به ترویج رعای، استانداردهای مراقبتی از بیمارا و تگییل انجمنهای بیمارا قلبی-عروقی اس،.
  کلیدواژگان: آترواسکلروزیس، کیفیت خدمت، کیفیت مشتری، کیفیت فنی، مدل ارزیابی کیفیت جامع
 • حبیبه سادات شاکری، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی* صفحات 77-82
  مقدمه
  ویتامین دی یک پیش ساز هورمونی است که علاوه بر نقشهای شناخته شده این ویتامین در دهه های اخیر، امروزه ویژگی های تنظیم کننده ایمنی این ویتامین مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شیوع کمبود ویتامین دی در استان خراسان شمالی و همچنین باتوجه تاثیر اثبات شده کمبود ویتامین دی به عنوان ریسک فاکتور در شماری از بیماری ها از جمله دیابت نوع 1 و بیماری ام اس، به بررسی سطح ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد پرداخته شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، از میان 308 بیمار تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد در سال 1395، 221 بیمار وارد مطالعه شدند. داده های مربوط به هر بیمار شامل سن و جنس و نوع بیماری و سطح سرمی ویتامین دی ، در چک لیست هایی که به همین منظور توسط پژوهشگر طراحی شده بود وارد گردید داده های جمع آوری شده توسط SPSS تحلیل 8/ گردید و P<0/05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در طی این پژوهش در مجموع 31 مرد (14/7 درصد) و 180 زن (85/3 درصد) از بیماران تیروئیدی مراجعه به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا مورد بررسی قرار گرفتند به طوری که شیوع کمبود ویتامین دی در بیماران هایپر تیروییدی 37% و در بیماران هیپو تیورییئی 11/5% بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، سطح سرمی ویتامین دی در بیماری های مختلف تیروئید بطور میانگین پایین تر از حد نرمال ویتامین دی که حدود 30 نانو گرم در میلی لیتر است می باشد که این امر جهت تایید، نیاز به بررسی های تشخیصی و برنامه ریزی درمانی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: کمبود ویتامین دی، بیماری های تیروئیدی، شیوع
 • هما همتی، علی گلستانی، میترا هاشمی، محبوبه طیاطبایی چهر، حامد مرتضوی* صفحات 83-89
  مقدمه
  افزایش طول عمر و داشتن زندگی سالم باعث گردیده که پدربزرگ و مادربزرگ ها سال های بیشتری را با نوه های خود سپری کنند و سهم عمده ای در نگهداری و مراقبت از کودکان ایفا نمایند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت از نوه بر سلامت جسمی و روانی مادربزرگ های ساکن شهرستان بجنورد در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 153 مادربزرگ 50 تا 70 ساله ساکن بجنورد دارای تجربه مراقبت از نوه و 147 مادربزرگ که تجربه نگهداری از نوه نداشتند و بر اساس نمونه گیری خوشه ایتصادفی انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت و کیفیت زندگی SF36 و پرسش نامه دموگرافیک جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره بعد جسمی در مادربزرگ های مراقب 8/99 ± 60/69 و در مادربزرگ ای غیر مراقب 13/81 ± 52/54 بود که تفاوت معنی داری داشت (P<0/001). همچنین میانگین نمره بعد روانی در مادربزرگ های مراقب 9/62 ± 87/92 و در مادربزرگ های غیر مراقب 14/48 ± 79/2 بدست آمده که تفاوت معنی داری داشت (P<0/001).
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان داد که مادربزرگ هایی که از نوه خود مراقبت میکردند نسبت به مادربزرگ های غیر مراقب سلامت جسمی و روانی بالاتری داشتند. بنابراین با تشویق مادربزرگها به مراقبت از نوه می توان سلامتی جسمی و روانی آنان را ارتقا داد.
  کلیدواژگان: سلامت جسمی، سلامت روانی، مادربزرگ، مراقبت از نوه
 • زهرا رحمانیه، امین قاسم بگلو*، خلیل علی محمدزاده صفحات 90-99
  مقدمه
  یکی از هدف های هر نظام، مدیریت هزینه و هزینه یابی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش NICU بیمارستان بنت الهدی بجنورد با استفاده از روش ABC می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی می باشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر جهت تعیین بهای تمام شده روز بستری بیمارستان بنت الهدی بجنورد در سال 1395 به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک، و صورت های مالی موجود در بیمارستان بوده است، پس از تعیین هزینه های هر مرکز فعالیت برای برآورد سهم هزینه های سایر بخشها در مرکز فعالیت ان آی سی یو از روش تسهیم مستقیم هزینه ها استفاده شده است.
  یافته ها
  محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو بیمارستان برابر با37/292/952/569 معادل با 13/6 درصد از هزینه های بیمارستان است. که 76/45 درصد هزینه ها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، 1/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های مواد و ملزومات مصرفی، 21/24 درصد هزینه ها سربار غیرمستقیم و 0/87 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار مستقیم است. بهای تمام شده یک روز تخت اشغالی این بخش 8،609،905 ریال محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  قسمت عمده بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو هزینه خدمات کارکنان می باشد، با استفاده بهینه از کارکنان و منابع، بهره وری افزایش و ارائه خدمات بیشتر می شود، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی میتواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت تمام شده خدمات داشته باشد.
  کلیدواژگان: بهای تمام شده خدمات، بخش مراقبت ویژه نوزادان، هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC )، هزینه های بیمارستان
 • احمد ماهی جاغرق*، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی صفحات 100-108
  مقدمه
  سرمایه ی فکری که مجموعهای از دارایی های نامشهود و دانش محور سازمان ها بوده تاثیر قابل توجهی بر مزیت رقابتی و کارآمدی سازمان ها دارد.
  روش کار
  مطالعه حاضر به روش ترکیبی کیفی - کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه ی خبرگان و متخصصین علوم مدیریتی و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیهی اعضای هیات علمی تمام وقت و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. از این جامعه، نمونه ای 406 نفری به روش نمونه گیری طبقه ای دومرحله ای با تخصیص متناسب انتخاب شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق که از نتایج تکنیک دلفی، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی حاصل گردید، نشان میدهد که مدل مناسب سرمایه های فکری با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی شامل پنج بعد سرمایه ساختاری (با 3 مولفه)، سرمایه انسانی (با 5 مولفه)، سرمایه نوآوری (با 5 مولفه)، سرمایه ارزشی و فرهنگی (با 3 مولفه) و سرمایه تکنولوژی (با 6 مولفه) بوده و خلاقیت سازمانی از چهار بعد سیستم های سازمانی، مدیریت دانش، منابع و مهارت ها و سبک رهبری تشکیل میگردد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که خلاقیت سازمانی به میزان 72% در تبیین واریانس سرمایه های فکری نقش داشته و تغییرات این متغیر را تبیین می کند.
  نتیجهگیری
  در این پژوهش، سرمایه فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل سرمایه ساختاری، انسانی، نوآوری، ارزشی - فرهنگی و تکنولوژیکی بوده و خلاقیت سازمانی تعیین کننده اساسی بر سرمایه فکری در این دانشگاه می باشد.
 • ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی*، علی عیسی زاده گان صفحات 109-117
  مقدمه
  آموزش بر مبنای راهبردهای تنظی مهیجانی و مهارت های اجتماعی از مهمترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان بزهکار است پژوهش حاضر با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر همبسته های هیجانی با آموزش مبتنی بر همبسته های اجتماعی در کاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان بزهکار پسر خراسان شمالی و رضوی انجام پذیرفت.
  روش کار
  با استفاده از طرح تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پسآزمون با گروه کنترل، 45 نفر نوجوانان بزهکار پسر، به روش در دسترس، که حاضر به شرکت در جلسات بودند، انتخاب شدند و بصورت تصادفی ساده در سه گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گفتند. و با پورتکل مبتنی بر همبسته های هیجانی بمدت 10 جلسه و پورتکل مبتنی بر همبسته های اجتماعی 8 جلسه، در معرض مداخله قرار گرفتند. هر سه گروه، پرسشنامه پرخاشگری (آرنولد اچ. باس و مارک پری) را قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره، نشان داد که تفاوت میانگینه ای تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی و آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی قرار داشتند در کاهش پرخاشگری از نظر آماری معنادار بود. و بعلاوه مداخلات آموزشی تنظیم هیجانی نسبت به آموزش مهارتهای اجتماعی کاهش بیشتری درپرخاشگری نوجوانان بزهکار نشان میدهند.
  نتیجه گیری
  آموزش مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی با آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی از همبسته های اساسی کاهش پرخاشگری می باشد و میتوان با طراحی مداخلات مبتنی بر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان با آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی گام های اساسی در توانمندسازی و ارتقاء روانشناختی، هیجانی و اجتماعی نوجوانان بزهکار برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجانی، مهارتهای اجتماعی، کاهش پرخاشگری، نوجوانان بزهکار
|
 • Ehsan Allah Kalteh, Razvan Rajabzadeh, Aiuob Sofizadeh*, Ebrahim Fadaei, Safora Sabery, Abedin Saghafipour Pages 1-8
  Introduction
  Cutaneous leishmaniasis is one of the most important vector-borne diseases that lead to adverse economic consequences. The aim of this study was to determine the economic burden of cutaneous leishmaniasis in endemic areas of this disease in Golestan province in 2015.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 120 cutaneous leishmaniasis patients referred to health centers in Gonbad-e Kavus, Mraveh Tappeh and Kalaleh counties for treatment. Since extracted the economic burden of cutaneous leishmaniasis and the direct and indirect paid costs with patients and governmental systems with refer on the accounting documents and interviews with patients and experts and recorded in researcher-made forms. This information was entered to Excel (ver. 2010) software. Then, the economic burden of disease was evaluated.
  Results
  In total, more than 653/002/642 rails were spent for treatment of 120 patients with cutaneous leishmaniasis and the average total costs per patient was calculated 5/441/688 (95%CI: 4/867/252 – 6/016/932) rails. In this study, 42.93%, 19/77% and 37/3% of the costs were related to direct medical, direct non-medical and indirect costs paid with patients and governmental services, respectively.
  Conclusions
  Cutaneous leishmaniasis impose heavy economic burden on households and governmental systems. Therefore, it is recommended that the prevention measures of the disease be taken in order to prevent the occurrence of the disease and ultimately lead to a reduction in the cost of treatment.
  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Economic Burden, Treatment Costs, Golestan Province, Iran
 • Sahar Dalvand, Babak Khodadadi*, Seyed Hassan Niksima, Reza Ghanei, Gheshlagh, Razieh Shirzadegan Pages 9-15
  Introduction
  Since observance of ethical consideration is an important factor in improving performance of the nurses in providing appropriate cares, this study aimed to investigate moral sensitivity of nurses in Shahid Madani hospital of Khorramabad in 2017 spring.
  Methods
  The current research was a descriptive-analytic cross-sectional study. The sample consisted of 200 nurses who were selected by simple random sampling method.To collect information, demographic information questionnaire and moral sensitivity questionnaire of nurses were used. The collected information were analyzed using SPSS software version 16, and the data was analyzed using Descriptive and Inferential statistics.
  Results
  Based on the reported results, 19.5% of the nurses had low moral sensitivity, 77% had moderate moral sensitivity, and 3.5% had high moral sensitivity. The highest score was for the awareness of how to communicate with patients’ aspect, that is 63.33 ± 15.45, and the lowest score was for the professional knowledge aspect of the nurses, that is 52.69 ± 26.13.
  Conclusions
  Considering the findings of the study, we concluded that the nurses had a moderate moral sensitivity, and we suggest the nurse managers to use some appropriate programs to enhance the moral sensitivity of the nurses in the national health systems.
  Keywords: Questionnaire, Moral Sensitivity, Ethics, Nurse
 • Mahboobeh Esˊhaghi, Parvin Sepehr* Pages 16-22
  Introduction
  The main cause of most accidents in the workplace has been unsafe behaviors of individuals with a Weakness of the safety culture in the organization.The purpose of the present study is to assess Investigation of the relationship between safety culture and unsafe Behavior among the workers case study of the profiling industry Ekbatan.
  Methods
  This study was descriptive-analytic- Cross sectional and was conducted in a metal industry. Safety culture was investigated through a questionnaire developed in ten aspects. To measure the rate of unsafe behavior Safety Sampling Behavior was used. The data were analyzed by SPSS 16 and Excel software.
  Results
  The mean score of safety culture was obtained to be 287 ± 43.42.The mean for the rate of unsafe behaviours of workers was 46%. The highest and the lowest rate of unsafe behaviours were respectively related to failure to frequently apply headphones and throwing tools.
  Conclusions
  Mean score of safety culture of workers was estimated to be positive. The results of the study showed that there is a significant relationship between the score of safety culture and The percentage of unsafe behavior of workers (P = 0.032). This means that with the increase of the safety culture due to reduced unsafe behaviors. It can be concluded that improvement of secure behaviours will promote safety culture. In order to improve safety culture and secure behaviours it is suggested to develop and implement educational programs based on need analysis and also to actively and collaboratively examine the effectiveness programs.
  Keywords: Safety Culture, Unsafe Acts, Accident, Profiling
 • Havva Jalalinia, Mohammad Ali Kiani*, Ali Haghbin, Masumeh Saeidi, Ali Khakshour Pages 23-27
  Introduction
  Despite years of scientific research, the true cause of neonatal colic is still unclear. In fact, the cause of the infantile colic is considered multi-factorial and it is not known whether the physiological or psychosocial factors are responsible for creating these conditions. The aim of this study was to investigate the relationship between demographic variables and religious attitudes in pregnant women with incidence of colic in infants.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was performed on 300 pregnant women referred to women and midwifery departments of educational hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. The newborn babies of these mothers from October 2015 to October 2017 were examined for incidence of colic. The information about the occurrence of colic and religious attitude of mothers was done by a researcher-made questionnaire as well as maternal case and birth case records. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient test using SPSS software version 20.
  Results
  The findings showed that there was a significant relationship between the religious attitude of the pregnant mother and the history of colic in her offspring with colic incidence in infants (P 0.05).
  Conclusions
  Considering the positive impact of mothers' religious attitudes on reducing the incidence of neonatal colic, paying more attention to the spiritual dimension of human existence and planning to promote it in pregnant women, should be considered.
  Keywords: Colic, Economic Burden, Infants, Pregnant Women, Religious Attitudes
 • Mohammad Khorrami, Seyed Hamid Atashpour*, Mozhgan Arefi Pages 28-39
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the relationships of positive psychological functions using structural equations modeling. The statistical population of this study included all mothers of children with cerebral palsy in North Khorasan Province in 2017 and 2018.
  Methods
  The samples were selected by sampling method [105 persons]. Data were collected using eight questionnaires of life expectancy test, psychological well-being, mental well-being, life satisfaction, self-efficacy, spirituality, resilience, forgiveness And through partial least squares approach have been analyzed.
  Results
  The results of the model showed that spirituality first entered the model in order to explain forgiveness, mental vitality and life expectancy. Then, the variables of mental vitality, life expectancy and forgiveness as mediators and predictors of life satisfaction, resilience, self-efficacy and psychological well-being were entered into the model. So it is clear that the variables mental vitality, life expectancy and forgiveness can adjust the relationship between spirituality and life satisfaction, resilience, self-efficacy and psychological well-being. In the meantime, the variable path of psychological well-being with self-efficacy was directly and with life satisfaction through self-efficacy mediation.
  Conclusions
  According to the findings, in order to increase the level of life satisfaction, resilience, self-efficacy and psychological well-being of mothers of cerebral palsy, attention should be paid to spirituality, mental vitality, life expectancy and forgiveness.
  Keywords: Mothers, Children with Cerebral Palsy, Positive Psychological Functions, Modeling
 • Abdollah Reihany Yasavoli, Sanjar Salajeghe*, Gholam Abbas Shekari, Ayoub Sheikhi Pages 40-44
  Introduction
  Development of human resources and increase of productivity as a necessity are considered as one of the main goals of organizations. On the other hand, it has a special place in the new attitude towards organizations, organizational culture and management and organizational culture can be linked to organizational efficiency. To this end, this study aimed to investigate the relationship between organizational culture and human resource effects from the viewpoint of staff in hospitals in Mashhad in 1396.
  Methods
  The present study was conducted on a descriptive, practical and descriptive approach, which was conducted in Mashhad University of Medical Sciences in 1396. In this study, according to the Morgan table, a sample of 385 people was surveyed and with using standard questionnaire of culture (Denison, 2001) and Productivity Efficiency Questionnaire (Rehhani et al., 1396), the relationship between organizational culture and human resource effects in hospitals of Mashhad University of Medical Sciences has been investigated.
  Results
  In this research, there is a significant relationship between organizational culture and productivity effects. In general, if organizational culture is higher, the productivity effects of the organization increase.
  Conclusions
  The findings from previous research are somehow consistent with the results of this research, although most of these studies have pointed to the relationship between culture and organizational productivity. Based on the results of the research, hospital managers can have an effective role in raising the efficiency of human resources by emphasizing organizational culture.
  Keywords: Organizational Culture, Effects of Productivity, Human Resources, Mashhad University of Medical Sciences
 • Fatemeh Samieerad*, Ali Hemmatyar, Amane Barikani Pages 45-52
  Introduction
  Today, despite many optimal imaging methods for evaluation of ovarian mass, the survival rate of patient was not significantly changed. Object of present study was evaluation of Clinico Ultra- Sonography and pathological findings of ovarian masses in patients referred to Kosar Hospital.
  Methods
  In this analytic study, information of clinico Ultra-Sonography and pathological findings was obtained from the 874 women with ovarian mass reffered to the hospital in Kasar Hospital from 2007 to 2017 by checklist. Both descriptive and analytical statistical methods were used (P < 0.05).
  Results
  In this study, of the total ovarian masses, 4.5% or 39 were malignant, 70.6%, or 617 benign, 5.9%, or 52 borderline. The relationship between clinical findings and radiological findings is statistically significant. The relationship between clinical presentation and pathologic categorization of ovarian masses was significant.. The association between radiological findings and type of ovarian mass in terms of origin was statistically significant (P < 0.05).
  Conclusions
  The prediction of malignant potential of ovarian masses, while providing necessary measures and the extent of surgery, prevents unnecessary offensive action. Considering recent advances in imaging techniques, especially ultrasound, and its proper precision in distinguishing benign tumors from malignant, using this method to predict the type of pathology is necessary.
  Keywords: Ovarian Mass, Ultra-Sonography, Histopathology, Ovarian Cancer
 • Gholamhossein Farjah, Masoumeh Mohammadpour* Pages 53-60
  Introduction
  Ischemia plays an important role in the development of pathologic in various neuropathies, and reperfusion improves the pathological and physiological abnormalities of ischemic nerves. In this study, the effect of shortreperfusion time after short time ischemic on spinal cord of rat was investigated.
  Methods
  Eighteen rats (Sprague-Dawley, 250-350 g), were divided into 3 groups: group I (surgical sham), group II (60 minutes of ischemic abdominal aorta, followed by 48 hours reperfusion), group III (60 minutes of ischemia of the abdominal aorta, followed by 72 hours of reperfusion). All animals were evaluated by (Motor Deficit Index or MDI), Malondialdehide (MDA), Total antioxidant capacity (TAC), and histopathological parameters within 48 hours or 72 hours after surgery.
  Results
  The mean of MDI scores in groups II and III was not statistically significant (P > 0.05). The mean number of normal motor neueons of spinal cord in group III was significantly lower than group II (P < 0.05). The mean of MDAplasma level in group III was higher than group II, and this difference was significant (P < 0.05). The mean TAC plasma level in group III was significantly lower than group II (P < 0.05).
  Conclusions
  These results indicate that increasing the time of reperfusion from 48 to 72 hours may increase paralysis in the hind limb of the rat
  Keywords: Ischemia-Reperfusion, Reperfusion Duration, Spinal Cord, Rat
 • Saeedeh Ghazaey Zidanloo*, Mahsa Jafarzadeh Hesari Pages 61-67
  Introduction
  X-ray diffraction studies have revealed that guanines in a DNA stands may be arranged in quartet and form a structure called G-quadruplexs. Bioinformatics studies suggested the formation of G-quadruplex structure in human crucial genes, including Wilms tumor 1 (WT1). The aim of this study was to in silico analysis of the guanine-rich sequence in the promoter region of the WT1 gene which have potential to form G-quadruplex structures.
  Methods
  To identify the presence of repetitive guanosine-rich sequences prone to form G-quadruplex structures in the regulatory region of the WT1 gene, the promoter sequence was extracted from the NCBI gene bank. The sequence was evaluated by the QGRS mapper software.
  Results
  According to the data obtained from the software, and the G-scores, three appropriate sequences in the promoter region of the WT1 gene were identified with the highest probability for the formation of G-quadruplex structures. A valuable point in this study was the presence of recognition sites of large number of transcription factors in these three areas.
  Conclusions
  The majority of these G-quadruplex forming sequences were located in the promoter regions of the oncogenes. These discoveries have led scientists to point out that these structures may play a significant physiological role under in vivo conditions. Therefore, by identifying and targeting these sequences in the regulatory regions of the genes, it is possible to control the expression of the genes.
  Keywords: G-quadruplex Structures, in silico Screening, Promoter, WT1 Gene
 • Ali Vafaee Najar, Elaheh Hooshmand, Hossein Ebrahimipour, Davood Asiabi* Pages 68-76
  Introduction
  Patient care quality is increasingly assessed as one of the important components of comprehensive management of chronic diseases and a tool for quality evaluation. The aim of this study was to evaluate the quality of care provided to patients with atherosclerosis through a comprehensive quality measurement model in health care.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 165 patients with atherosclerosis who had received care in Imam Reza Hospital in Mashhad in 1395. The data gathering tool was a CQMH questionnaire, which included 3 parts of service quality, technical quality and customer quality, and validity and reliability of all three sections were confirmed. Eventually, each quality dimension was graded from 100, with higher value indicating better quality. Data analysis was performed using independent t-test and ANOVA with SPSS software and at a significant level of 0.05.
  Results
  According to the results of Table 1, the quality of service, customer, technical and total quality index from the viewpoint of service recipients were 76.83 (± 6.40), 66.21 (± 8.66), 45.44 (± 7.43), and 67.68 (± 4.89) out of 100 respectively. The quality indicator is relatively low. Regarding technical quality, there was a significant gap between received care and recommended standards.
  Conclusions
  Based on the present study, the quality of care score was low from the viewpoint of patients and attention should be paid to all aspects of quality. Therefore, more attention should be paid to the participation of patients and their empowerment to manage their situation, as well as the need to promote the observance of care standards of patients and the formation of associations of cardiac patients.
  Keywords: Atherosclerosis, Quality of Service, Customer Quality, Technical Quality, Comprehensive Quality Assessment Model
 • Habibe Sadat Shakeri, Abdolghafour Yazdani, Seyedeh Masoomeh Hatami, Seyed Esmaeil Hatami* Pages 77-82
  Introduction
  Vitamin D is a hormone prophylactic which has the role of immunological modulatorin auto immune disease such as multiple sclerosis. Furthermore, due to the prevalence of vitamin D deficiency in north Khorasan province and important role Vitamin D deficiency as risk factor in many disease including type 1 diabetes and MS disease, This study was done to evaluate serum level Vitamin D in the patients with thyroid dysfunction referring to Bojnurd Imam Reza hospital(north east of Iran) in 2016.
  Methods
  In a descriptive cross-sectional study, from 308 person with thyroid dysfunction referring to Imam Reza hospital in Bojnurd city, 221 of them were studied. The serum level of Vitamin D and TSH and T4 and T3 were evaluated the results were analyzed using descriptive statistics and P< 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The average Vitamin D of patient in this study was 20.49 ± 12.05. Out of 221 patients studied, 14.7% were males and 85.3% were females. Frequency of Thyroid dysfunction was higher in females. The prevalence of Hypovitaminose D in Hyperthyroid was 37%and Hypothyroid was 51.5% and other Thyroid Disease was11.5%.
  Conclusions
  According to results this study, the serum level vitamin D in various thyroid diseases was lower than normal level which defined about 30 Ng/ml. Hence more Diagnostic tests and therapeutic planning are needed to confirm these findings.
  Keywords: Vitamin D Deficiency_Thyroid Diseases_Prevalence
 • Homa Hemmati, Ali Golestani, Mitra Hashemi, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Hamed Mortazavi* Pages 83-89
  Introduction
  Increasing longevity and having a healthy life has led grandparents to spend more years with their grandchildren and to play a major role in childcare. The purpose of this study was to investigate the effect of grandchildren care on aspects of physical and mental health between caregivers’ grandmothers in front of non- caregivers.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 153 caregivers’ grandmothers and 147 non-caregivers’ grandmothers aged 50 to 70 that living in Bojnord city in Iran. Sampling was based on randomly clustering methods. Data were collected using Health and Quality of Life Questionnaire; SF-36 and demographical questionnaire and were analyzed by SPSS16 software.
  Results
  The average of physical dimension in caregivers group was 60.69 ± 8.99 and it was 52.54 ± 13.81 in non-caregivers group, which had a significant difference (P < 0.001). Also, the average score of mental dimension in caregivers group was 87.92 ± 9.68 and it was 79.2 ± 14.47 in non-caregivers group, which had a significant difference (P < 0.001).
  Conclusions
  Our findings of this research showed that grandmothers taking care of their grandchildren had higher physical and mental health than grandmothers’ non-caregivers. So, by encouraging grandmothers to take care of their grandchildren, their physical and mental health can be improved.
  Keywords: Physical Health, Mental Health, Grandmother, Grandchild Care
 • Zahra Rahmanieh, Amin Ghasem Begloo*, Khalil Alimohammadzadeh Pages 90-99
  Introduction
  One of the objectives of each system is cost of management and costing to help the organizations to provide high quality goods and services at a competitive environment. The present study was done to computing of cost price of hospital services at the NICU section of according to activity-based costing (ABC) method.
  Methods
  This is a cross-sectional study. The costing of hospitalization was calculated based on activity at the Bent-Al-Hodi hospital of Bojnourd in 2015. The data was collected by observation, interview and review of documents and records. Data were analyzes according to activity-based costing (ABC) method using the Excel software.
  Results
  In this study the costing of provided services by the NICU section was 37/292/952/569 Rials, equivalent to 13.6% out of the total of costs of hospital. 76.45%, 1.44%, 21.24% and 0.87% of the costing were related to staff compensation, materials and consumables, indirect overhead and expenses direct overhead respectively. The cost of one-day hospital bed occupied by a patient was calculated about 8,609,905 Rials
  Conclusions
  The Majority of the costs of the NICU service is consist of the costing of staff services charge. Hence, optimal use of resources and staffs help to increasing productivity and more services as well. Usage of the proper consumption patterns in equipment and materials can have a huge impact on decreasing of the cost price.
  Keywords: Cost of Services, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Activity-based Costing (ABC), Hospital Costs
 • Ahmad Mahi Jaghargh*, Mohammad Mahdi Rashidi, Mohammad Reza Zabihi, Jamshid Taghsimi Pages 100-108
  Introduction
  Intellectual capital, a collection of intangible and knowledgeable assets of organizations, has a significant effect on the competitive advantage and effectiveness of organizations.
  Methods
  The present study has been done by a combination method of qualitative-quantitative. The statistical population in the qualitative section includes all experts and managers of management sciences and senior managers of medical sciences universities of the country. In the quantitative part of the population, the statistical population includes all full-time faculty members and staff in Mashhad University of Medical Science. From this population, a sample of 406 people was selected through a two-stage stratified sampling with proportional allocation from seven departments of Mashhad University of Medical Science. The main instrument of the study was a questionnaire that its validity was formal and its reliability was checked by Cronbach's alpha coefficient.
  Results
  The results of this research, which were derived from the results of the Delphi technique, structural equations and confirmatory factor analysis, show that an appropriate model of intellectual capital emphasizing the role of organizational creativity including five dimensions of structural capital (with 3 components), human capital (with 5 components), Innovation capital (with 5 components), value and cultural capital (with 3 components) and technology capital (with 4 components) and organizational creativity consists of four dimensions of organizational systems: knowledge management, resources, skills and leadership style. The findings also showed that organizational creativity contributed 72% to the explanation of the variance of intellectual capital and explains the changes in this variable.
  Conclusions
  In this study, the intellectual capital in Mashhad University of Medical Science included structural capital, human capital, Innovation capital, values & cultural capital, technology capital; and organizational creativity is a fundamental determinant of intellectual capital in this university.
  Keywords: Intellectual Capital, Organizational Creativity, Human Capital, Communication Capital, Innovation Capital, Technology Capital, Structural Capital, Value, Cultural Capital
 • Abolfazl Bakhshi Pour, Farzaneh Mikaeli*, Ali Isazadegan Pages 109-117
  Introduction
  Training based on emotional regulation and social skills strategies is one of the most important factors in the desirable growth of the personality of delinquent adolescents. The present study aims to compare the education based on emotional regulation strategies with social correlational education in reducing the aggression symptoms in delinquent adolescents. North Khorasan and Razavi.
  Methods
  Using a research design, a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group, 45 offender adolescents were selected and randomly assigned to three groups of 15 One person (two experimental and one control group). And participated in 10-session-based portal-based emotional correlations and portal-based 8-session social correlations. All three groups completed the aggression questionnaire (Arnold H. Bass and Mark Perry) before and after the intervention.
  Results
  The results of multivariate and single-variable covariance analysis showed that the difference between the moderated averages of the two experimental and control groups in the education based on emotional regulation and social skills education was statistically significant in reducing aggression. Moreover, Educational interventions for emotional adjustment toward social skills training show a greater reduction in the distribution of juvenile delinquents.
  Conclusions
  Based on emotional regulation strategies based on social skills training, it is one of the fundamental correlations of aggression reduction. It is possible to design basic interventions based on cognitive emotion regulation strategies with social skills training. Basic steps in the psychological empowerment of delinquent adolescents.
  Keywords: Training Emotional Regulation, Social Skills, Aggression Reduction, Delinquent Adolescents