بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با مهارت مدیریت زمان در مدیران عرصه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده کارآمد و موثر از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه زندگی و کار است. با توجه به اهمیت توانایی مدیران برای تسهیم و اولویت بندی زمان مابین نقش ها و وظایف مدیریتی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت و عوامل دموگرافیک مرتبط با مهارت مدیریت زمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام گردید.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 به انجام رسید. 70 نفر از مدیران بیمارستان ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل وارد مطالعه شدند) میزان پاسخ دهی = 93٪). ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 18 و روش های آماری توصیفی و همچنین آزمون های آماری استفاده شد.
یافته ها
بین نوع استخدام و هدف گذاری زمانی متغیرها ارتباط معنی داری مشاهده گردید (P<0.05)؛ ولی بین هدف گذاری و سایر فاکتورها (جنس، وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی) رابطه معنی داری به دست نیامد. بین اولویت بندی اهداف و فعالیت ها و جنس افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری دیده شد، همچنین بین اولویت بندی اهداف و نوع استخدام رابطه معنی داری دیده شد (P<0.05)؛ اما بین اولویت بندی اهداف و فعالیت ها و سایر متغیرها (وضعیت تاهل، مدرک تحصیلی) رابطه معنی داری به دست نیامد. در این پژوهش بین زمان و تمام متغییرها (جنس، وضعیت تاهل، نوع استخدام، مدرک تحصیلی) ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری
ا توجه به نتایج درمی یابیم که به طور کلی وضعیت مهارت مدیریت زمان مدیران دانشگاه علوم پزشکی زابل از دیدگاه خود آن ها مطلوب به نظر می رسد و با آموزش بیشتر این مهارت ها به صورت دوره ای می توان این وضعیت را مطلوب تر و بهتر نیز کرد و در نتیجه بهره وری سازمانی مناسبی را به دست آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955298 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!