اثربخشی بازی درمانی کودک- محور بر مهارت های هیجانی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیستیک

پیام:
چکیده:
هدف
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بازی درمانی گروهی کودک محور بر بهبود مهارت های هیجانی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم انجام شد.
روش ها
جامعه آماری پژوهش کودکان 6 تا 8 سال دارای اختلال اتیسم و نمونه شامل 10 نفر در دو گروه آزمایش (5 نفر) و کنترل (5 نفر) بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهشی، طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون و ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت مدیریت هیجانZimerman و پرسشنامه مهارت های اجتماعی Elliot و Gersham بود. پس از اجرای پیش آزمون برای، مداخله آزمایشی (بازی درمانی کودک محور) برای گروه آزمایش اجرا و پس آزمون اجرا شد.
نتایج
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بازی درمانی گروهی کودک محور باعث افزایش معنی دار (001/0>P-Value) مهارت های هیجانی و اجتماعی در مرحله پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بازی درمانی کودک محور باعث بهبود مهارت های هیجانی کودکان اتیستیک می شود و برای آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی به کودکان اتیستیک مفید است. بنابراین پیشنهاد می شود متولیان امر نظام سلامت به این مهم توجه نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!