فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده سریرا هاشمی پور*، کوروش محمدی صفحات 1-10
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بازی درمانی گروهی کودک محور بر بهبود مهارت های هیجانی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم انجام شد.
  روش ها
  جامعه آماری پژوهش کودکان 6 تا 8 سال دارای اختلال اتیسم و نمونه شامل 10 نفر در دو گروه آزمایش (5 نفر) و کنترل (5 نفر) بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهشی، طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون و ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت مدیریت هیجانZimerman و پرسشنامه مهارت های اجتماعی Elliot و Gersham بود. پس از اجرای پیش آزمون برای، مداخله آزمایشی (بازی درمانی کودک محور) برای گروه آزمایش اجرا و پس آزمون اجرا شد.
  نتایج
  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بازی درمانی گروهی کودک محور باعث افزایش معنی دار (001/0>P-Value) مهارت های هیجانی و اجتماعی در مرحله پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بازی درمانی کودک محور باعث بهبود مهارت های هیجانی کودکان اتیستیک می شود و برای آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی به کودکان اتیستیک مفید است. بنابراین پیشنهاد می شود متولیان امر نظام سلامت به این مهم توجه نمایند.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، اختلال اتیسم، مهارت های اجتماعی، هیجانی
 • رویا شیبانی، زهرا حسینی، سید حسین داودی، تیمور آقاملایی*، امین قنبرنژاد صفحات 11-19
  هدف
  مصرف میوه جات و سبزیجات نسبت به میزان توصیه شده پایین می باشد، هدف مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر میزان مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار بود.
  روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی زنان خانه دار ساکن شهرک مروارید و شهرک فجر بندرعباس شرکت داشتند. حجم نمونه 65 نفر در گروه مداخله و 65 نفر در گروه کنترل بود. نمونه ها به صورت تصادفی ساده و از روی پرونده های آن ها در مرکز سلامت مستقر در شهرک ها صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه طی دو مرحله (قبل و دو ماه بعد از اجرای مداخله آموزشی) جمع آوری شد. آموزش در مورد اهمیت و فواید مصرف میوه و سبزی از طریق همسانان و به مدت یک ماه در گروه مداخله انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  قبل از آموزش دو گروه مداخله و کنترل ازنظر متغیرهای موردبررسی اختلاف آماری معنی داری باهم نداشتند، درصورتی که بعد از اجرای مداخله آموزشی منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه و سبزی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار و موانع درک شده کاهش معنی داری یافت (001/0>P-Value). همچنین تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه در گروه مداخله از 73/1 به 20/4 و در گروه کنترل از 96/1 به 16/2 تغییر یافت و اختلاف آماری معنی داری بین آن ها مشاهده شد (001/0>P-Value).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آموزش از طریق همسانان موجب افزایش منافع و خودکارآمدی، کاهش موانع و افزایش تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه در زنان خانه دار می شود.
  کلیدواژگان: میوه، سبزی، آموزش همسانان، زنان خانه دار
 • فایقه زارعی، بابک خیرخواه* صفحات 20-27
  هدف
  ویروس هرپس سیمپلکس یک عامل بسیار شایع در بین بیماری های منتقله جنسی است و می تواند در نوزادی که در دوران پیش از تولد آلوده شده است، عوارض مخربی ایجاد کند. هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در زنان باردار مبتلابه کم خونی فقر آهن در شهر بندرعباس به روش Multiplex PCR می باشد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بوده و حجم نمونه شامل 110 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهیدمحمدی شهر بندرعباس بود. در این بررسی 5 میلی لیتر از خون زنان باردار جهت انجام آزمایش های میکروب شناسی به آزمایشگاه منتقل شد. پس از استخراج DNA تکثیر DNA الگو به روش PCR انجام شد. متغیرهای سن، وضعیت بارداری و غیره موردبررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین سنی افراد موردمطالعه 19/29 سال بود. از این تعداد 10 مورد دارای ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 3 نمونه دارای ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 بودند. در هیچ کدام از نمونه ها هر دو ویروس به طور همزمان شناسایی نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی هرپس ویروس در افراد موردمطالعه 81/11 درصد بود که این می تواند. با توجه به روند افزایشی رفتارهای پرخطر و بیماری های منتقله جنسی از قبیل هرپس تناسلی در بین افراد جامعه، آموزش، آگاه سازی و حمایت از مادر باردار و تهیه یک برنامه غربالگری کلینیکی و آزمایشگاهی برای پیشگیری از چنین بیماریهایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ویروس هرپس سیمپلکس 1، ویروس هرپس سیمپلکس 2، زنان باردار
 • فاطمه نوروزیان، علی رمضان خانی، فایقه زارعی، عبدالحسین مدنی* صفحات 28-35
  هدف
  پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی استخوان قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس در خصوص پوکی استخوان بود.
  روش ها
  در یک مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی 419 نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 گردید و از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی برای آنالیز داده ها استفاده شد.
  نتایج
  میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد در گروه های آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معنادار آماری نداشت. پس از آموزش میانگین امتیازات آگاهی و عملکرد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری پیدا کرد. (p-value = 0.001). میانگین نمره عملکرد گروه مداخله از 2/22 در مرحله قبل از مداخله به 79/29 در مرحله بعد از مداخله تغییر یافت و این تفاوت ازنظر آماری معنی دار بود، (p = 0.028).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مداخله آموزشی به روش مذکور در ارتقا میزان آگاهی و نیز عملکرد دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستانی نسبت به پوکی استخوان تاثیرگذار بوده لذا برنامه ریزی و اجرای این مدل آموزشی در جامعه موردنظر می تواند در پیشگیری از بیماری مذکور در سنین بالاتر موثر باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، پوکی استخوان، دانش آموزان، بندرعباس
 • آمنه مرزبان، وحید رحمانیان، مریم ایاسی، مهران برزگران* صفحات 36-43
  هدف
  خوددرمانی در دانشجویان به عنوان افراد تحصیل کرده در جامعه یکی از مسائل مهم بهداشتی- اجتماعی به شمار می رود. بنابراین این پژوهش با هدف سنجش نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خوددرمانی با دارو صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 483 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجام شد. نمونه ها به صورت ترکیبی، خوشه ای-تصادفی از 4 دانشکده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد سه قسمتی خوددرمانی جمع آوری گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکور، تی- تست و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره نگرش و عملکرد دانشجویان به ترتیب 98/9±53/24 و 61/1±41/2 بود. تفاوت میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در رشته های تحصیلی مختلف از نظر آماری معنی دار بود. همچنین همبستگی بین دو متغیر نگرش و عملکرد از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج میانگین نمره نگرش و عملکرد دانشجویان در این مطالعه در حد بسیار پایینی بود، ازاین رو تدوین برنامه های آموزشی مناسب در زمینه خوددرمانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: خوددرمانی، دانشجویان، دارو، نگرش، عملکرد
 • غلامعلی خجندی، محمدرضا بانشی، حمید شریفی *، شکرالله محسنی صفحات 44-52
  هدف
  مصرف موادمخدر، مشروبات الکلی و تماس جنسی غیرمتعارف از جمله رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی جوامع انسانی در عصر نوین می باشد که علاوه بر مشکلات بهداشتی متعدد، بنیان های فرهنگی اجتماعی جوامع را نیز با خطر مواجه می سازد و متاسفانه جوانان پرخطرترین و آسیب پذیرترین گروه ها برای گرایش به این رفتارها می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع این رفتارها در دانشجویان شهرستان رودان انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان رودان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تعداد نمونه 530 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد شیوع مصرف مواد (مخدر، محرک، صنعتی، سنتی و...) 5/5 درصد (2/8 درصد پسران و 1/1 درصد در دختران) و مواد دخانی (سیگار، قلیان و تنباکو) 20 درصد (2/24 درصد در پسران و 4/16 درصد در دختران) می باشد. همچنین 5/10 درصد پسران و 9/2 درصد دختران سابقه تماس خارج از روابط زناشویی با جنس مخالف را در یک سال گذشته، تجربه کردند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه ضرورت توجه بیشتر بر آسیب های اجتماعی از جمله رفتارهای پرخطر جنسی و مصرف موادمخدر و دخانی در دانشجویان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی، دانشجویان
 • ساناز بستانی، فاطمه عشقی * صفحات 53-64
  هدف
  دانشجویان پرستاری متحمل فشارهای اضافی می شوند. این فشارها تاثیراتی منفی بر سلامت روان دانشجویان می گذارد. این مطالعه با هدف ارائه یک مرورکلی از پژوهش های انجام شده در زمینه راه کارهای غیر دارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری صورت گرفته است.
  منابع داده ها
   در این مطالعه منابع اطلاعاتی مختلفی را از قبیل: ISI، Medline (Pubmed) ،medlib ، Scopus John Wily ,Sciencedirect ,Index Medicus و ovid و بین سالهای 1938 تا 2016 مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج حاصل از این مطالعات با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گفتند.
  روش های انتخابی برای مطالعه
  در این مطالعات روش های مختلفی از جمله تکنیک تن آرامی، آموزش قاطعیت و غیره مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از جستجوی الکترونیک تعداد 88 مقاله بازیابی شد که 58 مورد از آنها به دلیل عدم تناسب حذف گردیدند. جستجوهای الکترونیکی با استفاده واژگان کلیدی "راهکار های غیر دارویی"، "اضطراب" و"دانشجویان پرستاری" در عناوین و خلاصه مقالات در Mesh صورت پذیرفتند.
  ترکیب مطالب و نتایج
  بررسی نتایج حاکی از تاثیر بسزای روش های غیر دارویی به خصوص آرام سازی ذهنی، آرام سازی عضلانی، برنامه های مدیریت استرس و رایحه درمانی بر کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری بود.
  نتیجه گیری
  تنیدگی یک دانشجوی پرستاری بر بازده کل سیستم و کیفیت مراقبت اثر می گذارد بنابراین به مسئولین آموزشی و مربیان توصیه می شود که دانشجویان مضطرب را شناسایی و از روش های مناسب در جهت بهبود وضعیت آنان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: اضطراب، دانشجویان پرستاری، سلامت روان
 • فاطمه مسافری*، مهرداد احمدی، فاطمه پور رمضانی، مهسا عابدی ارانی صفحات 65-73
  هدف
  آلودگی خاک ها و محیط های آبی با فلزات سنگین یک مشکل جدی و در حال گسترش است. ورود فلزات سنگین از طریق فعالیت های انسانی باعث آلودگی بسیاری از خاک ها شده است همچنین آلودگی برنج به فلزات سنگین و ورود آن به زنجیره غذایی می تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان به همراه داشته باشد، هدف از این پژوهش بررسی محتوای فلزات سنگین در برنج های وارداتی هندی، پاکستانی و ایرانی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی در سال 1395-1394 بر روی150 نمونه از برنج های مصرفی استان هرمزگان به روش تصادفی انجام شد. سنجش فلزات سنگین با استفاده از روش خاکسترسازی خشک و دستگاه طیف سنجی اتمی انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد میزان آلودگی برنج به فلزات سنگین وارد شده از کشورهای هندوستان و پاکستان و همچنین برنج های ایرانی مطابق با استاندارد ملی ایران در حد قابل قبول است. غلظت فلزات سرب، آرسنیک و کادمیوم در کل نمونه ها به ترتیب برابر 051/0، 075/0 و 019/0 میلی گرم در کیلوگرم بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن است که میزان آلودگی به انواع فلزات سنگین در حد قابل قبول است و تفاوت اندک در مقدار فلزات سنگین احتمالا به عوامل متعددی چون وضعیت جغرافیایی منطقه کشت، ویژگی خاک، وضعیت صنعتی منطقه و... بستگی دارد. لذا پیشنهاد میگردد اندازه گیری دوره ای فلزات سنگین در خصوص ایجاد سیستم عملیاتی مناسب جهت تحقق امنیت غذایی و ترغیب کشاورزی ارگانیک صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، آرسنیک، کادمیوم، برنج وارداتی
|
 • Sarira Hashemipour*, Kourosh Mohammadi Pages 1-10
  Introduction
  The aim of this study was to determine the effectiveness of Child Centered Group Play Therapy on the emotional and social skills of children with autism disorders.
  Methods
  The statistical population of the study consisted of 10 children aged 6 to 8 years with autism disorder who were selected by available sampling method and assigned into experimental (n=5) and control groups (n = 5). It was a pretest-posttest semi-experimental study and the study tools were Zimerman Emotion Management Skill Questionnaire and Elliot & Gersham Social Skills Questionnaire. After the implementation of the pretest, the intervention (child-centered therapy game) was performed for the experimental group and then the posttest was performed.
  Results
  Multivariate covariance analysis showed that Child Centered Play Therapy significantly increased the emotional and social skills in the experimental group compared with the control group (p<0.001).
  Conclusion
  According to the results, child-centered therapeutic games improve the emotional skills of children with autism and is useful in teaching emotional and social skills to autistic children. Therefore, it is suggested that health care administrators pay attention to this matter.
  Keywords: Child Centered Play Therapy, Autistic Children, Social Skills, Emotional Skills.
 • Roya Sheybani, Zahra Hosseini, Sayed Hossein Davoodi, Teamur Aghamolaei*, Amin Ghanbarnejad Pages 11-19
  Introduction
  The consumption of fruits and vegetables is lower than the recommended level, the aim of this study was to determine the effect of educational intervention by peers on the consumption of fruits and vegetables in housewives.
  Methods
  The current semi-experimental study was conducted on housewives living in Morvarid and Fajr towns in Bandar Abbas, Iran. In each of the intervention and the control groups, 65 subjects were recruited. Samples were taken randomly from the files at the health center of the towns. Data were collected using a questionnaire. Data were collected using a questionnaire in two stages (before and two months after the intervention). The training was conducted on the importance and benefits of fruit and vegetable consumption by the peers and for one month in the intervention group. Data were analyzed by SPSS software and inferential statistics.
  Results
  There was no significant difference in pre-intervention assessment between the intervention and control groups in terms of the evaluated variables, however, the post-intervention assessments showed a significant increase in the scores of benefits and self-efficacy of fruits and vegetables consumption and a significant decrease in the scores of the perceived barriers to fruits and vegetables consumption in the intervention group compared to the control group (P <0.001). Also, the number of fruits and vegetables daily intake unit in the intervention group increased from 1.73 to 4.20 and in the control group from 1.96 to 2.16; a statistically significant difference was also observed in this regard between the groups (P <0.001).
  Conclusion
  Peer education improves benefits and self-efficacy, reduces barriers, and increases the daily intake of fruits and vegetables in housewives.
  Keywords: Fruits, Vegetables, Peer Education, Housewives.
 • Faeghe Zaree, Babak Kheirkhah* Pages 20-27
  Introduction
  Herpes simplex virus is a very common cause of sexually transmitted diseases and can cause serious harmful effects in neonates infected in prenatal stage. The aim of this study was to identify and evaluate the prevalence of Type 1 and Type 2 herpes viruses in pregnant women with iron deficiency anemia in Bandar Abbas using Multiplex PCR.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional conducted on 110 pregnant women referred to laboratory of Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. In this study, 5 ml of blood from each pregnant women was taken and transferred to the lab for microbiological testing. After DNA extraction, replication was performed using PCR method. Variables such as age, pregnancy status, and so on were recorded. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation).
  Results
  The mean age of the subjects was 29.19 years. In total, 10 cases had type 1 and 3 had type 2 herpes virus infection. In no case, both types of the virus was detected.
  Conclusion
  The results of this study showed that the prevalence of herpes virus in the subjects was 11.81. Considering the increasing trend of high-risk behaviors and sexually transmitted diseases such as genital herpes in the community, education, rising awareness, and support of pregnant women and the preparation of a clinical and laboratory screening program is recommended for prevention of such diseases.
  Keywords: Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Pregnant women
 • Fatemeh Noroozian, Ali Ramezankhani, Faeghe Zarei, Abdoulhossain Madani* Pages 28-35
  Introduction
  Osteoporosis is a skeletal disorder that occurs more often in the elderly, and its obvious characteristic is the reduction of bone strength which poses the person at the risk of fracture. The aim of this study was to determine the effectiveness of an educational intervention on knowledge and practice of high school girls in Bandar Abbas regarding osteoporosis.
  Methods
  A semi-experimental study was conducted on a sample of 419 high school students in Bandar Abbas, Iran, wich were selected using a randomized cluster sampling and assigned to intervention and control groups.  The data collection tool was a questionnaire. Data were entered into SPSS version 19 software and analyzed using descriptive statistics and T-test and paired T-test.
  Results
  The differtence between the mean scores of knowledge and practice in intervention and control groups was not significant before the educational intervention. In the intervention group, the mean score of knowledge and practice increased significantly (p-value= 0.001) after the intervention. The mean of the practice score of the intervention group increased significantly from 22.2 in the pre-intervention to 29.79 in the post-intervention stage (p-value = 0.028).
  Conclusion
  According to the results of this study, the administered educational intervention has been effective in promoting the level of knowledge and practice of high school female students towards osteoporosis. Therefore, planning and implementation of this educational model in the target population can be effective for prevention of the diseases at an advanced age.
  Keywords: Knowledge, Practice, Osteoporosis, School students, Bandar Abbas.
 • Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Maryam Ayasi, Mehran Barzegaran* Pages 36-43
  Introduction
  Self-medication in students as educated people in the community is one of the most important social-health issues. The aim of this study was to evaluate the attitude and practice of students in Shiraz University of Medical Sciences towards self-medication.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 483 students of medical university of Shiraz. The Samples were selected using cluster-randomized sampling method from 4 colleges. Data were collected using a self medication standard three-part questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and chi-square, t-test, and Pearson’s correlation coefficient tests.
  Results
  The mean and standard deviation of attitude and practice scores of students were 24.53 ± 9.98 and 2.41 ± 1.61, respectively. The difference in mean score of attitude and practice of students in different fields of study was statistically significant. In addition, the correlation between attitude and practioce variables was statistically significant.
  Conclusion
  The mean score of attitude and practice of students in this study was very low, therefore, the development of appropriate educational programs in the field of self-medication will be effective.
  Keywords: self- medication, students, Pharmaceutical Preparations, attitude, practice
 • Gholamali Khojandi, Mohamadreza Baneshi, Hamid Sharifi *, Shokrollah Mohseni Pages 44-52
  Introduction
  Drug and alcohol use and unconventional sex are among the high-risk behaviors and the cause of social damages of human societies in the modern era. In addition to numerous health problems, it also threatens the social and cultural foundations of the societies. Unfortunately, young people are the most vulnerable group to tend toward these behaviors. Therefore, the present study aimed to investigate the prevalence of these behaviors in Rudan city students.
  Methods
  It was an applied descriptive cross-sectional study. The statistical population of the study were Rudan Islamic Azad and Payame Noor University students. A sample of 530 students were selected through randomized stratified sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed using SPSS software.
  Results
  The prevalence of drug use (opiates, stimulants, industrial, traditional, and etc.) was 5.5% (8.2% in boys and 1.1% in girls) and for tobacco products (including cigarettes and hookahs and tobacco) it was 20% (24.2% In boys and 16.4% in girls). In addition, 10.5% of boys and 2.9% of girls had an out of marriage sex history in the past year.
  Conclusion
  This study shows the need to pay more attention to social harms including high-risk sexual behaviors, drug use, and smoking in the students.
  Keywords: Risky Behavior, Social harms, Studenst.
 • Sanaz Bostani*, Fateme Eshghi Pages 53-64
  Introduction
  Nursing students suffer from additional stress. This stress have a negative effects on students' mental health. This study aims to provide an overview of researches in the field non-pharmacological strategies to reduce anxiety in nursing students.
  Data sources
   In this study, different information sources such as ISI, Medline (Pubmed), medlib, Scopus John Wily, Science direct, Index Medicus, and ovid between 1938 and 2015 were investigated. The results of these studies were carefully analyzed.
  Selected methods for study
  In these studies, various methods including relaxation techniques and decisiveness training have been addressed. After the electronic search, 88 articles were retrieved, of which 58 were removed due to incomformity. Electronic searches were made using the key words "non-drug strategies", "anxiety", and "nursing students" in the titles and abstracts of articles in Mesh.
  Composition of the contents and results
  The results showed the great effectiveness of non-pharmacological methods, especially mental relaxation, relaxation, stress management programs, and aromatherapy, in reduction of the nursing students' anxiety.
  Conclusion
  The stress of a nursing student affects the overall system efficiency and quality of care. Therefore, it is recommended that the educational authorities and educators identify the anxious students and use appropriate methods to improve their condition.
  Keywords: Anxiety, Students, Nursing, Mental Health.
 • Fatemeh Mosaferi*, Mehrdad Ahmadi, Fatemeh Porramezan, Mahsa Abedi Arani Pages 65-73
  Introduction
  Pollution of soils and aquatic environments with heavy metals is a serious and growing problem. The entry of heavy metals through human activities has contaminated many soils. Also, contamination of rice with heavy metals has brough them into the food chain which can have devastating effects on human health. The purpose of this study was to investigate the content of heavy metals in imported Indian and Pakistanian, and Iranian rice.
  Methods
  This cross-sectional and analytical study was conducted on 150 randomly selected rice samples which were consumed in Hormozgan province in 2015. Heavy metals were measured using dry ash method and atomic spectrometry. Finally, the collected data were analyzed using SPSS software and descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistics.
  Results
  The results showed that the amount of heavy metals in imported rice from India and Pakistan, as well as Iranian rice was acceptable according to the Iranian national standard criteria. The concentrations of lead, arsenic, and cadmium in all samples were 0.051, 0.075, and 0.019 mg/kg, respectively.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the amount of heavy metals in the studied samples is at an acceptable level, and a small difference in the amount of heavy metals may be due to several factors such as the geographical location of the cultivation area, the soil characteristics, the industrial situation in the area, and so on. Therefore, it is suggested that periodic measurements of heavy metals be made in order to create an effective operational system for achieving food security and promoting organic agriculture.
  Keywords: Heavy Metals, Lead, Arsenic, Cadmium, Imported Rice