مدل سازی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه)

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرکیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه بود. روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان، به تعداد 311 نفر بود. طبق جدول مورگان 170نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق بودند. به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی به ترتیب از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری کاسیو (1998) و تعهدسازمانی می یر و آلن ( 1990) استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها توسط متخصصین بررسی و تایید شد. ضریب پایایی آنها براساس آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب92/0و 71/0 بدست آمد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، نرمال بودن توزیع متغیرها و همگنی واریانس ها را نشان داد، بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهدسازمانی و مولفه های آن داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!