بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده)

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط بر رضایت زناشویی درجامعه آماری مورد مطالعه است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش اجتماعی است که جامعه ی آماری مورد مطالعه تحقیق، کلیه ی کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر آباده در سال 1395 که تعداد 1023 نفر است. که با استفاده از جدول مورگان تعداد 160نفر نمونه درنظر گرفته شد. همچنین ملاک های ورود و خروج نمونه ها (داشتن حداقل لیسانس و متاهل بودن) بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار های (16)Spss و(21) Amos و آزمون هایی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد ضریب مسیر مستقیم از رضایت زناشویی، سبک زندگی و حمایت اجتماعی به سمت کیفیت زندگی معنادار و مثبت شد. بدین مفهوم که هرچه سبک زندگی بهتر و حمایت اجتماعی بیشتر باشد کیفیت زندگی فرد نیز در سطح بالاتری قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956417 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!