مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
چاقی التهاب سیستمیک خفیف است که جهت ارزیابی آن از پارامتر های مختلفی مثل نمایه توده بدنی (BodyMass Index (BMI))، نمایه توده ی چربی و دورکمر و برای بررسی بیماری های متابولیکی و قلبی- عروقی از فاکتورهای خونی مختلفی استفاده می گردد. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه حساسیت و ویژگی اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه برروی 305 خانم چاق و دارای اضافه وزن انجام شد. در این مطالعه ی مقطعی از افراد یک نمونه خون اخذ گردید. اندازه های تن سنجی افراد با دستگاه آنالیز ترکیب بدنی و دریافت غذایی معمول افراد با استفاده از پرسشنامه تکرر مصرف موادغذایی بدست آمد.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین اندازه های تن سنجی از جمله BMI، دور گردن و دور کمر با فاکتور های خطر بیماری های متابولیکی و قلبی- عروقی شامل تری گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) و پروتئین واکنشگرC (hs- CRP) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) ارتباط معنا داری وجود دارد (0.05 >p). همچنین بزرگترین سطح زیر منحنی راک متعلق به ارتباط دور گردن با HOMA-IR بود (76/0A=).
نتیجه گیری
بین اندازه های تن سنجی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی در زنان چاق و اضافه وزن ارتباط معناداری وجود دارد. بیشترین حساسیت و ویژگی در پیشگویی احتمال خطر بیماری های متابولیکی و قلبی عروقی مربوط به دور گردن بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.