بررسی آلودگی گله های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا

پیام:
چکیده:
بیماری های مشترک منتقله از راه غذا، یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و اقتصادی در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوده و سالمونلوز یکی از شایع ترین بیماری های زئونوز در جهان است. ماکیان می توانند نقش مهمی در همه گیری و شیوع سالمونلوز در انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت آلودگی سالمونلایی گله های گوشتی شهرستان مشهد و اطراف آن، تعیین سروگروپ و تعیین الگوی مقاومت ضدمیکروبی سالمونلاهای جدا شده بود. تعداد 1560 نمونه مدفوعی تازه از 23 گله گوشتی جمع آوری شد. پس از مخلوط نمودن هر 10 نمونه، تمامی نمونه ها بر اساس روش های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت داده شدند. تعیین گروه سرمی بر اساس روش استاندارد آگلوتیناسیون روی لام، جهت تشخیص پادگن های O با استفاده از آنتی سرم های پلی والان A تا D صورت گرفت. روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت جدایه ها نسبت به 27 عامل ضد میکروبی انجام گرفت. از مجموع 1560 نمونه (156 نمونه مخلوط شده) تعداد 30 جدایه سالمونلا به دست آمد. بر اساس نتایج آزمایشات سرمی، شش جدایه متعلق به سروگروپ D، یک جدایه متعلق به سروگروپی غیر از A-D و مابقی 23 جدایه متعلق به گروه سرمی C بودند. بیش ترین میزان مقاومت نسبت به کلیستین، آموکسی کلاو، اکسی تتراسایکین، نیتروفورانتوئین، داکسی سایکلین، نالیدیکسیک اسید و بیش ترین حساسیت دارویی نسبت به فسفومایسین، سفتریاکسون، سفکسیم، نورفلوکساسین و جنتامایسین مشاهده شد. بین جدایه های مقاوم، وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بود به طوری که حداقل به 2 و حداکثر به 18 دارو مقاوم بودند. تعداد 19 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد. نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه نشان دهنده ی گردش سالمونلاهای غیرتیفوئیدی در سطح گله های گوشتی کشور با میزان قابل توجهی از مقاومت چندگانه در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.