ارزیابی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر جو ایمنی سازمان و عملکرد ایمن کارگران در پروژه ساخت و ساز کشور

پیام:
چکیده:
مقدمه
اعتقاد بر این است که آموزش مسائل ایمنی به عنوان یکی از اقدامات ایمنی پیشگام در زمینه بهبود جو ایمنی و عملکرد ایمنی در سازمان می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر مداخلات آموزشی و فنی جهت فراهم آوردن محیط کاری با جو ایمنی سالم می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه مداخله ای، 480 کارگر از مشاغل مختلف وارد مطالعه شدند. اطلاعات زمینه ای، جو ایمنی و عملکرد ایمنی از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. پرسشنامه ها در سه مرحله تکمیل و جمع آوری شدند: مرحله قبل از مداخله، یک ماه بعد از اولین مداخله و یک ماه بعد از دومین مداخله (چهار ماه بعد از اولین مداخله). داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه و تعدیل بونفرونی در محیط نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده تاثیر چشمگیر آموزش ایمنی بر تمام مولفه های جو ایمنی و بهبود عملکرد ایمنی کارگران بود. همچنین می توان نتیجه گرفت که بهبود چشمگیر در جو ایمنی نشان دهنده نقش بسزای مداخلات آموزشی بهمراه مداخلات فنی به عنوان عوامل اساسی در بهبود وضعیت ایمنی کارگران در سازمان می باشد.
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج مطالعه حاضر درصدد ارتقاء درک ما نسبت به اثرات آموزش ایمنی بر جو ایمنی بویژه در رابطه با بهبود عملکرد ایمنی می باشد. تلاش درجهت انجام پژوهش های بیشتر در راستای بررسی اثربخشی مداخلات آموزش ایمنی با افزودن عوامل انگیزشی و تاثیر آن بر جو ایمنی در صنایع مختلف ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.