مقایسه تاثیر 12هفته تمرین هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان بر سطح آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در زنان چاق

پیام:
چکیده:
40 نفراز زنان چاق با میانگین سنی 12/7 ±9/37 سال،وزن71/3±80/90کیلوگرم و شاخص توده بدنی 39/2±75/36 کیلوگرم برمترمربع انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند که شامل سه گروه تجربی، گروه تمرین هوازی فزاینده (10نفر)، گروه مصرف شیرین بیان(10نفر)، گروه ترکیبی(تمرینات هوازی فزاینده به همراه مصرف شیرین بیان)(10نفر) و گروه کنترل(10نفر) بودند. نمونه خونی اولیه به میزان 10 میلی لیتر از ورید قدامی بازویی آزمودنی ها جهت اندازه گیری آدیپونکتین ،گلوکز،انسولین و مقاومت به انسولین گرفته شد. سپس آزمودنی های گروه تمرین در برنامه ی تمرین هوازی فزاینده 12 هفته،3جلسه در هفته،( از 10 تا 30 دقیقه با استفاده از تردمیل )شرکت کردند.گروه مصرف شیرین بیان به مدت 12 هفته کپسول حاوی 300میلی گرم پودرریشه شیرین بیان 1بار در روز بعد ازغذا مصرف کردند. گروه ترکیبی به ترکیبی از تمرینات هوازی فزاینده و مصرف شیرین بیان پرداختند. آزمودنی های گروه کنترل نیز در طول تحقیق درهیچ برنامه تمرینی منظم شرکت نکردند.پس از 12 هفته تمامی متغیرهادر 4 گروه مجدد اندازه گیری شد.برای مقایسه ی متغیرها در بین گروه های مورد مطالعه ازآزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین برای مقایسه های درون گروهی از آزمون تی وابسته استفاده گردید. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج نشان دادند که سطح آدیپونکتین پلاسما به طور معنی داری در هر سه گروه تجربی افزایش یافته درحالی که مقاومت به انسولین،وزن بدن و شاخص توده بدنی کاهش یافته بود(05/0(P<،در ضمن این شاخص ها در گروه کنترل تغییر نکرده بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959339 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.