بهینه سازی بیان و تخلیص آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز از باکتری هالوترموتولرانتBacillus licheniformis SL-1

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز (EC 3.4.21.19) متعلق به خانواده سرین پروتئازها است. این آنزیم می تواند با هیدرولیز اختصاصی پیوندهای پپتیدی در آنالیز ساختار پروتئین، سنتز پپتیدها به روش فاز جامد و تهیه نانوتیوب ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه تولید آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز باکتری Bacillus licheniformis SL-1 مقاوم به حرارت که بومی ایران است است.

مواد و روش ها

در این مطالعه بیان آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز از باکتری Bacillus licheniformis SL-1 در E. coli BL21 i به صورت پری پلاسمی در دماهای 16، 20 و 37 درجه سانتی گراد و غلظت های 4/0، 1 و 2 میلی مولار القاگر بهینه سازی شد. با توجه به این که آنزیم نوترکیب تولید شده دارای دنباله هیستیدینی (His-tag) است از ستون نیکل سفارز برای تخلیص به روش کروماتوگرافی تمایلی استفاده گردید.

یافته ها

شرایط مختلف برای بیان آنزیم نوترکیب گلوتامات اندوپپتیداز بررسی گردید و بهترین نتایج برای بیان پری پلاسمیک و محلول آنزیم در میزبان E. coli BL21 در دمای 37 درجه سانتی گراد با غلظت 2 میلی مولار IPTG به دست آمد.

نتیجه گیری

بررسی کیفی نتایج حاصل از بیان آنزیم تحت شرایط مختلف حاکی از آن ست که بیان پروتئین نوترکیب وابسته به دما بوده و نیازمند غلظت های بالای القاگرIPTG است. مطالعه حاضر نتایج اولیه بررسی امکان تولید نوترکیب آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز در سیستم بیانی E. coli BL21 است. برای تولید هر چه بهتر آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز سایر پارامترهای موثر مانند سیستم های بیانی و روش های تخلیص جایگزین قابل بررسی و بهینه سازی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959376 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!