بررسی اثر سینرژیستیکی ورزش تردمیل وعصاره چای سبزدرترمیم زخم جلدی موش سوری دیابتی

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف

در این مطالعه اثر همزمان عصاره چای سبز (Camellias Sinesis)و ورزش هوازی بر روی دستگاه تردمیل بر بهبودی زخم در موش های مبتلا شده به دیابت با القاء داروی استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

تعداد 50 سر موش سوری نربا وزن تقریبی30-35گرم بالغ و سالم در 5 گروه که شامل:1- سالم -ساکن 2- دیابتی- ساکن3- دیابتی همراه با ورزش 4- دیابتی وساکن همراه با عصاره چای سبز 5-دیابتی همراه با ورزش و عصاره چای سبز مورد بررسی قرار گرفتند.پس ازالقاء دیابت توسط داروی استرپتوزوتوسین پس از کشتاردر روز های3-7-14-21 خصوصیات ماکروسکوپی زخم ها سپس بررسی هیستوپاتولوژیکی انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد هم افزایی درگروه ورزش وعصاره چای سبز نسبت به سایر گروه ها از روز 7 مساحت زخم کاهش، و نیز تعداد فیبروبلاستها افزایش معنی داری داشت. تعداد سلولهای التهابی PMN از روز سوم کاهش معنی دار و تعدادفیبروبلاست کاهش معنی داری داشت.(001/0P≤).

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان دادکه اثر سینرژیستیکی دو عامل ورزش و عصاره چای سبز موجب بهبودی سریعتر زخم در روز14نسبت به گروه کنترل می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959379 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!