تحلیل عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده ای

پیام:
چکیده:
حوادث جاده ای در استان سمنان طی سال های 1394 و 95 به ترتیب 304 و 261 نفر منجر به فوت و مصدومان 4228 و 4395 نفر بوده است. هم چنین با توجه به این که استان سمنان در مسیر شرق کشور قرار گرفته، نرخ تردد جاده ای گاهی تا 1000 خودرو در ساعت می رسد. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین ارجحیت عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده ای است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ متغیر کیفی، از لحاظ زمان مقطعی است. هم چنین نوع این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در این مطالعه، ابتدا با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم مهم ترین زیرمعیار ها شناسایی شدند و سپس از بین تکنیک های رتبه بندی MADM، از روش FAHP برای وزن دهی به مهم ترین عوامل و زیرمعیارها برای تعیین ارجحیت استفاده شده است. نتایج بیان گر آن است که، شاخص انسانی دارای بالاترین رتبه و محیط کمترین رتبه را دارد. در شاخص انسانی معیار خستگی و خواب آلودگی با وزن 098/0 مرجح ترین و معیار تصمیم گیری با وزن 030/0 کمترین ارجحیت را در وقوع حادثه نشان می دهد. هم چنین شاخص وسایل نقلیه در الویت دوم قرار می گیرد به طوری که معیار عدم ایمنی با وزن 083/0 خودرو رتبه اول و دیگر معیارها در اولویت دوم تا چهارم در وقوع تصادف جاده ای در راه های استان سمنان قرار می گیرند. همین طور شاخص جاده و محیط در رتبه سوم و چهارم تصادفات جاده ای قرار می گیرند. به علاوه، ضریب سازگاری انسان، وسایل نقلیه، محیط و جاده به ترتیب 039/0، 049/0، 014/0 و 046/0 است که چون کوچک تر از 1/0 است. بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اطمینان کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970784 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.