تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانی در شهر آشکذر است. طرح این پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان شامل تمام دانش آموزان دبیرستان شهر آشکذر بودند و نمونه شامل 30 دانش آموز دختر دبیرستانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، مقیاس سازگاری اجتماعی Bel (1961) و مقیاس انگیزه تحصیلی (AMS) بود. آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس شامل 8 جلسه تمرینی برای گروه آزمایشی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستان در گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد (05/0>p). بنابراین، نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس مداخله مهمی برای افزایش سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
59 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!