فهرست مطالب

Learning and Memory - Volume:1 Issue:4, 2019
 • Volume:1 Issue:4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب دباغی، زهرا هاشمی*، مهناز اخوان تفتی صفحات 7-15

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش حل مساله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار، می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان کار دختر در سنین 12 تا 18 سال، که تحت پوشش مراکز و انجمن های خیریه آموزشی در سال تحصیلی 98 -97 در شهر تهران بودند، تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 30 نفر از این جامعه بود، که کمترین نمره را در پرسشنامه تاب آوری تحصیلی به دست آوردند. و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش تاب آوری تحصیلی، از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز(2004) استفاده گردید. پژوهش از نوع آزمایشی و با استفاده از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش حل مساله اجتماعی بر اساس مدل دزوریلا و گلدفرید(1971) قرار گرفتند. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بر مولفه های تاب آوری تحصیلی، تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد و نتایج نشان داد که آموزش حل مساله اجتماعی بر مولفه های جهت گیری مسئله محور و آینده نگری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، جهت گیری مسئله محور، جهت گیری آینده، حل مساله اجتماعی، کودک کار
 • فائزه جهان*، داریوش مهرافزون صفحات 17-22

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر میزان خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس اول و دوم دوره اول متوسطه شهر سمنان در سال تحصیلی 98-97 بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و بعد از پر کردن رضایتنامه کتبی برای حضور در پژوهش؛ ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران را تکمیل نمودند. مداخله آزمایشی(آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون) فقط برای معلمین گروه آزمایش، طی 10 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر دارد و آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که آموزش این اثر در ابتدای فرایند آموزشی معلمان به آنها می تواند نسلی خودکارآمدتر و با اشتیاق تحصیلی بیشتری را تربیت کند.

  کلیدواژگان: اثر پیگمالیون، خودکارآمدی، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان
 • زهرا نقش*، زهرا رمضانی خمسی، مهناز غفاری صفحات 23-31

  هدف مطالعه حاضر کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف (معلم و دانش آموز) و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم بود. بدین منظور میان 550 دانش آموز پایه هفتم که به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای دو مرحله ای انتخاب شده بودند پرسشنامه ی جهت گیری هدف میگلی و همکاران (2000)، و همچنین پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ (1997) را تکمیل نمودند و معلمان به سوالات مربوط به جهت گیری هدف معلم باتلر (2007) پاسخ دادند. مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی به منظور بررسی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جهت گیری هدف دارای اثر مستقیم معنادار بر عملکرد تحصیلی در هر دو سطح دانش آموز و کلاس بود و اثر کمک طلبی بر عملکرد تحصیلی نیز معنادار بوده است. پژوهش نشان داد که رابطه بین اهداف تسلطی با عملکرد ریاضی دانش آموزان مثبت و معنادار است و رابطه ی بین اهداف گرایش به عملکرد و اجتناب از عملکرد با عملکرد ریاضی دانش آموزان منفی و معنادار است.

  کلیدواژگان: جهت گیری جهت گیری هدف معلم و دانش آموز، کمک طلبی، عملکرد ریاضی، مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی
 • محمد هادی زاهدی*، روح اله خدابنده لو، گلنار مهران صفحات 51-57

  الگوی اولیه اجتماع اکتشافی (COI) پیشنهاد می کند که حضور اجتماعی، حضور تدریس و حضور شناختی، سه بعد اساسی برای تجارب یادگیری موفقیت آمیز بویژه در محیط های یادگیری ترکیبی در آموزش عالی هستند. الگوی اجتماع اکتشافی و ابعاد آن بع عنوان یک الگوی آموزشی به محققان در بکارگیری یافته های تحقیقاتی در موقعیتهای عملی کمک می کنند. هدف اصلی این مطالعه کمی و از نوع توصیفی بررسی رابطه بین ابعاد اجتماع اکتشافی (حضور اجتماعی، حضور تدریس و حضور شناختی) و یادگیری ادراک شده بود، تعداد 150 دانشجوی شرکت کننده در دورههای ترکیبی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به یادگیری ادراک شده و همچنین ابعاد مدل اجتماع اکتشافی پرسشنامه های استاندارد شده بودند که در بین شرکت کنندگان توزیع شدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین ابعاد مختلف اجتماع اکتشافی و یادگیری ادراک شده ارتباط معناداری وجود دارد. علاوه بر این، مولفه حضور شناختی در مقایسه با دو بعد دیگر نقش پیش بینی کننده بیشتری برای یادگیری ادراکی دانشجویان دارد. به عبارت دیگر حضور شناختی در مقایسه با دو بعد دیگر بیشتر یادگیری ادراکی دانشجویان را پیش بینی می کند

  کلیدواژگان: اجتماع اکتشافی، حضور اجتماعی، حضور تدریس، حضور شناختی، یادگیری ادراک شده
 • اعظم حکیمی، علی جعفری ندوشن، زهرا ترازی*، حسین آقایی، فریبا صابری صفحات 59-65

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانی در شهر آشکذر است. طرح این پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان شامل تمام دانش آموزان دبیرستان شهر آشکذر بودند و نمونه شامل 30 دانش آموز دختر دبیرستانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، مقیاس سازگاری اجتماعی Bel (1961) و مقیاس انگیزه تحصیلی (AMS) بود. آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس شامل 8 جلسه تمرینی برای گروه آزمایشی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستان در گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد (05/0>p). بنابراین، نتیجه این پژوهش نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مبتنی بر عزت نفس مداخله مهمی برای افزایش سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، انگیزه پیشرفت تحصیلی
|
 • Zeinab Dabaghi, Zahra Hashemi *, Mahnaz Akhavan Tafti Pages 7-15

  This article aims to study the effect of training the social problem solving skills on the educational resilience of children in labor. The statistical population of the study involves all the girls in labor, aged 12 to 18 years, who are protected by the educational charity centers and associations in Tehran in the academic year of 2018-2019. The sample body was consisted of 30 individuals from the population, who scored the lowest grades in the educational resilience questionnaire. They were randomly assigned into two test and control groups. To measure the educational resilience, the educational resilience questionnaire (Samuels, 2004) was used. The study was of experimental nature, and was conducted by using quasi-experimental method of pre-test and post-test with the control group. The experimental group was trained for 8 sessions to learn the social problem solving based on Dizurilla & Goldfried’s model. Post-test was conducted for both groups. To examine the effect of problem solving training on the educational resilience, the multivariate covariance analysis was performed. The results showed that the social problem solving training affects the variables of problem-based bias and the providence.

  Keywords: child in labor, educational resilience, problem based bias, providence, social problem-solving
 • Faezeh Jahan*, Dariush Mehrafzoon Pages 17-22

  The current study was conducted to determine the effectiveness of Pygmalion effect-based education of teachers on the students’ self-efficacy and academic engagement. The study is quasi-experimental (pretest-posttest with control group). The statistical population of this study include all students of first and second grades of high schools in Semnan in 2018-2019. 30 students were selected through multi-level cluster sampling method and after filling the written consent out, they answered research tools, including General Sherer Self-efficacy and Academic Engagement Questionnaire of Schaufeli et al. The experimental intervention (education based on Pygmalion effect) was only implemented for the teachers of experimental group during 10 sessions of 60 minutes. After finishing the educational program, both group took posttest. The obtained results of data analysis, using covariance analysis, showed that education based on Pygmalion effect for teachers affect students’ self-efficacy as well as their academic engagement. It can be concluded that teaching such effect in the beginning of teachers training session could lead to more self-efficient and academically engaged generation

  Keywords: Pygmalion effect, self-efficiency, academic engagement, Students
 • Zahra Naghsh *, Zahra Ramezani Khamsi, Mahnaz Ghafari Pages 23-31

  The purpose of the present study was to apply the modeling of multilevel structural equations to the effect of the goal orientation (teacher and student) and help seeking on the math performance of the 7th grade students. For this purpose, 550 seventh grade students selected by two-stage cluster sampling method completed goal orientation questionnaire (Megli et al. 2000), as well as help seeking questionnaire (Rian and Pontrich's ,1997). Teachers responded to questions about the goal orientation (Butler, (2007, Modeling of multi-level structural equations was used to study the data. The results showed that goal orientation had a significant direct effect on academic performance in both student and class levels, and the effect of help seeking on academic performance was significant. research showed that the relationship between mastery goals and students 'mathematical performance is positive and significant, and there is a negative and significant relationship between the goals of tendency toward performance and avoidance of performance with students' mathematical performance

  Keywords: : goal orientation (teacher student), Help Seeking, math performance, modeling of multilevel structural equations
 • Zohre Jafarkhani*, Alireza Manzari Tavakoli, Hamdollah Manzari Tavakoli, Vida Razavi Pages 33-38

  The purpose of this study was to investigate the role of mediation of study habits in the relationship between progressive motivation and self-regulation learning in first-grade students. The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study included all the high school students in the 2nd district of Kerman city of 3900 students in the academic year of 2018. According to the Morgan table, 350 random stratified random sampling methods (as compared to students' gender) have been selected as sample. To collect the data, Buffard et al. (1994) self-regulation questionnaires, Kazemi's Educational Achievement Motivation (2007) and Pulessani and Sharma (1989) study habits have been used. The data were analyzed using SPSS23 software and descriptive statistics including mean and standard deviation of inferential statistics of Pearson correlation coefficient and Sobel test were used. According to the results of the study, there is a significant relationship between progressive motivation and self-regulation (p <0.05); there is a significant relationship between the developmental motivation and the study habits (p <0.05); between the study habits and the self- There are (p <0.05); study habits have a mediator role in the relationship between progress and self-regulation (p <0.05).

  Keywords: Self regulation, motivation for progress, Study Habits, Students
 • Mirarsalan Basati, Faranak Mosavi*, Mohammad Javad Karam Afrooz, Elham Kaveani, Susan Laei Pages 39-49

  The general aim of the present research is to identify and prioritize the components of blended learning in the elementary schools. This combined research is of sequential exploratory type. In the qualitative stage, the content analysis method and in quantitative stage the descriptive survey method is used. Participants of the qualitative part were professors of educational sciences that 15 of them were selected for interview in a targeted manner. In vivo coding was used for data analysis. Finally (over 150 indicators) and (6 main components) were achieved, the components included: (1. tools, 2. contents, 3. teaching method, 4.design, 5.evaluation, and 6. learning theories). The research community of quantitative part included all headmasters and head teachers, experts, and teachers of elementary schools in west Islamabad, in 2017-2018 academic year, with a frequency of 650 individual, that 242 individual were selected by a stratified random sampling method with Morgan table. The questionnaire was designed and distributed based on the findings. Its face validity was confirmed by the professors and of 0.87 alpha was obtained for the reliability measurement. For descriptive analysis, the central and dispersion parameters were used, and for inferential analysis the (Smirnov test, Friedman test) and SPSS and LISREL were used. The findings, in addition to confirming and explaining the components, showed the internal correlation between the six components of the blended learning education is positive and meaningful, meaning that the application and promotion of each component in a combination allows the application, enhancement and strengthening of the other component.

  Keywords: Traditional Learning, E Learning, Blended Learning
 • Mohammad Hadi Zahedi *, Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran Pages 51-57

  The initial proposed the Community of Inquiry (COI) framework suggests social presence, teaching presence, and cognitive presence are essential dimensions to promote successful learning experiences in higher education blended learning environments. As educational model the community of inquiry and its dimensions help educators to apply the findings of the research in practice. The objective of this quantitative study was to explore the relationship between three dimensions of community of inquiry and perceived learning among higher education students in a blended learning environment of Malaysian university. Descriptive method was the nature of this study. 150 blended learning higher education students were chosen through convenience sampling and surveyed. Two questionnaires were used to test the degree of students’ perceived learning and the components of the community of inquiry model. The results of the study showed that there is statistically significant relationship between three dimension of community of inquiry and perceived learning. Moreover, the cognitive component is more predict the students’ perceived learning.

  Keywords: Community of Inquiry (COI), Social Presence, teaching presence, cognitive presence, perceived learning
 • Zahra Tarazi, Azam Hakimi, Ali Jafary Nodoushan, Hossein Aghaei, Fariba Saberi Pages 59-65

  The aim of the present study was to evaluate The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Educational Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar. The design of this study was an experimental pretest-posttest with control group. The participants were included all high school girl students in the city of Ashkezar and the sample were included 30 high school girl students that select via cluster randomly sampling method and were divided randomly into two groups (experimental and control). The Instruments that using in this study were, Bel (1961) social adjustment scale and Academic Motivation Scale (AMS). Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem included 8 sessions that trained for experimental group. Mancova was used to analyzing the data. The result of this study showed that Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem increase social adjustment and achievement motivation of high school students in experimental group in compare with control Group (p<0/05). So, the result of this study showed that Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem are important intervention to increased social development and psychological health of students.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem, social adjustment, Educational Achievement Motivation