بررسی نقش عوامل محیطی بر اجتماعات شکم پایان خلیج گواتر- استان سیستان و ‏بلوچستان

پیام:
چکیده:
شکم پایان نقش بوم شناختی مهمی در شبکه غذایی جنگل های مانگرو ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اجتماعات شکم پایان در فصول، مناطق مختلف جزر و مدی و فواصل مختلف از اسکله ماهیگیری در خلیج گواتر- استان سیستان و بلوچستان انجام شد. نمونه برداری از شکم پایان در قالب سه ترانسکت که عمود بر خط ساحلی به داخل جنگل های مانگرو کشیده شده با سه تکرار در منطقه مجاور آب، بینابینی و مجاورخشکی انجام شد. از آزمون آماری ANOSIM یک طرفه جهت تفکیک مناطق مختلف جزر و مدی، فصول و فاصله از اسکله صیادی استفاده شد. آزمون SIMPER نیز جهت تشخیص این که کدام گونه ها بیش تر در شباهت و یا عدم شباهت اجتماعات شکم پایان در مناطق و یا فصول مختلف مشارکت داشته اند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ANOSIM نشان داد که اجتماعات شکم پایان بین مناطق مختلف جزر و مدی اختلاف معنی داری (0/01>p) دارند و اجتماعات شکم پایان در منطقه مجاور آب متفاوت از منطقه بینابینی و مجاور خشکی است. این آزمون هیچ اختلاف معنی داری را بین چهار فصل و در فواصل متفاوت از اسکله صیادی نشان نداد، بنابراین می توان گفت در این منطقه فصل تاثیری در اجتماعات شکم پایان ندارد و دخالت کم در اسکله صیادی موجب تغییری جوامع شکم پایان نشده است. نتایج آزمون  SIMPER نشان داد که گونه های Asseminea sp1 وAsseminea sp2  به ترتیب با متوسط عدم تشابه 19/13 و 09/13 درصد از 53/62 متوسط عدم تشابه کل، بیش ترین نقش را در تفکیک دو منطقه جزر و مدی از نظر اجتماعات شکم پایان داشته اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
457 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975188 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!