تاثیرات پلی بتاهیدروکسی بوتیرات (Poly-β-hydroxybutyrate) و باکتریهای تجزیه کننده آن بر شاخصهای مورفوفیزیولوژیک و فعالیت متابولیکی باکتریهای روده در بچه ماهیان تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

پیام:
چکیده:
پانصد و نود و دو بچه ماهی تاسماهی سیبری (g 9/0 ±1/11) به صورت تصادفی در 16 حوضچه فایبر گلاس 150 لیتری با تراکم 37 ماهی در هر حوضچه در 4 تیمار (کنترل، باکتریهای تجزیه کننده، 2% PHB و  ترکیب PHB و باکتریهای تجزیه کننده آن) و 4 تکرار به مدت 60 روز پرورش داده شدند. نتایج طرح نشان داد که استفاده از تیمارهای غذایی تاثیر معنی دار بر شاخص وزن نهایی در بچه ماهیان ندارد ولی استفاده از PHB و تیمار باکتری به طور معنی داری میزان ضریب تبدیل غذایی را کاهش می دهد (P<0.05). همچنین نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای غذایی، به طور معنی داری درصد چربی ماهیچه را نسبت به تیمار کنترل کاهش می دهد (P<0.05). فعالیت متابولیکی باکتریهای انتهای روده بچه ماهیان با روش مصرف اکسیژن بیوشیمایی (BOD5) و با استفاده از سیستم Oxitop® مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت pH محلول اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بالاترین فعالیت متابولیکی باکتریها در تیمار PHB مشاهده شدکه با نتایج شاخصهای رشد همخوانی داشت. همچنین نتایج pH نشان داد که پایین ترین میزان آن در تیمارهای PHB و تیمار باکتری مشاهده شد که دارای اختلاف معنی دار با کنترل و چهارم بود (P<0.05).  با توجه به نتایج این طرح، استفاده از PHB و باکتریهای تجزیه کننده آن با توجه به تاثیرات مثبت آنها، می تواند یکی از گزینه های مورد بررسی برای صنعت آبزی پروری باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975237 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!